Připomínky k územním studiím okolí stanic metra D

Začátkem podzimu zveřejnila Praha k připomínkování dvě územní studie okolí budoucích stanic metra D, konkrétně stanic Libuš a Písnice. V okolí obou stanic se nachází jak stabilizovaná území v podobě sídlištní zástavby i nízkopodlažních sídelních útvarů staré Libuše a staré Písnice, tak také rozvojové plochy určené k zástavbě. Obě studie jsme v Laboratoři udržitelného urbanismu pečlivě prostudovali a opřipomínkovali. Jak si s řešenými územími autoři studií poradili?

Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

Studie zpracovaná týmem UNIT Architekti je podle nás příkladem kvalitně a dobře zpracované územní studie. Autorský tým se skládal jak z urbanistů, tak z odborníků na krajinu a dopravu. Velice oceňujeme, že autoři ve všech oblastech pracovali s dostupnými analytickými podklady, vzniklými z plánování s občany a respektovali dané výchozí podmínky. Kvalita analytické části studie se tak kladně odráží v kvalitě návrhové části. Například nově navržená zástavba, ať už na rozvojových plochách, tak v současném sídlišti i staré Libuši, respektuje současný charakter území a vstupuje do něj citlivým a promyšleným způsobem. Podobně hodnotíme pozitivně návrh i v oblasti dopravy, který vychází z principů udržitelné mobility a cíleně zajišťuje co největší prostupnost území pro pěší a navrhuje zřídit kvalitní opatření pro cyklodopravu. S rozmyslem se věnuje také veřejné dopravě, kdy autoři nad rámec studie doporučují prověřit ukončení plánované tramvajové trati nikoliv u stanice Libuš, ale až na Nových dvorech.

K územní studii nemáme žádné zásadní připomínky, podali jsme pouze pár podnětů k zapracování v oblasti dopravy. Doporučili jsme nad rámec studie alespoň základně prověřit zřízení tramvajové trati jihovýchodně od Novodvorské směrem k Depu Písnice, aby plánovaná trať do Jesenice byla napojená na současnou síť.

Územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

Návrh možných změn v území kolem budoucí stanice Písnice zpracoval Ing. arch. Tomáš Beneš, který již dříve pro Prahu vypracoval také územní studii na rozvojovou oblast kolem stanice metra Roztyly. Oblast přírody a krajiny v řešeném území pak zpracovala Ing. Andrea Junková. Oproti územní studii Libuše je tato studie, bohužel, objektivně kvalitativně horší. V analytické části autoři nedostatečně pracují s dostupnými podklady, které, stejně jako v Libuši, vznikly ve spolupráci s místními občany. Nedostatečná práce s těmito podklady se následně ukazuje v návrhové části studie, ve které jsou v některých oblastech požadavky místních zcela ignorovány.

Území řešené studií zahrnuje kromě krajinného rozhraní a rozvojových ploch u areálu SAPA a budoucí stanice metra především celek sídliště Písnice, který je smutným úkazem prodeje celého sousedství do rukou soukromého developera i s nájemníky. Je evidentní, že developer CIB chce sídliště přestavět na luxusnější a atraktivnější bydlení a tím dokonat nájemnickou proměnu, kterou odstartoval bezprecedentním zvyšováním nájmů starousedlíkům v minulých letech. Jde tak o první proces gentrifikace celého modernistického sídliště v České republice. Studií navrhovaná změna území pak tomuto procesu a záměru developera ještě více nahrává, mimo jiné i tím, že některé dílčí návrhy jsou v nesouladu s připravovaným Metropolitním plánem. Ten by paradoxně sídliště a jeho park ve volné zástavbě ochránil více.

Naše připomínky tak mířily jak na nerespektování modernistické koncepce současného sídliště a jeho necitlivé zahušťování, tak i na relativně předimenzované bloky v rozvojovém území, které by navíc zbytečně vytvořily prostorovou bariéru mezi sídlištěm a stanicí metra. Problematický je podle nás i návrh zástavby v krajinném území, navazující na zástavbu staré Písnice, který je v rozporu s Metropolitním plánem. Tento rozpor studie nijak nezdůvodňuje a navíc se v analytické ani návrhové části nijak nevypořádává s developerským záměrem Písnické aleje v daném místě.

Ve studii jsme se zaměřili také na navrhované řešení dopravy v území. Za zásadní nedostatek považujeme, že pěší a cyklistické dopravě nejsou věnovány zvláštní kapitoly, kde by byly jinak fragmentované poznámky o řešení bezmotorové dopravy soustředěny do srozumitelného a koncepčně uchopitelného rámce. Absence takového koncepčního rámce pak vede mimo jiné k nejasnostem ohledně implementace stávajících doporučení pro řešení cyklistické dopravy, jmenovitě pokud jde o celoměstský systém cyklotras (v platném stavu z února 2019) a Studii cyklistických tras Prahy 12 z roku 2009. Studie pak také nijak nepracuje s faktem, že z hlediska cyklistické dopravy bude poloha stanice metra Písnice strategická pro bezmotorový příjezd z celé náhorní plošiny jižně od Písnice.

Naše kompletní připomínky k územní studii Písnice si můžete prohlédnout v samostatném pdf.

Více Libuše, méně Písnice

Souběh dvou územních studií řešících typově velice podobné lokality poskytl na pražské poměry unikátní srovnání, jak mohou takové studie vypadat. Ukázalo se zejména to, že bez důkladné práce s analytickými podklady nemůže vzniknout kvalitní a k současné zástavbě v území citlivý návrh. Doufáme, že se v Praze v budoucnosti dočkáme více územních studií alespoň v takové kvalitě, v jaké je územní studie Libuše.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře