Děkujeme za podporu připomínek k územnímu plánu!

01. 07. 2022, LAB , Územní rozvoj

Mnohokrát děkujeme všem z vás, kdo jste vložili důvěru v naše připomínky a díky více než 280 podpisům nám z nich pomohli udělat námitky, které budou mít při dalším projednávání územního plánu právní váhu. Děkujeme též kolegům z dalších spolků za vzájemnou podporu a v neposlední řadě také za organizaci Burzy připomínek, kterou zajistila Arnika. 

Celkem jsme podali 95 námitek.

Úplné znění připomínek si přečtete v PDF dokumentu zde.

Proč jsme připomínkovali územní rozvoj?

Metropolitní plán hl. m. Prahy ve svém stávajícím znění nepředstavuje dokument, který by byl přístupný široké veřejnosti. Územní plánování je sice složité téma, v regulativech navrženého plánu se ale často ztratí i pozorný čtenář. Do problémů s výkladem litery zákona se tak nebudou dostávat jen občané, ale i úředníci a úřednice na stavebních úřadech.

Nejsme přesvědčeni, že plán ve stavu, ke kterému vznášíme námitky, pomůže reagovat na výzvy a problémy, se kterými se město potýká již dnes. Velký prostor pro individuální výklad úředníka na jednu stranu uvádí majitele pozemků a investory do nejistoty a na druhou stranu nahrává “větším” investorům s větší zkušeností a větší mírou finanční jistoty. To může bránit rozvoji polyfunkčního pestrého města a v konečném důsledku dokonce brzdit rozvoj některých komplikovanějších lokalit.

Ideologické nastavení plánu vychází z logiky uvažování investorů a snaží se maximalizovat ekonomický potenciál Prahy. Toto paradigma se ale jeví jako velice sporné. Bez hlubší definice a skutečného provázání se zásadními dokumenty jako jsou Plán udržitelné mobility, Klimatický plán Hl. m. Prahy, Metodiky spoluúčasti developerů na rozvoji území a bez výslovného zohlednění veřejných zájmů nemůže tento dokument sloužit jako rukověť pro město 21. století, které si váží svých občanů a je schopno se udržitelně rozvíjet. Považujeme za velmi nešťastné, když územní plán nerespektuje a ani neodkazuje na cíle stanovené ve Strategickém plánu hl. m. Prahy, což by bezesporu pomohlo k jeho pochopení všemi účastníky územního řízení a kontinuitě v rozhodování o území.

Z těchto důvodů požadujeme některá posílení či korekce regulativů, které MPP stanovuje velmi měkce. Takovou regulaci nepovažujeme za restrikci, ale především za nastavení jasných pravidel pro skutečně demokratický a udržitelný rozvoj města.

Proč jsme připomínkovali dopravu?

Stávající rozčlenění záměrů v návrhu územního plánu odpovídá spíše stupni územní přípravy jednotlivých záměrů než cílům územního plánování. Naprosto není stanovena vzájemná podmíněnost konkrétních záměrů. Rezignováním na stanovení pořadí jednotlivých etap plán zcela selhává v plnění úkolu územního plánování dle stavebního zákona a vystavuje rozvoj města riziku realizace dopravních záměrů v pořadí, které způsobí v území značné škody na kvalitě života obyvatel a životního prostředí.

Z textu je zřejmé podcenění problému hypermobility a potřeby soustavně snižovat negativní dopady automobilové dopravy.  Metropolitní plán vychází z neplatné ideologie založené na představě, že realizace kapacitních komunikací uvnitř města bez další regulace odvede dopravu z běžné uliční sítě. Při výrazném zvýšení celkové kapacity komunikací ovšem dochází k dopravní indukci (čím více silnic, tím více aut), která situaci dlouhodobě spíš zhorší.

Zásady řešení dopravního skeletu jsou opět v rozporu s některými cíli Strategického plánu, Plánu udržitelné mobility a Klimatického plánu Prahy a fakticky brání naplňování těchto cílů.

Pro jejich alespoň částečné naplnění je zásadní, aby se předpokládaný nárůst hybnosti obyvatel v rostoucím městě realizoval veřejnou dopravou. Proto je nutné upřednostnit stavby pro veřejnou dopravu před stavbami silničními. A to jednak přednostním začleněním maxima staveb pro veřejnou dopravu do návrhového horizontu, jednak podmíněním staveb zkapacitňujících silnice předchozím zprovozněním staveb pro veřejnou dopravu v rozvojových oblastech. Jinými slovy, nejdřív MHD, potom auta.

K naplnění výše uvedených cílů přispěje také nárůst podílu cyklistické dopravy. Toho lze dosáhnout jedině zřízením infrastruktury, která bude použitelná pro většinu obyvatel. Stávající návrh cyklistické infrastruktury ovšem nezaručuje zřízení souvislé sítě chráněných cyklotras, a to ani ve stávajících uličních profilech, ani v souběhu se záměry veřejných investorů mimo město, jako jsou ŘSD, SŽ nebo správci vodních toků.

Popelkou je pak v územním plánu doprava pěší. Praha stále nemá pěší generel (programový dokument), který by definoval priority, které by se zobrazily i v relativně málo podrobném územním plánu.

Níže najdete kompletní seznam AutoMatích připomínek:

IAD – stavby pro automobilovou dopravu

IAD – 001: Etapizace dopravních staveb – obecná připomínka

IAD – 002: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 4 – přeformulování

IAD – 004: Čl. 119 (3) – vliv Městského okruhu na dopravu v městské uliční síti

IAD – 005: Čl. 120 (4) – doplnění

IAD – 006: Záměry pro IAD uvnitř Městského okruhu podmínit jeho dostavbou

IAD – 007: Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – variantní řešení

IAD – 009: Kbelská a Průmyslová – vyřazení z NKS

IAD – 010: Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové – odstranění z návrhu

IAD – 011: Břevnovská radiála – odstranění nebo alternativní řešení

IAD – 012: Vysočanská radiála – odstranění

IAD – 013: Radlická radiála – podmínění vnějším okruhem

IAD – 014: Městský okruh – podmínění vnějším okruhem a zahloubením Kbelské

IAD – 015: Městský okruh – podmínění železničním diametrem a linkou metra D

IAD – 016: Městský okruh – podmínění železnicí Libeň – Hostivař

IAD – 017: Břevnovská radiála – podmínění železnicí do Kladna

IAD – 018: MÚK Vrbova – zaslepení ul. Ke Krči

IAD – 019: Smetanovo nábřeží a Křižovnická, Karmelitská – zklidnění

IAD – 020: Severojižní magistrála – humanizace

IAD – 021: Plzeňská – převedení IAD do Vrchlického

IAD – 022: 610/-/104 Vestecká spojka – odstranění

IAD – 023: Vestecká spojka – náhradní záměr

IAD – 024: Obchvat Březiněvsi – odstranit z návrhu

IAD – 025: Propojení Veleslavín – Petřiny (610/-/113) – odstranění

IAD – 026: Komunikační propojení Bubenečská – Milady Horákové (610/-/14) – odstranit

IAD – 027: Rozšíření ulice Karlovarské (610/-/85) – podmínění tramvajovou tratí

IAD – 030: Podolský most (610/-/110) – řádně odůvodnit

IAD – 031: Dvorecký most (610/-/112)  – řádně odůvodnit

IAD – 033: Zkapacitnění Bohdalec (610/-/94 a 103) – odstranění

IAD – 034: Komunikační propojení Evropská – Svatovítská (KES, 610/-/11) – úprava

IAD – 035: Komunikace za Vršovickým nádražím – úprava na bezmotorové

VHD – stavby pro veřejnou dopravu

VHD – 001: Nové spojení II do návrhu

VHD – 002: Vysokorychlostní trati do návrhu

VHD – 003: Nové spojení 3 – východní sekce železničního diametru

VHD – 005: Přehodnocení vedení linky metra D v centru a na severu Prahy

VHD – 006: Druhý vestibul stanice Roztyly

VHD – 007: Druhý vestibul stanice Opatov

VHD – 008: Druhý vestibul stanice Strašnická

VHD – 009: Vestibul stanice Vyšehrad v Nuselském údolí

VHD – 010: Prodloužení metra C na jihu

VHD – 011: Prodloužení metra C na severu

VHD – 012: Potvrzení veřejného zájmu u vybraných tramvajových tratí

VHD – 013: Potvrzení veřejného zájmu tramvajových tratí v centru

VHD – 014: Přesun tramvajových tratí z územní rezervy do návrhu

VHD – 015: Doplnění nových tramvajových tratí v širším centru Prahy do územní rezervy

VHD – 016: Potvrzení veřejného zájmu trati Kobylisy – Bohnice

VHD – 018: Tramvajová trať Spořilov – Háje

VHD – 019: Doplnění alternativního koridoru trati Eden – Želivského

VHD – 021: Tramvajová trať Nádraží Hostivař – Horní Měcholupy – Petrovice – Jižní Město

VHD – 022: Tramvajová trať Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada

VHD – 023: Tramvajová trať Depo Hostivař – Jarov a odbočky

VHD – 025: Tramvajová trať Chilská – hranice Prahy (Průhonice / Čestlice)

VHD – 026: Tramvajová trať Depo Písnice (D) – hranice Prahy (Jesenice)

VHD – 027: Tramvajová trať Chilská – Depo Písnice (D)

VHD – 028: Kapacita odstavů na autobusových nádražích

VHD – 029: P+R a terminály BUS jako veřejně prospěšné stavby

Bezmotorová doprava

BEZM – 001: Pěší generel

BEZM – 002: Článek 31(5) propustnost cyklo na pozemních komunikacích

BEZM – 003: Článek 88 pěší prostupnost a cyklo

BEZM – 005: 127 (3e) Řešení neomezující bezpečnost bezmotorové dopravy

BEZM – 006: 127 (3d) Systém zřizování cyklistické infrastruktury

BEZM – 008: 128 (5) Kvalitativní standard

BEZM – 011: Doplnění významných cyklotras z celoměstského systému

BEZM – 012: Veřejně prospěšné stavby cyklo

BEZM- 013: Bezmotorová prostupnost v rozvojových a transformačních plochách

BEZM – 014: Vybrané trasy celoměstského systému k začlenění na základě usnesení KCD

BEZM – 014: Vybrané trasy celoměstského systému k začlenění na základě požadavku na chráněný průběh trasy

BEZM – 015: opravy a přeložky významných cyklotras

BEZM – 016: Vybrané bezmotorové stavby jako veřejně prospěšné

BEZM – 017: Vybraná uliční a pěší propojení

BEZM – 018: Vybrané bezmotorové stavby do výkresu O02

Urbanismus a územní rozvoj

UUR – 001: Přeformulování možnosti navýšení RPB na úkor parku ve volné zástavbě (dále PvVZ)

UUR – 002a: Definice výškové regulace veřejné vybavenosti v článku 47 Modernistická struktura

UUR – 002b: Jasná regulace rozlohy plochy u veřejné vybavenosti

UUR – 003: Jasné vyčlenění budov a veřejné vybavenosti z parku ve volné zástavbě

UUR – 004a: Fixní požadavek na zpracování ÚPčP nebo ÚS s regulačními prvky ve všech transformačních územích

UUR – 004b: Stanovení požadavku stanovení podmíněnosti výstavby v rámci ÚPčP či ÚS

UUR – 004c: Jednoznačné vymezení možnosti vyřešení parametrických regulativů transformačních ploch zpracováním ÚPčP nebo ÚS včetně jednoznačného stanovení podmíněností

UUR – 005: Ulice metropolitní a čtvrťové

UUR – 006: Hlubší definice a chybějící regulativy pro obytné lokality

UUR – 007: Jednoznačná definice podmínek pro rozhodování o výškové regulaci

UUR – 008: Zpřesnění podmínek, které bude muset splňovat ÚPčP zejména ve vztahu k Parku ve volné zástavbě

UUR – 009a: Zpřesnění definic pojmů a jejich použití v MPP – “Jiná stavba”

UUR – 009b: Zpřesnění definic pojmů a jejich použití v MPP – “Přihlédnutí k výšce okolní zástavby”

UUR – 009c: Zpřesnění definic pojmů a jejich použití v MPP – “Zastavitelnost stavebního bloku”

UUR – 010:  Rozšíření ploch parku ve volné zástavbě pro lokalitu 522 sídliště Stodůlky

UUR – 011: Vymezení veřejné vybavenosti v lokalitě 531 Sídliště Pankrác I.

UUR – 012: Ochrana a vymezení veřejné vybavenosti ve stabilizovaných lokalitách (souhlasná připomínka)

UUR – 013: Veřejná vybavenost v transformačních územích

UUR – 014: Monofunkce veřejné vybavenosti

UUR – 015: Operování  s “budoucími konkrétními řešeními v transformačních nebo rozvojových plochách”

UUR – 016: Model vývoje počtu obyvatel – upřesnění

 

Ještě jednou vám děkujeme za vaše neuvěřitelnou podporu. Bez vás bychom to nedali!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře