MĚSTEM. Podzimní přehlídka filmů o dopravě a urbanismu

3 podzimní večery ~ 3 zahraniční produkce ~ 3 dokumenty o městě, dopravě a společnosti

Letošní ročník festivalu Městem, který od roku 2019 pořádá spolek AutoMat, se tematicky navrací ke svých počátkům. Bude se věnovat především dopravě. Naším cílem je představit různé módy dopravy a jejich význam v otázkách udržitelného rozvoje měst a dopravních infrastruktur.

Během tří podzimní večerů – v CAMPu a v Malém i Velkém sále kina Světozor – představíme filmové dokumenty světové provenience.

Festival zahájí světová premiéra filmu Mahatah: Nenápadné příběhy z hlavního nádraží (Mahatah: Side Stories From Main Station), kde se ústředním fenoménem stávají vlaková nádraží, specifické časoprostory poskytující kulisu pro začátky a konce lidských dobrodružství, loučení a shledání, ale i skryté krásy organizace veřejné dopravy. Promítání se zúčastní oba tvůrci filmu.

Na konci října následuje americký snímek Svět před nohama (The World Before Your Feet), jehož hlavní protagonista Mat Green pěšky objevil celé město New York a během šesti let posbíral nespočet historek o místních, historii, útrapách i svobodě, které město nabízí.

Závěrečným filmem je snímek ze švédské produkce Život na kolech (Life on Wheels), který představuje vize a perspektivy současných expertů*ek na udržitelnou dopravu a rozvoj městských dopravních sítí.

Po všech třech projekcích bude vždy následovat diskuze s odborníkem*cí na dopravní témata či tvůrci*kyně filmu.

Vstupenky na premiérové promítání filmu Mahatah v úterý 18. 10. ve Světozoru je možné zakoupit přes stránky kina Světozor. Vstupné na snímek je Svět před nohama je dobrovolné, nicméně z kapacitních důvodů je nutná registrace.

Záštitu nad přehlídkou Městem převzalo Velvyslanectví Švýcarské konfederace v ČR.

Program

18. 10. 2022 MAHATAH: Nenápadné příběhy z hlavního nádraží 

 // MAHATAH: Side Stories from Main Station 

20.30 Kino Světozor, Velký sál | FB UDÁLOST | VSTUPENKY

Švýcarsko | 2021 | 79 min. | režie: Sandra Gysi & Ahmed Abdel Mohsen | IMDb.

Začátek a konec, loučení i znovushledání, pro některé návrat domů, pro jiné začátek dobrodružství. Na vlakových nádražích po celém světě se jedni vydávají na cesty, zatímco se druzí vrací. A někteří prostě čekají. Na další spoj nebo snad na lepší časy. Ať už jsou v Káhiře nebo Curychu.

Vlaková nádraží jsou jako ostrovy, kosmopolitní křižovatky a místa setkávání uvízlé v mezičase a meziprostoru. Film Mahatah – Nenápadné příběhy z hlavního nádraží se noří právě do tohoto vesmíru, který tak často zůstává bez povšimnutí.

Setkání, která obvykle rozplývají v každodennosti, nachází své místo v Mahatah, arabském výrazu pro nádraží. Dokud dochází k dalších setkáním a loučením, dokud vlaky stále přijíždí a odjíždí, svět zůstává sjednocen v Mahatah.

Po promítání se uskuteční moderovaná diskuse s tvůrci filmu Sandrou Gysi a Ahmedem Abdelem Mohsenem, kteří přijali pozvání do Prahy.

/\/\/\/\/\/\/

Beginning and end, farewell and reunion: for some it represents home, for others the start of an adventure. At train stations all over the world, people are setting off on their journeys while others return. Or wait. For the next connection, or perhaps for better times. Whether in Cairo or Zurich.

Railway stations are like islands, suspended between space and time, cosmopolitan meeting points and crossroads. Mahatah – Side Stories from Main Stations delves into this universe, almost unnoticed.

Encounters that fade into everyday life find space in Mahatah, the Arabic word for station. Until the next reunion or the next goodbye, until the next train pulls into or out of the station, the world is united in Mahatah.

There will be post-screening discussion with both directors Sandra Gysi and Ahmed Abdel Mohsen. 

 

31.10. 2022 SVĚT PŘED NOHAMA // THE WORLD BEFORE YOUR FEET

20.45 Kino Světozor, Malý sál | FB UDÁLOST | REGISTRACE

USA | 2018 | 95 min. | režie: Jeremy Workman | IMDb.

V New Yorku je téměř 13 000 kilometrů silnic a cest a Matt Green je za posledních šest let prochodil všechny – každou ulici, park, hřbitov, pláž a most. Na své pouti skrz naskrz pěti čtvrtěmi, sahající od kadeřnictví Bronxu až po lesy ostrova Staten Island, od sochy Svobody po Times Square, načerpal Matt překvapivě detailní znalost historie města i jeho lidí.

Matt, jako svého druhu moderní následovník Henryho Davida Thoreaua, se vzdal práce inženýra, svého bytu a většiny svého majetku, aby vyžil z 15 dolarů denně díky couchsurfingu a hlídání koček. Není si úplně jistý, proč to všechno dělá. Je mu ale jasné, že neexistuje žádný jiný způsob, jak by raději trávil své dny. Film produkovaný Jessem Eisenbergem, který má na kontě i nominaci na Oscara, vzdává hold nekonečně fascinujícímu městu a svobodě, kterou nacházíme v chůzi.

Po promítání proběhne on-line diskuse s režisérem Jeremym Workmanem a protagonistou Mattem Greenem.

/\/\/\/\/\/\/

There are 8,000 miles of roads and paths in New York City and for the past six years Matt Green has been walking them all – every street, park, cemetery, beach, and bridge. It’s a five-borough journey that stretches from the barbershops of the Bronx to the forests of Staten Island, from the Statue of Liberty to Times Square, with Matt amassing a surprisingly detailed knowledge of New York’s history and people along the way.

Something of a modern-day Thoreau, Matt gave up his former engineering job, his apartment, and most of his possessions, sustaining his endeavor through couch-surfing, cat-sitting and a $15-per-day budget. He’s not sure exactly why he’s doing it, only knowing that there’s no other way he’d rather spend his days.  Executive produced by Oscar® nominee Jesse Eisenberg, The World Before Your Feet is a tribute to an endlessly fascinating city and the freedom to be found, wherever you live, in simply taking a walk.

On-line discussion with the director Jeremy Workman and protagonist Matt Green will be held after screening.

9. 11. 2022 ŽIVOT NA KOLECH: Doprava pro století města // LIFE ON WHEELS: Transportation for a New Urban Century

19.00 Centrum Architektury a Městského Plánování, IPR | FB UDÁLOST | REGISTRACE

Švédsko| 2019 | 55 min. | režie: David Hodge & Hi-Jin Hodge | IMDb.

Život na kolech je výzva k aktivnímu jednání. Příležitost k reflexi vysněných cílů pro naše století – jeho příslibů, dopadů a schopnosti přinést smysluplnou změnu. Současná realita je neúprosná – nesmírné ztráty životů, dopady na veřejné zdraví a nedostatek bezpečí souží naše silnice. Toto nekonečné odčerpávání bohatství, času a energie limituje naše města. I proto environmentální rizika nadále ohrožují naši budoucnost.

Objevuje se ale nový sen. Sen o městech navržených pro lidi místo aut. Sen hnaný skutečnými řešeními a lidmi s vizí pro opravdovou změnu. Život na kolech sleduje tyto hrdiny a hledí vstříc budoucnosti, ve které mají lidé svobodnou volbu, jak se budou pohybovat. Obyvatelé a obyvatelky měst celého světa přichází s novými způsoby dopravy, které přináší čerstvější vzduch, zdravější komunity a bezpečnější ulice. Osvícení lídři tuto misi sledují a podporují. V takovém světě může být i automobil přehodnocen a přetvořen v součást širší sítě, která lépe obstarává potřeby lidských bytostí i planety.

Film spojuje různorodé hlasy do nové a smysluplné diskuse. Vypráví příběh očima těch, kteří problémy opravdu řeší, a nabízí obrazy možné budoucnosti založené na nových společenských hnutích, lifestylových trendech, nových technologiích a inovativních byznys modelech. Zachycuje stav průmyslu a infrastruktury na prahu zásadních proměn. Zatímco firmy, občané a politici*čky ovlivňují svými každodenními rozhodnutími naše životy na další desetiletí, hlasy tohoto filmu nabízí zcela inovativní perspektivy. Je to naléhavý dialog o spletitých důsledcích lidské mobility. Film Život na kolech zachycuje myšlenky, které mohou přinést změnu k lepšímu.

Po promítání se uskuteční debata s náměstkem pražského primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem.

/\/\/\/\/\/\/

Consider Life on Wheels as a call to action. A moment to reflect on the dream of a century – its promises, its outcomes, and its potential for meaningful change. The reality today is stark – an immense loss of life, health, and safety plague our roads. An endless drain on wealth, time, and energy constrains our cities. And environmental hazards continue to threaten our very future.

Fortunately, another dream is beginning to emerge. It’s a story of cities designed for people – not cars. It’s driven through actual solutions, by people with the vision to create real change. Life on Wheels follows these heroes and looks ahead to a future where people everywhere are free to choose the ways they move. Villagers (all of us) around the world are creating new ways of getting from here to there that result in fresher air, healthier communities, and safer streets. Wise leaders are listening to and supporting the quest. Even the automobile itself can be reimagined and reshaped as part of a broader network that better serves the needs of human beings and the planet.

Our film brings together disparate voices in a fresh, coherent conversation. Telling the story through the eyes of real problem-solvers, we paint pictures of potential futures based on new social movements and lifestyle trends, emerging technologies, and new business models. We depict an entire industry and infrastructure on the brink of fundamental change. As businesses, citizens, and policymakers make decisions that will shape our movements for the decades to come, the voices in this film offer vital new perspectives. It’s an urgent conversation with complex consequences. Life on Wheels captures some of the ideas that will hopefully guide the change.

We will hold a post-screening discussion with Adam Scheinherr, Prague’s deputy mayor in charge of transport.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře