Světová cyklojízda

→ Díky za Světovou cyklojízdu 2024, které se navzdory počasí zúčastnilo 450 účastníků*ic. Fotky najdete např. v albu od Jana Hromádka nebo Hraboshe. ←

Bezpečně, pohodově a společně se na kole projet místy, kam si jindy třeba netroufnete. To můžete s celou rodinou a kamarády v neděli 2. června na tradiční akci, kterou pořádá spolek AutoMat ve spolupráci s OSN Praha a řadou ambasád.

Registrační formulář na cyklojízdu

Cyklojízda spolku AutoMat nabídne obyvatelům*kám města možnost vyzkoušet si, jaké to je jezdit po silnici jako většina, i když jen na desítky minut. Cyklojízda je vhodná i pro rodiny s dětmi, a to tempem i nenáročnou trasou dlouhou cca 10 km. Zároveň je možností, jak poukázat na důležitost bezpečných podmínek pro pohyb dětí po našich městech.

Trasa Světové cyklojízdy 2024

Časový harmonogram

14:00 Start Světové cyklojízdy v Riegrových sadech (sraz před Sokolovnou nad schodištěm)

15:00–19:00 Doprovodný program na ostrově Štvanice v prostoru před Bike_Jesus

 • hudební produkce Bíťáka Aleše a Folkáče Johyho
 • program pro děti
 • workshop/cykloservis od Bike Kitchen
 • 15:45  Diskuze o budoucnosti magistrály – hosté: Bára Soukupová (zastupitelka HMP, předsedkyně komise pro cyklodopravu), Martin Sedeke (zastupitel HMP), Kamila Dršata (architektka CCEA Moba), Alžběta Rejchrtová (zakladatelka Občané postižení Severojižní magistrálou)
 • 17:15  prezentace aktuálních výzkumů cyklodopravy – Vratislav Filler (AutoMat)

Záštitu nad akcí převzal náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib a je podporována Velvyslanectvím Nizozemského království.

Světový den kola vyhlašuje OSN od roku 2018 a vyzývá tak své členské státy k oslavě a podpoře cyklistiky. „Světová cyklojízda je skvělou příležitostí připomenout význam jízdního kola pro dopravu ve městech. Ten stoupá především v souvislosti se zdravím lidí, znečištěním ovzduší a klimatickou změnou. Proto je třeba budovat bezpečnou infrastrukturu pro kola i pěší, co přitáhne lidi, kteří jinak mají strach z provozu,” říká Michal Kalina z AutoMatu.

Jak se na kole dostat na cyklojízdu

Připravili jsme pro vás příjezdové a odjezdové trasy z nejbližších pražských cyklostezek, od stanic metra a z Hlavního nádraží.

Objízdné trasy

Pokud pojedete v neděli odpoledne centrem Prahy autem, koukněte na předběžné objízdné trasy.

Sdílená kola Nextbike zdarma

Kola Nextbike budou k dispozici na startu ve stanici Polská (nad schody před Sokolem). Heslo „POJEDTAKY“ platí 2 h mezi 13:45-19:00 na 1. jízdu daný den. CÍL: P7 – Štvanice, Praha, Station number: 49402 a P7 – Vila Štvanice, Praha, Station number: 45557

Pravidla cyklojízd

 • Cyklojízdy se mohou účastnit jen vozidla, která jsou z hlediska dopravy jízdními koly. Nejsou přípustné inline brusle, skateboardy, mikrokoloběžky apod.
 • Cyklojízdy se nelze účastnit pod vlivem alkoholu.
 • Prosím, přečtěte si tipy a pravidla chování na cyklojízdě, abyste nám pomohli zajistit hladký průjezd.
 • Ulička pro špuntaře*ky se nechává po levé straně vozovky.

Přečtěte si prosím kompletní Pravidla cyklojízd

Fotogalerie ze Světové cyklojízdy 2023

Video z Cyklojízdy 2023

Jak a proč na kole?

Současná pozice cyklistiky v Praze – i přes viditelné zlepšení – není stále ideální: rostoucí počet cyklistů a cyklistek v ulicích bohužel neznamená vyšší odhodlání veřejnosti k pro-cyklistické aktivizaci. Cyklistická opatření se naopak stávají předmětem mediálních válek referujících o dopravních svobodách jednotlivců. To chceme změnit. První vlaštovkou je náš Advokační manuál pro lepší dopravu ve městě, který jsme publikovali v lednu 2022.

Potenciál využívání jízdního kola ve městech v posledních letech (a zejména v západním světě) stabilně vzrůstá a kolo se stává trendem zdravého a udržitelného stylu městského života. Chceme připomenout, že atraktivita, radost i užitek (z) jízdy na kole závisí na politické podpoře a z ní vyplývající kvalitě, hustotě a bezpečnosti cyklistické infrastruktury. Podpora cyklistiky je navíc součástí Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDG’s) Organizace spojených národů, ke kterým se mnohá města hlásí. To budeme alegoricky a karnevalově demonstrovat při průjezdu městem.

Důležitost kola byla zvýrazněna i během pandemie nemoci covid-19 a po ní: například v Praze stoupl počet cyklistů a cyklistek v první vlně pandemie na oficiálních sčítáních o cca 67 %, ve druhé vlně dokonce o více než 100 %. Kolo tak evidentně – mimo boje s klimatickou změnou a znečištěním – představuje zásadní prostředek i pro boj s covidem.

Mnohá města po celém světě vzala covid-19 jako výzvu a začala velmi rychle a produktivně městskou cyklistiku preferovat. Paříž, Londýn, Brusel, Milán, Berlín, Vídeň, Lublaň, Tirana, Bogota či Santiago de Chile, všechna tato města během posledních let přistoupila k radikální proměně svých dopravních preferencí ve prospěch zdravého života ve městě. V Praze se tak bohužel nestalo, i přes to, že náš spolek voleným zástupcům už v květnu 2020 nabídl obsažnou a inspirativní rešerši aktuálních opatření a koncepcí v ostatních světových metropolích.

Cyklojízda spolku AutoMat

Světová cyklojízda 2023, foto: Jan Hromádko

Partnerské ambasády Světové cyklojízdy 2024

Velvyslanectví Nizozemského království, Velvyslanectví Belgického království, Velvyslanectví Spojených států mexických, Velvyslanectví Chilské republiky, Velvyslanectví Švédska, Velvyslanectví Lotyšska, Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Velvyslanectví USA v ČR, Velvyslanectví Norska, Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze, Velvyslanectví Dánského království, Velvyslanectví Japonska v ČR, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, Velvyslanectví Litevské republiky v Praze, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Velvyslanectví Finské republiky

 

Partneři Světové cyklojízdy 2024

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

500,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

ve prospěch účtu: 2400063333/2010
částka: [amount]
variabilní symbol: [variable_symbol]
vybraná frekvence plateb: [freq]

Líbí se vám cyklojízda? Nakrmte AutoMat!

Chcete podpořit rozvoj městské cyklistiky (nejen) v Praze? Přidejte se k nám, darujte a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

World Bicycle Day Ride 2024

Ride your bike safely, comfortably and together to places you might not otherwise dare to go. You can do that with your whole family and friends on Sunday, June 2, at a traditional event organized by the AutoMat association in cooperation with the United Nations Prague and a number of embassies. The ride starts at 2 p.m. in Riegrovy sady, and an accompanying program is prepared at the finish line in Štvanice.

Route of the World Bicycle Day Ride

14:00 Start of the World Cycle Ride in Riegrovy sady (meeting in front of Sokolovna above the stairs)

15:30–19:00 Accompanying program on Štvanice island in the area in front of Bike_Jesus

 • musical production by Bíťák Aleš and Folkác Johy
 • program for children
 • workshop/bike service from Bike Kitchen
  15:45  Discussion on the future of the highway – guests: Bára Soukupová (representative of HMP, chairperson of the commission for cycle transport), Martin Sedeke (representative of HMP), Kamila Dršata (architect of CCEA Moba), Alžběta Rejchrtová (founder of Citizens with Disabilities in the North-South Main Line)
  17:15 presentation of current bicycle transport research – Vratislav Filler (AutoMat)

The patronage of the event was taken over by Prague’s Deputy Mayor for Transport Zdeněk Hřib and is supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

World Bicycle Day has been declared by the United Nations since 2018, calling on its member states to celebrate and support cycling. The AutoMat association’s bike ride will offer city residents the opportunity to try out what it’s like to ride on the road like most, even if only for tens of minutes. Cycling is also suitable for families with children, at a pace and on an undemanding route of approx. 10 km.

The World Bicycle Day Ride starts in Riegrovy sady and at the finish line on the island of Štvanice, a rich accompanying program is prepared for the participants from 4 p.m. In addition to activities for children, you can look forward to a discussion on the reconstruction of the North-South Highway, a presentation of research into the perception of cycling infrastructure, and a musical production by Bíťák Aleš and Folkáč Johy.

„The World Cycling Day is a great opportunity to remind the importance of the bicycle for urban transport. It is rising mainly in connection with people’s health, air pollution and climate change. Therefore, it is necessary to build a safe infrastructure for bicycles and pedestrians, which will attract people who are otherwise afraid of traffic,“ says Michal Kalina from AutoMat.

Cycling is also suitable for children. The route will be a maximum of 10 km and will not be uphill. Cycling is also an opportunity to point out the importance of safe conditions for the movement of children in our cities.

How to get on a bike ride

We have prepared arrival and departure routes for you from the nearest Prague cycle paths, from metro stations and from the Main Railway Station.

Diversion routes

If you drive through the center of Prague on Sunday afternoon, take a look at the preliminary diversion routes.

Free Nextbike shared bikes

Nextbike bikes will be available at the start at the Polská station (above the stairs in front of Sokol). The password „POJEDTAKY“ is valid for 2 hours between 13:45-19:00 for the 1st ride of the given day. DESTINATION: P7 – Štvanice, Prague, Station number: 49402 and P7 – Vila Štvanice, Prague, Station number: 45557
Rules of bikerides

 • Only vehicles that are bicycles in terms of transport can participate in bicycle rides. Inline skates, skateboards, micro scooters, etc. are not permitted.
 • You cannot participate in cycling while under the influence of alcohol.
 • Please read the rules of bikerides and etiquette to help us ensure a smooth ride.
 • The alley for organizers (corkers) is beeing held on the left side of the road.

Rules of bikerides

Photo gallery of World Bicycle Day Ride 2023

Video from World Bicycle Day Ride 2023

How and why on a bike?

The current position of cycling in Prague – despite the visible improvement – is still not ideal: the increasing number of male and female cyclists on the streets unfortunately does not mean a greater public commitment to pro-cycling activation. Cycling measures, on the other hand, become the subject of media wars reporting on the freedom of transport of individuals. We want to change that. The first step is our Advocacy Manual for better transport in the city, which we published in January 2022.

The potential of using a bicycle in cities has been steadily increasing in recent years (and especially in the Western world) and the bicycle is becoming a trend for a healthy and sustainable urban lifestyle. We want to remind you that the attractiveness, joy and benefit of cycling depends on political support and the resulting quality, density and safety of cycling infrastructure. In addition, the support of cycling is part of the Sustainable Development Goals (so-called SDG’s) of the United Nations, to which many cities subscribe. We will demonstrate this in an allegorical and carnival-style manner as we pass through the city.

The importance of the bicycle was also emphasized during the covid-19 pandemic and after it: for example, in Prague, the number of cyclists increased by approximately 67% in the first wave of the pandemic in official censuses, and even by more than 100% in the second wave. In addition to the fight against climate change and pollution, the bicycle is also an essential tool for the fight against covid.

Many cities around the world took covid-19 as a challenge and started to prefer urban cycling very quickly and productively. Paris, London, Brussels, Milan, Berlin, Vienna, Ljubljana, Tirana, Bogota or Santiago de Chile, all of these cities have, in recent years, proceeded to radically transform their transport preferences in favor of a healthy life in the city. Unfortunately, this did not happen in Prague, despite the fact that our association already in May 2020 offered elected representatives a comprehensive and inspiring survey of current measures and concepts in other world capitals.

 

Partneři Světové cyklojízdy 2024

In the next step you will be redirected to the payment gateway.

In the next step you will be redirected to the payment gateway.

In the next step, you will see the details needed to set up the payment with the bank.

500,-

Thank you very much for your support, we appreciate it very much.

Please set up a payment in your bank using the following details so that we know it is a donation from you.

To your account: 2400063333/2010
amount: [amount]
variable symbol: [variable_symbol]
selected payment frequency: [freq]

Do you like AutoMat cycling activities?

Do you want to support the development of urban cycling (not only) in Prague? Join us, donate and become a member of the AutoMat´s Friends Club!