Vyjádření AutoMatu k záměru Zkapacitnění Průmyslového okruhu

V březnu jsme na Odbor ochrany prostředí MHMP odeslali naše připomínky k záměru hlavního města „Zkapacitnění Průmyslového okruhu“ (PHA1117). Ve středu 19. 5. Praha prezentovala výrazně změněnou verzi záměru, které se budeme věnovat ve zvláštním článku, a která nedostatky bezmotorové dopravy popsané níže již řeší. Dopis reagující na původní záměr vám nyní pro pořádek předkládáme k náhledu:

1) Posouzení dopadů na životní prostředí vychází z dopravně-inženýrských podkladů nereflektujících dopravní indukci

Posouzení dopadů záměru na hluk a emise je provedeno metodicky nevhodným způsobem. Je nezbytné, aby dopady realizace reflektovaly vliv dopravní indukce a redukce. Nové komunikace vyvolávají poptávku po dopravě (tzv. dopravní indukce), a tudíž jsou celkové intenzity dopravy v případě realizace záměru vyšší než bez jeho realizace.

Pro posouzení vlivu realizace dopravních staveb je proto metodicky zcela nesprávné srovnávat dopady realizace a nerealizace záměru na stejných výhledových intenzitách dopravy, byť se v ČR dlouhodobě jedná o běžnou a dle Centra dopravního výzkumu nesprávnou praxi.

Tato nesprávná praxe vede k systematickému podhodnocování intenzit dopravy v případě realizace kapacitních komunikací oproti méně kapacitním variantám stejných záměrů či jejich nerealizaci. Naproti tomu “nulové” varianty (bez záměru) jsou v modelech zatěžovány nereálně vysokými výhledovými intenzitami. Závěry posuzování vlivu na životní prostředí jsou tím systematicky zkreslovány ve prospěch realizace kapacitních staveb pro automobilovou dopravu.

V záměru jsou jako zdrojové intenzity pro hlukové posouzení a posouzení záměru na kvalitu ovzduší použity výhled pro rok 2030 a výhled pro období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy. Vliv dopravní indukce na výhledové intenzity zde nebyl zohledněn.

Žádáme zpracovat posouzení dopadů na životní prostředí na základě dopravních intenzit odlišných v závislosti na realizaci či nerealizaci záměru s ohledem na vliv dopravní indukce a redukce. 

Nebude-li žádosti vyhověno, apelujeme, aby zadavatel alespoň v případě dalších obdobných dokumentací v zadání požadoval posouzení reflektující vliv dopravní indukce.

2) Nedostatečné podklady pro posouzení dopadů realizace záměru na životní prostředí

V předložené dokumentaci nejsou přiloženy dostačující podklady pro nezávislé posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Jmenovitě nejsou přiloženy podrobnější situace, ze kterých by bylo možné vyhodnotit dopady záměru na pěší a cyklistickou dopravu a tedy na zdraví obyvatel, ani soulad záměru s požadavky na vedení trasy cyklistickou dopravu v územním plánu hlavního města Prahy. Popis jednotlivých křižovatek v textové části dokumentace není pro tyto účely dostačující, protože nedovoluje vytvořit si představu například o šířkových a sklonových poměrech navrhovaných bezmotorových cest.

Žádáme v dokumentaci doplnění podrobnějších výkresů tak, aby bylo možné posoudit řešení bezmotorové dopravy, a tedy i soulad s platnou územně-plánovací dokumentací.

Nebude-li žádosti vyhověno, apelujeme, aby zadavatel alespoň v případě dalších obdobných dokumentací v zadání požadoval výkresy v míře podrobnosti, kterou má zpracovatel dokumentace k dispozici.

3) Řešení cyklistické dopravy v rozporu s územním plánem a platnými pražskými strategiemi

Dle přiloženého vyjádření MHMP, Odboru územního rozvoje (s. 198-203 dokumentace), mají být v záměru respektovány cyklotrasy dle platného územního plánu.

Upozorňujeme, že v platném územním plánu v souběhu s Průmyslovým polookruhem vyznačena cyklotrasa v úseku od ul. Černokostelecké po Českobrodskou, a dále příčné vazby v ulici Mladoboleslavská, ve Starém Hloubětíně, údolím Rokytky, podél železniční trati do Malešic a v ulicích Teplárenská a Tiskařská.

Dalším dokumentem závazným pro městské organizace je celoměstský systém cyklotras. Doporučujícím dokumentem jsou pak Standardy cyklistických tras schválené Komisí Rady HMP pro cyklistickou dopravu v roce 2017 .

Celoměstský systém cyklotras vyžaduje zřízení cyklistických propojení ve větším rozsahu než územní plán, jmenovitě v souběhu s Průmyslovým polookruhem v celé délce jižně od ulice Prosecké a dále zřízení několika příčných vazeb nad rámec územního plánu.

Jakkoliv jsou v dokumentaci předložené nedostatečné podklady, z přehledné situace a  dostupné starší verze studie SUDOP na zkapacitnění Průmyslového polookruhu z roku 2013 (ze které Záměr zjevně vychází) je zřejmé, že v návrhu není s největší pravděpodobností dodržen ani platný regulativ územního plánu ohledně zřizování nových cyklotras, ani návrh cyklotras dle platného celoměstského systému. Studie nejenže nereflektuje návrh zřizovaných cyklotras, v některých případech dokonce odstraňuje existující bezmotorové vazby.

Tyto nedostatky považujeme za natolik závažné, že pro další přípravu žádáme přepracování podkladové studie a její uvedení do souladu s řešením cyklodopravy dle platných strategických dokumentů hlavního města Prahy.

Vzhledem k závažným nedostatkům v řešení cyklistické dopravy a rozpory s regulativem územního plánu v oblasti cyklodopravy žádáme přepracování Záměru v dalších fázích projektové dokumentace tak, aby řešení cyklistické dopravy odpovídalo platnému územnímu plánu hlavního města Prahy, celoměstskému systému cyklotras a standardům cyklistických tras. 

4) Zachování či doplnění spojnic pro pěší a cyklistickou dopravu

Na základě odůvodnění v bodě 3 (a s ohledem na popis řešení v dokumentaci Záměru i situace ze starší verze studie SUDOP z r. 2013) požadujeme v dalším stupni projekční přípravy
1) zachování stávajících bezmotorových propojení a
2) doplnění Záměru o pěší a cyklistická spojení v lokalitách uvedených níže.

A430 Černokostelecká – Průmyslová v místě navrhované rampy Černokostelecká -> Štěrboholská radiála, včetně přímé vazby přes ul. Černokosteleckou.
Zachování bezmotorové vazby přes Průmyslovou severně od Štěrboholské radiály v místě stávajícího SSZ, například formou podchodu či lávky, průjezdné také pro cyklistickou dopravu.
Souvislé vedení trasy A430 od odbočky k Černokostelecké po podchod severně od ul. Objízdná po obou stranách ulice Průmyslové. Je možné kombinovat přidružené prostory a obslužné komunikace, u kterých je ovšem třeba zajistit cykloobousměrnost.
Zajištění příčné vazby cyklo při ul Zamenhofova (Fashion aréna), a to buď povrchovými přejezdy pro cyklisty, nebo dimenzováním uvažovaného podchodu pro cyklistickou dopravu.
Zajištění příčné vazby cyklo u Spalovny Malešice (navržený podchod dimenzovat i pro cyklodopravu nebo zachovat přechody jako přejezdy pro cyklisty).
Zajištění příčné vazby cyklo v křižovatce Prefa – Perlit (navržený podchod dimenzovat i pro cyklodopravu nebo zachovat přechody jako přejezdy pro cyklisty).
Vedení trasy A24 v přidruženém prostoru z ulic Teplárenská a Tiskařská do ulice U Technoplynu s pomocí přejezdů pro cyklisty.
Zachování povrchové příčné vazby (a doplnění o cyklo) u zastávky Perlit (kde má být zachováno SSZ a levé odbočení).
A430 (návaznost) – zachování bezmotorové spojnice v západním přidruženém prostoru Průmyslové od ul. Objízdné po odbočku za přemostěním železniční trati Malešice – Hostavice.
Doplnění bezmotorové spojnice podél přivaděče Českobrodská (z.c.) – Průmyslová (jižní směr) k ulici Českobrodské.
A430 vedení cyklotrasy přes železniční trať Malešice – Hostavice východně od ul. Průmyslové přes stávající mostek východně od Průmyslové.
A430 Doplnění bezmotorové trasy od křižovatky Českobrodská – Rožmberská do východního PP Průmyslové pod Českobrodskou.
A430 V rámci přestavby estakády přes Rokytku vedení cyklotrasy v obou PP nového přemostění v parametrech dovolujících legální průjezd (šířka min. 2,5 m).
A430 (návaznost) doplnění bezmotorových (a bezbariérových) návazností z obou PP estakády přes Rokytku do ulice Čelákovická (trasa A25).
A430 vedení cyklotrasy souběžně s Průmyslovou skrz zářez při ul. V Chaloupkách ve východním PP (vyžaduje posunutí osy komunikace Průmyslové západním směrem v řádu jednotek metrů).
A430 vedení cyklotrasy souběžně s ul. Průmyslovou skrz zářez při ul. V Chaloupkách v západním PP ke stávající lávce.
A430 (návaznost): Bezbariérové spojení východního PP Průmyslové estakády s ul. V Chaloupkách.
A430, A264: Plnohodnotné řešení cyklistické dopravy v přidruženém prostoru křižovatky Průmyslová – Poděbradská, jmenovitě zřízení přejezdů pro cyklisty na všech přechodech a prostorové poměry dovolující legální pohyb cyklistů v PP ve všech rozích křižovatky po stávající návaznosti.
A430: Zajištění prostorových parametrů ulice “Malá Kbelská” tak, aby byl možný obousměrný provoz cyklistů v celé délce a legální průjezd do severovýchodního PP křižovatky Poděbradská – Kbelská.
A430: Souvislý průjezd cyklistů v západním PP Kbelské mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova (s možným využitím slepé obslužné komunikace při Poděbradské).
A430: Souvislý průjezd cyklistů v západním souběhu s Kbelskou v křižovatce s ul. Kolbenovou, s prověřením možnosti využít MÚK k mimoúrovňovému podjetí  Kolbenovy.
A262: Souvislá vazba cyklo v obou PP ulice Kolbenova.
A430: Souvislý průjezd cyklistů v západním souběhu s Kbelskou od Kolbenovy po Mladoboleslavskou.
A430: napojení trasy A430 na trasu A9 vedenou v severním souběhu s železniční tratí na Lysou.
Přemostění Kbelské severně od MÚK s Vysočanskou radiálou dle studie Severovýchodní cyklomagistrály.
A430, A265: Plnohodnotné řešení cyklistické dopravy v přidruženém prostoru křižovatky Kbelská – Mladoboleslavská, jmenovitě zřízení přejezdů pro cyklisty na všech přechodech a prostorové poměry dovolující legální pohyb cyklistů v PP po stávající návaznosti.
A430: Souvislý průjezd cyklistů v západním PP Kbelské mezi ulicemi Mladoboleslavská a Prosecká, s prověřením možnosti využít MÚK k mimoúrovňovému podjetí Prosecké do jejího severního PP.
Prověřit možnost souvislého průjezdu cyklistů v západním PP Kbelské dále severním směrem s návaznostmi na stávající trasu A27 a dále po ulici Desenskou.

 

Odkazy:
1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_indukce
2. Viz např. Traffic Forecasts Ignoring Induced Demand: a Shaky Fundament for Cost-Benefit Analyses. By Petter Næss et.al, Aalborg University. https://journals.open.tudelft.nl/ejtir/article/view/2967
3. Podle studie Centra dopravního výzkumu strategické dopravně-investiční dokumenty v České republice mnohdy zanedbávají poznatky z teorie dopravního proudu a přehlížejí jev dopravní indukce a nepřipouštějí, že zvyšování silniční kapacity ve městech samo o sobě vede k podstatnému nárůstu automobilové dopravy a neřeší tedy problém dopravních kongescí. Zdroj: Výzkumný projekt „URBIDO“ – WD-17-07-04 – Urbanistická řešení v integraci s dopravním plánováním – Projekt propojení územního a dopravního plánování, dílčí výsledky projektu. Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Ústav pro ekopolitiku o.p.s., prosinec 2007, konkrétní jména řešitelů neuvedena. Dopravní indukce v kap. 13 (dle obsahu str. 55–67, reálně od strany B57)
4. Celoměstský systém cyklotras v poslední aktualizaci byl schválen usnesením Rady HMP č. 261/2019.
5. https://www.cistoustopou.cz/knihovna/standardy-cyklistickych-tras-295
6. Studie proveditelnosti dočasného vedení Městského okruhu ve stopě Průmyslového polookruhu, SUDOP 2013

Foto: Czech Wikipedia user Packa, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře