Boční odstup 1,5 metru schválen, děkujeme!

20. 09. 2021, Cyklodoprava , LAB

Poslanecká sněmovna schválila povinný boční odstup 1,5 metru při předjíždění cyklistů motorovými vozidly s platností od ledna 2022. Spolek AutoMat tuto změnu dlouhodobě podporoval, a děkuje proto všem, kdo se o změnu zasloužili.

Historie snahy

Formulace povinného bočního odstupu při předjíždění cyklistů byla jedním z cílů legislativních změn na národní úrovni už zhruba od roku 2011, kdy jej chtěl prosadit tým národní cyklostrategie. Do změn zákona v roce 2016 se ale boční odstup nedostal. Téma si jako hlavní potřebnou legislativní změnu, kterou bude prosazovat, osvojila v roce 2015 založená Česká cyklofederace. V následujících letech bylo téma zdvíháno především publicisticky, například články na Městem na kole (tehdy ještě Prahou na kole). V téže době spustil tým kolem Romana Kreuzigera rozsáhlou kampaň za ohleduplné chování vůči cyklistům a předjíždění s 1,5metrovým odstupem.

Na začátku roku 2020 právník Tomáš Kindl připravil koncept novely a získal pro něj podporu několika poslanců v čele s předkladatelem Petrem Dolínkem. V červenci 2020 byl návrh zařazen na program Poslanecké sněmovny. V září 2020 proběhl k novele odborný seminář ve Sněmovně. Neutrální stanovisko Ministerstva dopravy a doporučení většiny poslaneckých klubů k volnému hlasování znamenalo, že poslanci zpravidla hlasovali dle svého názoru. Po mnoha peripetiích a doplnění řady dalších poslaneckých návrhů byl záměr Sněmovnou schválen v dubnu 2021 – a to poměrně výraznou většinou. V této podobě záměr považoval porušení bočního odstupu za nebezpečné předjíždění, ohodnocené sedmibodovou sankcí. Senát novelu schválil v červnu 2021 v upravené podobě s mírnější sankcí (pokuta do 2000 Kč). Pokud však řidič těsným předjetím cyklistu ohrozí, bude sankce citelně vyšší. Sněmovna senátní verzi potvrdila až na své poslední řádné schůzi před volbami, v září 2021. Projednávání pokrýval soustavně web Městem na kole. Kompletní historii legislativního procesu najdete na webu Poslanecké sněmovny jako tisk 374.

Poděkování

Úspěšný průchod novely hlasováním Sněmovny i Senátu byl možný jen díky velké podpoře ze strany mnoha poslankyň, poslanců, senátorek a senátorů, o kterou se jistě zasadila i snaha zvenčí. Je proto na místě poděkovat všem poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům, kteří návrh podpořili, a to napříč stranami. Děkujeme i našim kolegům z cyklofederace i z cyklospolků. A dále expertům, kteří návrh vysvětlovali a vyvraceli některé protiargumenty, a v neposlední řadě týmu kampaně 1,5 metru, která ačkoliv si změnu zákona nekladla za cíl, pomohla vytvořit novele příznivou atmosféru. Děkujeme i vám všem z veřejnosti, kdo jste novelu podpořili a apelovali na své volené zástupce ve Sněmovně i Senátu ohledně prospěšnosti záměru.

Co nové pravidlo znamená?

Pravidlo nově formuluje povinnost řidiče motorového vozidla dodržet při předjíždění cyklisty boční odstup:

  • nejméně 1 metr tam, kde je povolená nejvyšší rychlost 30 km/h,
  • nejméně 1,5 metru všude jinde.

Pravidlo se nevztahuje na souběžnou jízdu, tedy zejména, jede-li cyklista v cyklopruhu. Není třeba se bát, že motoristé budou přísně trestáni za nedodržení stanovené vzdálenosti o několik málo centimetrů nebo decimetrů. Prokazatelné bude pouze těsné a nebezpečné předjetí. Jako důkaz mohou sloužit například záznam palubní kamery či informace o šířce komunikace v některých velmi úzkých místech. Lze také očekávat, že pro umožnění vzájemného míjení na frekventovanějších komunikacích bude zájem zřizovat cyklopruhy.

Druhou velkou změnou, která leží trochu ve stínu bočního odstupu, je výjimka z povinného užití cyklistické infrastruktury, pokud by to vedlo k ohrožení plynulosti či bezpečnosti provozu. Rychlí cyklisté tak již nebudou nuceni tlačit se na přeplněných cyklochodnících a naopak. Pomalý cyklista nebude mít za povinnost používat cyklopruhy, má-li vedle legalizovaný chodník. Tato změna také přispěje ke snadnějšímu projednávání tzv. duální infrastruktury.

Co budeme dělat dál?

Spolek AutoMat si je vědom, že se jedná o velkou změnu, která se projeví na chování všech účastníků silničního provozu. Budeme proto apelovat jak na řidiče, aby pravidlo pokud možno dodržovali, tak na cyklisty, aby řidičům umožňovali bezpečné předjetí, jak je to jen možné. Budeme vyhodnocovat incidenty, sledovat nehodovost a případně navrhovat korekce legislativy.

Stávající znění legislativy a norem navíc trpí dalšími nedostatky. Často jde o technikálie, které ale brání zřizování bezpečné a současně komfortní cyklistické infrastruktury – například na cyklostezce podél hlavní silnice musí cyklista dávat přednost v každé odbočce, nebo je velmi obtížné zřídit křižovatku s nepřímým levým odbočením. AutoMat se bude snažit posouvat i tyto legislativní změny – věříme, že i ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, které by v této věci mělo být odborným garantem.

Příloha: Schválené znění novely zákona č. 361/2000 Sb. (vybrané části)

nový odstavec 6 v § 17 podle bodu 2 tisku 374/8 ve znění bodu 2 tisku 374/9:

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m. 

§ 57 odst. 1 podle bodu 6 tisku 374/8 – doplnění slov „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“:

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Účinnost obou změn bude od 1. 1. 2022.

Současně by měla být vydána prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy novelizující vyhlášku č. 294/2015 Sb., která legalizuje přejíždění V 1a – Podélné čáry souvislé („plné čáry“) při předjíždění cyklisty a opraví popisky u dopravních značek C 8a – Stezky pro cyklisty, C 9a – Stezky pro cyklisty společné a C 10a – Stezky pro chodce a cyklisty dělené tak, aby bylo zřejmé, že užití stezky pro cyklisty není bezpodmínečně povinné a užití stezky pro chodce a cyklisty není povinné vůbec.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře