Cyklokomise řešila pruhy, doporučuje osvětu a chráněné trasy

08. 02. 2022, Cyklodoprava , LAB

Komise pro cyklistickou dopravu se v lednu zabývala výsledky listopadové ankety vyhlášené spolkem AutoMat. Poradní orgán Rady doporučil náměstku Scheinherrovi osvětu ohledně cyklopruhů a zahájení přípravy chráněných stezek podél rušných komunikací. Jak bude město postupovat v případě problematických realizací některých cyklopruhů, není zatím jasné.

V rámci projektu Cyklisté sobě jsme koncem listopadu provedli anketu. Cílem bylo získat zpětnou vazbu na cyklopruhy od cyklistické veřejnosti a identifikovat případné lokality, které by se měly dále řešit na úrovni města (podrobnosti o anketě na konci článku).

Výsledky ankety

Získali jsme řadu pozitivních reakcí, ať na konkrétní cyklopruhy nebo na sledované řešení obecně. Protože jsme respondenty vyzvali k návrhu, co v daném místě změnit, byla i většina pozitivních reakcí doprovázena upozorněními na menší či větší problémy, o kterých nemusí mít správa města povědomí. I na dobře navržených cyklopruzích se zmiňovaly problémy s trvale znečištěným povrchem pruhů, parkování v cyklopruzích, chybějící sjezd na přilehlý legalizovaný chodník apod.

Pravidelní cyklisté nám zaslali také upozornění na sporná řešení některých cyklopruhů. Lidé preferující jízdu na kole mimo provoz nebo na kole vůbec nejezdící kritizovali spíše smysluplnost cyklopruhů, ať proto, že jim dané řešení nepomáhá, nebo proto, že na kole po městě nejezdí. V některých případech kritika prokázala neinformovanost o fungování ochranných cyklopruhů (mylný předpoklad, že vozidlo se vedle něj “má vejít”) či neznalost skutečnosti, že na jízdu v pruzích se nevztahuje boční odstup 1,5 metru, platný při předjíždění cyklistů od počátku tohoto roku.

Cyklokomise podpořila osvětu a rychlé stezky podél rušných silnic

Magistrátu jsme počátkem prosince předali podrobné vyhodnocení ankety včetně identifikace problémových lokalit. Komise Rady pro cyklistickou dopravu, jíž je členem náš kolega Vratislav Filler, se materiálu věnovala v lednu. Zápis z jednání komise uvádí toto:

KCD se seznámila s výsledky dotazníku ohledně cyklopruhů zpracovaného spolkem AutoMat. KCD konstatuje, že ochranné cyklopruhy jsou opatřením, se kterým je průběžně získávána provozní zkušenost, a že nově realizovaná cykloopatření je třeba veřejnosti dostatečně vysvětlovat. Individuální stížnosti na cykloopatření mohou být podnětem k jejich přezkumu z hlediska bezpečnosti dopravy.

Usnesení č. 29.3: KCD doporučuje náměstkovi primátora a radnímu pro dopravu Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. urychlené spuštění informační kampaně vysvětlující správné chování všech účastníků provozu v cyklopruzích, včetně dopadu nové legislativy platné od 1. 1. 2022. (9-0-0)

Usnesení č. 29.4: KCD doporučuje zahájení přípravy souvislých chráněných cykloopatření, atraktivních i pro rychlé cyklisty, v souběhu s komunikacemi s intenzitou automobilové dopravy přesahující cca 15 tis. vozidel denně. (9-0-0)

Osvětová kampaň vysvětlující fungování nové cyklistické infrastruktury tu měla být už dávno. Pokud je nám známo, město ji před rokem dokonce připravovalo, nebyla ale realizována.

Příklad problémového cyklopruhu

Příprava souběžných cykloopatření mimo vozovku je stejně žádoucí. Všichni vědí, že zřizování cyklostezek vyžaduje rozsáhlejší přestavby ulic, a není snadné navrhnout je tak, aby fungovaly stejně efektivně jako souběžná hlavní ulice. Není lehké dosáhnout stejné přednosti v jízdě nebo délky zelených na přechodopřejezdech, jako mají auta, a neodsoudit tak městské cyklisty do role šneků.

Přesto považujeme za potřebné, aby se tak dělo. Vynikne aspoň alibismus těch, kteří cyklopruhy sice rádi zkritizují, vybudovat ale ve stejné ulici cyklostezku nakonec odmítnou – třeba proto, že by se přitom muselo sáhnout na parkování.

Posoudíme si to sami?

Na jednání komise nebylo nakonec přijato žádné usnesení, které by se přímo vztahovalo k tomu, jak s konkrétními cyklopruhy citovanými v anketě dále naložit.

Některé nové cyklopruhy byly v anketě kritizovány i pravidelnými cyklisty. Na jiných místech se teprve s provozní zkušeností ukazují nedostatky, které nebyly při přípravě návrhu zřejmé. Realizují-li se dopravní opatření doposud přilíšnevyzkoušená, není možné vyhnout se nedostatkům, které je v pořádku opravit. Komise ale v tomto směru žádné doporučení nevydala.

Pravděpodobně tak nezbyde, než abychom alespoň některé lokality posoudili – včetně doporučení úprav – sami.

Shrnutí výsledků ankety

Na základě smíšené reakce na nově vznikající cyklopruhy se Laboratoř udržitelného urbanismu (LAB) spolku AutoMat pokusila získat strukturovanější odezvu s cílem využít ji pro identifikaci problémů, které je možné na úrovni města řešit. Zveřejnili jsme stručný dotazník, prezentovali jej kanály Městem na kole a AutoMatu a rozeslali ho pražským účastníkům soutěže Do práce na kole. Sběr podnětů veřejnosti proběhl přes formulář ve dnech 15. 11. 2021 – 2.12.2021.

Do 2.12. byl dotazník vyplněn 125krát, někteří respondenti vyplnili dotazník opakovaně pro více lokalit a v několika málo případech respondenti spojili reakci na více lokalit do jednoho dotazníku, což bylo dodatečně rozčleněno.

Dotazník poskytl pozitivní i negativní odezvu na nově vznikající cyklopruhy. Získali jsme řadu pozitivních reakcí, ať na konkrétní cyklopruhy, nebo na řešení obecně. Protože jsme respondenty vyzvali k návrhu, co v daném místě změnit, byla i většina pozitivních reakcí doprovázena upozorněními na menší či větší problémy, o kterých nemusí mít správa města povědomí.

Dalším vstupem pro posouzení lokalit byly již dříve předané individuální podněty členů týmu AutoMatu nebo podněty získané z médií a sociálních sítí.

Pro posouzení konkrétních lokalit je nezbytné uvědomit si, že ke konkrétním lokalitám se zpravidla vyjadřoval jeden člověk a pouze u devíti lokalit to byli více než dva. Absence negativní reakce tedy neznamená, že v místě nejsou problémy. A naopak: absence pozitivní reakce nevylučuje “tiché” uživatele, kteří nemají potřebu si na dané místo stěžovat.

Kritické reakce lze rozdělit na několik skupin:

a) Upozornění na konkrétní problém, například trvale znečištěný povrch pruhů, chybějící sjezd do PP, vozidla často parkující v cyklopruhu, apod.
b) Upozornění na problémové řešení cyklopruhu. Identifikace těchto problémů byla naším hlavním cílem, byť ve výsledku tvoří menšinu výstupu. Podněty skupiny a) a b) zasílali takřka bez výjimky pravidelní cyklisté.
c) Upozornění na nevhodnost či zbytečnost cyklopruhu od necyklistů. Tyto podněty zasílali mnohem častěji lidé jezdící na kole málo nebo (pokud na kole jezdí) preferující jízdu mimo provoz. V jednom případě se kritika téže lokality opakovala v rozmezí několika málo hodin, patrně v reakci na sdílení příspěvku na sociálních sítích v dané městské části.
d) Kritika z neznalosti. V některých případech kritika prokázala neinformovanost ohledně fungování ochranných cyklopruhů (předpoklad, že vozidlo se vedle něj “má vejít”) či ohledně toho, že odstup 1,5 metru se nebude na jízdu v pruzích vztahovat. To opět potvrzuje nutnost informační kampaně.
e) Nekonkrétní stížnosti. Část respondentů nebyla ve své kritice konkrétní natolik, aby bylo možné zareagovat. Byly také zaznamenány 3 případy nenávistné reakce.

Bylo-li ke konkrétním místům více reakcí, nastal jeden z následujících scénářů:

  • Pochvala uživatelů, případně s upozorněním na dílčí problémy nebo s pochybami od cyklistů, kteří preferují chráněný provoz (Podolské nábřeží, Bubenská…). Zde není pochyb o přínosu cykloopatření, nicméně je třeba řešit dílčí nedostatky, na které bylo upozorněno.
  • Smíšené reakce od uživatelů. Stejné místo je popsáno jako velké zlepšení i jako nebezpečí, a to od dopravně zdatných cyklistů (Mariánské hradby, Koněvova, Evropská, Modřanská). Takováto místa je třeba individuálně posoudit.
  • Kritika bezpečnosti řešení od bezmotorových uživatelů (Na Pankráci). Taková místa je (až na výjimky) třeba řešit přednostně.
  • Kritika pocitu bezpečí nebo smysluplnosti od bezmotorových uživatelů. Taková místa je třeba odlišit od předchozího bodu. Například tak byly kritizovány cyklopruhy mezi dvěma pruhy pro AD na ulici Milady Horákové či Bubenském nábřeží. Na takových místech je zpravidla žádoucí zapracovat na použitelné alternativě mimo provoz a zvážit úpravu cykloopatření.
  • Silná kritika od lidí bez zkušenosti s městskou cyklistikou. I když část takto orientované kritiky není podložená, je třeba i zde posoudit možnosti změny dopravního řešení a provést úpravy, které nezhorší podmínky pro cyklodopravu.

Na základě vyhodnocení dotazníku vznikla mapa reakcí na jednotlivé lokality a seznam lokalit k řešení s odůvodněním a stručným návrhem řešení.

Obecná zjištění

Ochranné cyklopruhy nefungují v některých případech komfortně ani pro tu část cyklistů, která je schopná používat cyklopruhy vyhrazené.
Obecně panuje neznalost principu ochranných cyklopruhů u části veřejnosti.

Lokality k řešení

Výběr lokalit komentovaných ve formuláři. Znění komentářů a nástin možností řešení má k dispozici Komise pro cyklistickou dopravu a Odbor dopravy MHMP.

P1 Mariánské hradby (Hrad – Belveder)
P4 Na Pankráci v klesání d.c. nad a v křižovatce s ul. Na Veselí
P14 Chlumecká, směr Rajská zahrada – Černý most.
P4 Modřanská – tři úpravy v úseku Jeremenkova – Barrandovský most
P4 Křesomyslova
P6 Řazení přímo v Patočkově za Střešovickou vozovnou z.c.
P7 Vjezd z Hlávkova mostu do Bubenské
P7 SSZ Bubenská – Veletržní
P7 Vrbenského
P8 Zenklova do kopce pod tratí
P9 Beladova
P13 Jeremiášova, odb. k Velké Ohradě
P6 Terronská
P7 Veletržní dolů
P10 Vršovická pod železniční tratí
P11 Hviezdoslavova
P2 Karlovo nám – směr ul. U nemocnice
P6 Hradčanská
P6 Patočkova do centra
P7 Nábřeží Kapitána Jaroše -> Bubenské nábřeží
P8 Sokolovská (U Rustonky – Palmovka)
P14 Kolbenova
P9 Novovysočanská
P13 Bucharova, nájezd od Rozvadovské spojky

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře