Publikace

Čas od času naše argumenty podkládáme studiemi, vize zhmotňujeme v brožurách a zkušenosti sdílíme v manuálech, v posledních letech i formou infografik či videí. Na této stránce uvádíme naše vybrané publikace v chronologickém sledu. Většinu z nich si můžete stáhnout ve formátu pdf.

K dispozici je také sdílený Google Drive adresář se studiemi a veřejně přístupnými dokumenty k různým tématům.

Nejnovější publikace, které nejsou uvedeny v přehledu, najdete ve vybraných článcích, které je představují:

2023

Vydali jsme publikaci Pandemie jako příležitost ke změně dopravních návyků, která přináší ukázky taktického urbanismu i dalších příkladů dobré praxe pro Prahu i další města v Česku.

Jak s cyklodopravou na pražském železničním mostě? Vstoupili jsme do horké debaty zpracováním analýzy řešení cyklodopravy pro variantu zachování starého mostu i výstavbu nového.

S ohledem na probíhající diskusi o možném zavedení základní 30 km/h rychlosti jsme připravili shrnutí zkušeností ze zahraničí. Navíc nabízíme tuzemským politikům*čkám návod, jak vhodně posoudit konkrétní ulice pro zavedení 30 km/h.

Jak jsme na tom vlastně s cyklistikou v Praze, pokud jde o tvrdá data? Na tuto otázku jsme se v našem LABu pokusili najít co nejširší spektrum odpovědí.

V rámci středoevropského projektu CEAML jsme vytvořili tři články na téma zklidňování dopravy: Školní ulice v PrazeNízkoemisní zóny v Evropě a v ČR a Jak na zóny 30: Příklady z Česka.

Kvůli zpochybňování pozitivních dopadů zavedení 1,5metrového odstupu při předjíždění cyklistů jsme se podrobněji podívali na vývoj nehodovosti cyklistů v roce 2022 spolu s následky nehod souvisejících s jejich předjížděním.

Realizovali jsme také rozsáhlou výzkumnou činnost. Přes 1 200 respondentů*tek se zapojilo do online průzkumu vnímání cyklistické infrastruktury z hlediska bezpečnosti, kterou jsme shrnuli ve výzkumné zprávě. Dále jsme prostřednictvím pozorování a skupinových rozhovorů zkoumali chování pražských cyklistů*ek a na základě toho navrhli přes 80 zlepšení infrastruktury.

2022

Vznikly další tři videa v rámci seriálu AutoMatův průvodce udržitelnou mobilitou. Ta se zabývají veřejnou dopravou, individuální dopravou v pandemii a rovností v dopravě a veřejném prostoru.

Připojili jsme se k výzvě Klimatické koalice k odklonu od fosilních paliv. Co pro co nejrychlejší změnu může udělat každý z nás, najdete na speciální stránce Dekarbonizace.

Připravili jsme analýzu, ve které jsme spočítali jsme dopady tunelu Blanka a Městského okruhu.

Dali jsme dohromady Advokační manuál, zevrubnou rukověť pro každého, kdo zvažuje založení spolku či organizaci cyklojízdy.

Před podzimními komunálními volbami jsme sestaviliProgram Ideál(pdf ke stažení), sérii témat a doporučení pro udržitelný rozvoj Prahy v letech 2022-2026.

Zpracovali jsme tři analýzy z veřejně dostupných dat o nehodovosti cyklistů v souvislosti s bezpečným 1,5 metrovým odstupem při předjíždění cyklistů.

2021

Různé aspekty udržitelné mobility představuje seriál šesti videí na našem Youtube kanálu AutoMatův průvodce udržitelnou mobilitou.

V březnu 2021 jsme vydali Rešerši dostupné bezplatné veřejné dopravy shrnující na 45 stránkách zkušenosti ze stovek světových měst, které bezplatnou dopravu nějakým způsobem zavádějí.

V únoru 2021 jsme ve spolupráci se spolky Pěšky Městem, Holešovičky pro lidi a Rozumná doprava vyhodnotili průběh plnění předvolebních slibů pražské koalice v oblastech mobility v dokumentu Volební pololetí pražské koalice.

2020

V dubnu 2020 jsme vydali dokument Rešerše dopravních opatření ve prospěch chodců a cyklistů v době pandemie. Řada měst přistoupila ke zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty s cílem nezahltit města během pandemie automobilovou dopravou. Řešerši jsme aktualizovali ještě v roce 2021.

2019

V roce 2019 jsme zpracovali sadu infografik k cyklistické infrastruktuře, doplňující naše předchozí výstupy k cyklistické dopravě.

2018

Podrobně jsme se věnovali metropolitnímu plánu. Zpracovali jsme Analýzu koncepce dopravy v metropolitním plánu, a společně s Arnikou zpracovali Analýzu existujících plánovacích dokumentů vzhledem k metropolitnímu plánu.

Po rozsáhlém a náročném sběru dat a komunikaci se samosprávami jsme zpracovali hodnocení magistrátu a vybraných městských částí v oblasti udržitelného rozvoje a mobility.

V rámci mezinárodní konference „Cyklistická doprava v kopcovitých městech“ jsme zpracovali sborník shrnující podklady pro navrhování kvalitní cyklistické infrastruktury Jak na bezpečnou cyklodopravu v Praze.

2017

V únoru jsme prezentovali alternativní koncept dostavby městského okruhu – studii Městský okruh pro všechny (obecně o konceptu zde.)

2016

Po roční práci na projektu Praha udržitelná, jehož cílem je přiblížit pražské chaotické územní a dopravní plánování k moderním trendům světových metropolí, jsme vydali Sborník udržitelné mobility – dopravní plánování v souvislostech. Projekt byl podpořen grantem Fondu pro nestátní neziskové organizace, granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz). Sborník je určen laické i odborné veřejnosti.

2015

Na konci roku 2015 jsme s pomocí finanční podpory veřejnosti a Fondu Otakara Motejla realizovali studii Centrum bez kolon. Ve studii představujeme naše návrhy na konkrétní opatření (jde o změny dopravního značení), které by z historického centra Prahy odklonily tranzitující dopravu. Tato opatření by naplnila původně proklamovaný smysl Blanky: dostat auta z centra, přičemž jejich souhrnná cena by dosáhla 1/100 000 konečné ceny Blanky. Studii jsme předali zodpovědným politikům včetně radního pro dopravu Petra Dolínka. Přestože naše návrhy měly velký mediální ohlas a podpořila je řada odborníků, jejich naplnění je zatím v nedohlednu. Body obsažené ve studii se nyní snažíme dostat na jednání zastupitelstva pomocí petice za zklidnění centra.

Na jaře 2015 jsme díky členům Klubu přátel Auto*Matu vydali tzv. studii proveditelnosti s názvem Změny organizace dopravy v Praze se zprovozněním tunelu Blanka. Studie představila námi navrhované dopravní změny v povrchové dopravě, které by zajistily, aby tunel Blanka nezhoršil dopravní situaci na některých místech Prahy. To bez jakýchkoliv nových dopravních opatření hrozilo díky tzv. dopravní indukci. Studie reagovala na téměř absolutní nečinnost a neznalost této problematiky na straně vedení Prahy, které až na výjimky změny ignorovalo a výsledek se brzy dostavil – některé lokality Blanka zahltila auty vysoko nad původní stav.

Tým Zažít město jinak spolu s MČ Praha 7 vypracoval Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru. Jde o návod, jak pořádat nejrůznější typy sousedských akcí ve veřejném prostoru.

2014

V květnu 2014 jsme jako první v historii Prahy nabídli koncepční představu, jak by Praha mohla vypadat a fungovat o jednu dekádu později. Publikovali jsme dokument Vizi pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 v podobě stránek a tištěné brožury, kterou jsme rozdávali politikům. Zorganizovali jsme několik debat a komentovaných výstav pro veřejnost. Vize představuje Prahu blízké budoucnosti jako fungující město, ve kterém je sladěn požadavek mobility a ekonomického rozvoje s kvalitou veřejného prostoru a životního prostředí. Některé ohlasy na Vizi25 najdete zde.

2013

V roce 2013 jsme také zaslali členům Rady hlavního města dopis s třicítkou návrhů pro období do voleb 2014. Tyto návrhy se týkaly zkvalitnění veřejného prostoru, vytvoření metropolitního plánu, transparentnějšího financování, řešení pro automobilovou dopravu, zvýšení preference veřejné dopravy, přípravy nových železničních zastávek a také řešení pro pěší a cyklistickou dopravu.

V roce 2013 jsme zveřejnili studii Zklidnění centra Prahy v kontextu zprovoznění tunelu BlankaStudie shrnovala zkušenosti z námi organizovaných akcí Nábřeží žije!, definuje a stručně popisuje deset možných scénářů řešení Smetanova nábřeží a Malé Strany před a po zprovoznění tunelu Blanka. Za nejvhodnější scénář považujeme zabránění tranzitu na obou březích a zatraktivnění alternativ pohybu.

Zpracovali jsme také analýzu dopravního plánování v osmi evropských městech, a to jako zakázku pro Institut plánování a rozvoje.

2007-2012

V letech 2007 – 2012 jsme zpracovali několik studií k řešení veřejného prostoru u tunelového komplexu Blanka, rešerši k humanizaci Severojižní magistrály a řešení průchodu magistrály kolem Muzea. V roce 2011 jsme novým zastupitelům přeložili Kuchařku dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze s návrhem 40 opatření vhodných pro Prahu.