Ovlivněte budoucnost Nákladového nádraží Žižkov i vy

24. 03. 2021, LAB , Územní rozvoj

Podali jsme za náš spolek připomínky k Urbanistické studii s prvky regulačního plánu Nákladové nádraží Žižkov, která je důležitým podkladem pro další rozhodování o budoucnosti transformační a rozvojové plochy kolem bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Lhůta pro připomínkování je až do 31. března a připomínky může podat kdokoliv z veřejnosti.

Jak na to?

Podívejte se do navrhované studie, která se dělí na hlavní výkres regulace, výkres potenciálu území a textovou část. Pokud vám není něco jasné a nebo máte pocit, že je něco stručné a chtěli byste znát podrobnosti, zkuste se podívat, zda nenajdete odpověď na webu IPR Praha na stránce k NNŽ.

Vaše případné připomínky (resp. názvoslovím IPR „komentáře“) můžete podávat do 31. března včetně, a to buď prostřednictvím předpřipraveného formuláře a nebo je můžete zaslat na podatelnu IPR Praha – elektronicky na e-mail podatelna@ipr.praha.eu či fyzicky dopisem na adresu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. Do hlavičky dopisu / předmětu e-mailu je třeba uvést „Regulační masterplan NNŽ“.

Připomínky můžete sepsat zcela vlastní, ale můžete také libovolně převzít cokoliv z našich připomínek. Jejich plné znění najdete v samostatném dokumentu, zkrácené znění pak níže.

Naše připomínky

Kolegyně a kolegové z LABu – Laboratoře udržitelného urbanismu – po zevrubném studiu navržené studie a související změny územního plánu sepsali celkem 22 připomínek, kterými navrhují nebo požadují do studie zapracovat změny v oblasti dopravy i urbanistických regulativů. Jejich kompletní znění najdete v samostatném dokumentu, zkrácené shrnutí zde:

Automobilová doprava

V oblasti automobilové dopravy požadujeme zpracování dopravní a hlukové studie, která by měla posoudit mimo současného a návrhového stavu také varianty bez/před realizací Jarovské třídy (před i po dokončení Městského okruhu) a variantu s realizací Jarovské třídy včetně kapacitního P+R v návaznosti na Městský okruh. Taková studie podle nás měla vzniknout souběžně s přípravou předložené urbanistické studie a tedy v druhé připomínce požadujeme zapracování závěrů dopravní a hlukové studie do připomínkované urbanistické studie.

Cyklistická doprava

Návrh řešení cyklistické dopravy je převážně vyhovující. Navrhujeme provést dílčí změny, jako např. přeložku hlavní východozápadní trasy do polohy severně od hlavní budovy NNŽ, adekvátní řešení cyklodopravy v ulici Jana Želivského, kvalitní cykloopatření v západním úseku Malešické a doplnění spojky na Židovské pece nebo úpravu integračních cykloopatření v Malešické a Jarovské.

Tramvajová doprava

V rámci tramvajové dopravy navrhujeme prodloužit nově zřizovanou tramvajovou trať podél Jarovské třídy až k ulici Českobrodské a dále také prodloužení současné trati z Koněvovy do stejné nové smyčky, která by měla navazovat na výjezd z Městského okruhu (MÚK Českobrodská), ideálně v kombinaci s kapacitním P+R.

Urbanistické regulativy

Tato oblast připomínek je nejobsáhlejší a nejzávažnější. V připomínkované Urbanistické studii s prvky regulačního plánu totiž není většina regulativů dostatečně specifikována a není definována míra závaznosti těchto regulativů. I vzhledem k tomu, že má studie sloužit jako podklad a součást pro smlouvy s developery, požadujeme, aby byly tyto regulativy důsledně stanoveny přímo v její textové části. Dále pak rozvádíme konkrétní návrhy k daným regulativům.

Mimo jiné také požadujeme smíšenost území a dostupnost bydlení, tedy aby byl jasně stanoven podíl bydlení v území a aby bylo toto bydlení dostupné (zejména pak mladým rodinám s dětmi), což lze zajistit právě ve fázi kontribučních dohod s developery. Navrhujeme, aby Praha ve vyjednávání požadovala buď převedení 10-15 % bytového fondu do vlastnictví města za nákladovou cenu bytů a nebo poskytnutí 10-15 % bytového fondu do dlouhodobého pronájmu města (na 20 let) s možností přednostního odkupu daných bytů městem po uplynutí pronájmu. V neposlední řadě také požadujeme, aby studie reflektovala potřeby města v době klimatických změn a stanovila pro území mitigační a adaptační opatření.

Podpořte připomínky

Pokud s námi formulovanými připomínkami souhlasíte, budeme velice rádi, když je podpoříte i vy svým podpisem pod výzvou Chceme lepší Nákladové nádraží Žižkov, kterou jsme sestavili společně s Arnikou, Klubem za starou Prahu a iniciativou Paměť města.

Podpořit nás můžete také finančně. Nejvíce oceníme pravidelné dary, díky kterým můžeme v LABu nezávisle zpracovávat např. takovéto připomínky, ale také například vzdělávat děti o udržitelném rozvoji měst, ovšem potěší nás i jakákoliv jednorázová částka. Darováním se zároveň stanete členkou/členem Klubu přátel AutoMatu.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře