Připomínkujeme Metropolitní plán, přidejte se k nám!

Až do čtvrtka 26. července může veřejnost připomínkovat metropolitní plán, který ovlivní nejen podobu výstavby v Praze, ale také umisťuje do (městské) krajiny stavby pro automobilovou a veřejnou dopravu.

Auto*Mat zpracoval devadesát připomínek z oblasti veřejné, automobilové, pěší a cyklistické dopravy a finišuje na jejich znění. V připomínkách se soustřeďujeme na podporu veřejné dopravy a adekvátní podmínky pro dopravu cyklistickou.

Kdokoliv může naše připomínky adaptovat, upravit podle svého a podat za sebe.

Jaké podáváme připomínky

Jak jsme už odhalili v naší analýze, metropolitní plán je velmi slabý v podpoře udržitelné mobility. Zatímco stavby pro automobilovou dopravu jsou v plánu jasně ukotvené, podstatná část staveb pro dopravu veřejnou je navržená k realizaci až po roce 2035, stavby pro pěší a cyklisty zase nejsou evidovány jako veřejně prospěšné. Velkým nedostatkem je také to, že územní plán neurčuje pořadí vzniku staveb, dovoluje například (v rozporu s požadavky EIA) postavit Městský okruh dřív než Silniční okruh kolem Prahy a zopakovat tak dopravní kalamitu spojenou se zprovozněním tunelu Blanka. Celkem podáváme asi 90 připomínek, přibližně 20 k principům uvedeným v textové části (výroku) a 70 ke konkrétním záměrům na území města (rychlý přehled připomínek zde).

Veřejná doprava

Požadujeme zásadní posílení záměrů pro veřejnou dopravu. Železniční diametr a další stavby zkapacitňující příměstskou železnici je třeba převést do návrhu a urychlit tak jejich výstavbu. Vedení linky metra D od Hlavního nádraží na sever nebo východ musí být podloženo kvalitní studií, Žižkov si možná zaslouží další linku metra nebo dvě zastávky železničního diametru prodlouženého z centra na Balabenku. Navrhujeme také ukotvit v plánu řadu tramvajových tratí, o kterých se v Praze uvažuje, ale v plánu nejsou navržené k rychlé výstavbě. V centru chceme vrátit tramvaje na Václavské náměstí i do ulice Husitské. Několik záměrů, jako třeba tramvaj z Kobylis do Zdib navrhuje připravovaný plán udržitelné mobility, územní plán je ale postrádá.

Připomínky Auto*Matu k veřejné dopravě

Automobilová doprava

V automobilové dopravě požadujeme především citlivý přístup k dostavbě Městského okruhu. Ten by měl být posouzen a v plánu zakreslen ve více variantách. Jejich posouzení by mělo být provedeno v rámci další přípravy plánu, ačkoliv to Rada hlasy ANO a ČSSD před několika měsíci zastavila. Pro zatím nepostavené úseky Městského okruhu a radiál uvnitř Pražského okruhu navrhujeme podmínit jejich zprovoznění úplnou dostavbou Pražského okruhu. Navrhujeme také vypustit několik toxických záměrů, zejména Vesteckou spojku, obchvat Březiněvsi a estakádu z Veleslavína na Petřiny. U řady záměrů ve vnitřním městě požadujeme prověřit jejich potřebnost vzhledem k tomu, že intenzita automobilové dopravy v centru má po dostavbě Městského okruhu poklesnout.

Připomínky Auto*Matu k automobilové dopravě

Pěší a cyklistická doprava

Pro pěší a cyklistickou dopravu navrhujeme především zpracování celopražského pěšího generelu, jehož výsledky se následně propíší do územního plánu. Koncept cyklistické dopravy v územním plánu je třeba kompletně přepracovat, je postavený jako rekreační a pro dopravu téměř nefunkční. Navrhujeme proto jeho opření o stávající cyklogenerel. Podporujeme nově navrhované drážní stezky, které jsou pro cyklodopravu v Praze obrovskou šancí, žádáme ale také o kvalitní cykloopatření v koridoru souběžném se Severojižní magistrálou a bezpečný průjezd centrem.

Připomínky Auto*Matu k pěší a cyklistické dopravě

Připomínky k výstavbě

Několik připomínek věnujeme vágním podmínkám pro zástavbu s cílem přispět k vyjasnění problémů, kterým se ve svých připomínkách věnují jiné spolky a městské části.

Připomínky Auto*Matu k výstavbě

Vaše připomínky

Ve společném projednání, které končí 26. 7. se může k územnímu plánu vyjádřit kdokoliv, tedy i vy. Můžete podat připomínky vlastní a nebo převzít některou z našich připomínek a adaptovat ji dle svého. Návod, jak podat připomínky, naleznete na webu Metropolitního plánu. Jen pozor – pokud se rozhodnete využít našich připomínek, nezapomeňte jednotlivé připomínky podat zvlášť a bez našeho interního číslování!

Podpořte naše připomínky

Podle platné legislativy se pořizovatel (Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) nemusí zabývat připomínkami, které nepodaly dotčené orgány nebo městské části. Chcete-li, aby měly naše připomínky větší dopad, podpořte je vaším elektronickým podpisem vyplněním formuláře níže.

(Po vyplnění zůstane formulář neaktivní do doby, než svůj podpis potvrdíte na Vámi zadané e-mailové adrese.)

[emailpetition id=“5″]

Signatáři:
[signaturelist id=“5″]

 

Seznam připomínek

Připomínky Auto*Matu k veřejné dopravě

VHD – 001: Nové spojení II do návrhu
VHD – 002: Vysokorychlostní trati do návrhu
VHD – 003: Nové spojení 3 – východní sekce železničního diametru
VHD – 004: Doplnění železniční zastávky Průmyslová
VHD – 005: Přehodnocení vedení linky metra D v centru a na severu Prahy
VHD – 006: Druhý vestibul stanice Roztyly
VHD – 007: Druhý vestibul stanice Opatov
VHD – 008: Druhý vestibul stanice Strašnická
VHD – 009: Vestibul stanice Vyšehrad v Nuselském údolí
VHD – 010: Prodloužení metra C na jihu
VHD – 011: Prodloužení metra C na severu
VHD – 012: Potvrzení veřejného zájmu u vybraných tramvajových tratí
VHD – 013: Potvrzení veřejného zájmu tramvajových tratí v centru
VHD – 014: Přesun tramvajových tratí z územní rezervy do návrhu
VHD – 015: Doplnění nových tramvajových tratí v širším centru Prahy do územní rezervy
VHD – 016: Potvrzení veřejného zájmu trati Kobylisy – Bohnice
VHD – 017: Varianty tramvajové trati Bohnice – Podbaba
VHD – 018: Tramvajová trať Spořilov – Háje
VHD – 019: Doplnění alternativního koridoru trati Eden – Želivského
VHD – 020: Jižní tramvajová tangenta
VHD – 021 Tramvajová trať Nádraží Hostivař – Horní Měcholupy – Petrovice – Jižní Město
VHD – 022 Tramvajová trať Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada
VHD – 023: Tramvajová trať Depo Hostivař – Jarov a odbočky
VHD – 024: Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – hranice Prahy (Zdiby)
VHD – 025: Tramvajová trať Chilská – hranice Prahy (Průhonice / Čestlice)
VHD – 026: Tramvajová trať Depo Písnice (D) – hranice Prahy (Jesenice)
VHD – 027: Tramvajová trať Chilská – Depo Písnice (D)
VHD – 028: Kapacita odstavů na autobusových nádražích
VHD – 029: P+R a terminály BUS jako veřejně prospěšné stavby
VHD – 030: Absence trolejbusů

Připomínky Auto*Matu k automobilové dopravě

IAD – 001: Etapizace
IAD – 002: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 4 – odstranění
IAD – 003: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 5 – tunelové úseky
IAD – 004: Čl. 119 (3) – vliv Městského okruhu na dopravu v městské uliční síti
IAD – 005: Čl. 120 (4) – doplnění
IAD – 006: Záměry pro IAD uvnitř Městského okruhu podmínit jeho dostavbou
IAD – 007: Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – variantní řešení
IAD – 008: Městský okruh – odstranění chyb – MÚK v Olšinách
IAD – 009: Kbelská a Průmyslová – vyřazení z NKS
IAD – 010: Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové – odstranění z návrhu
IAD – 011: Břevnovská radiála – odstranění
IAD – 012: Vysočanská radiála – odstranění
IAD – 013: Radlická radiála – podmínění vnějším okruhem
IAD – 014: Městský okruh – podmínění vnějším okruhem
IAD – 015: Městský okruh – podmínění železničním diametrem a linkou metra D
IAD – 016: Městský okruh – podmínění železnicí Libeň – Hostivař
IAD – 017: Břevnovská radiála – podmínění železnicí do Kladna
IAD – 018: MÚK Vrbova – zaslepení ul. Ke Krči
IAD – 019: Smetanovo nábřeží a Křižovnická – zklidnění
IAD – 020: Severojižní magistrála – humanizace
IAD – 021: Plzeňská – převedení IAD do Vrchlického
IAD – 022: 610/-/104 Vestecká spojka – odstranění
IAD – 023: Vestecká spojka – náhradní záměr
IAD – 024: Obchvat Březiněvsi – odstranit z návrhu
IAD – 025: Propojení Veleslavín – Petřiny (610/-/113) – odstranění
IAD – 026: Komunikační propojení Bubenečská – Milady Horákové (610/-/14) – odstranit
IAD – 027: Rozšíření ulice Karlovarské (610/-/85) – podmínění tramvajovou tratí.
IAD – 028: Napojení Karlínského mostu – Urxova (610/-/134) také tramvaj
IAD – 029: Tunel pod Palmovkou – odstranění
IAD – 030: Podolský most (610/-/110) – řádně odůvodnit
IAD – 031: Dvorecký most (610/-/112) – řádně odůvodnit
IAD – 032: Nová ulice Dělnická (610/-/135) – odstranění
IAD – 033: Zkapacitnění Bohdalec (610/-/94 a 103) – odstranění
IAD – 034: Komunikační propojení Evropská – Svatovítská (KES, 610/-/11) – úprava
IAD – 035: Komunikace za Vršovickým nádražím – úprava na bezmotorové

Připomínky Auto*Matu k pěší a cyklistické dopravě

BEZM – 001: Pěší generel
BEZM – 002: Článek 31(5) propustnost cyklo na pozemních komunikacích
BEZM – 003: Článek 88 pěší prostupnost a cyklo
BEZM – 004: Zajištění nepřerušované jízdy na kole
BEZM – 005: 127 (3e) Řešení neomezující bezpečnost bezmotorové dopravy
BEZM – 006: 127 (3d) Systém zřizování cyklistické infrastruktury
BEZM – 007: 128 (4) Bezmotorová propojení
BEZM – 008: 128 (5) Kvalitativní standard
BEZM – 009: Stavby pro pěší dopravu
BEZM – 010: Zpřehlednění výkresů pro posouzení bezmotorové prostupnosti
BEZM – 011: Připomínka na systém celoměstských cyklotras
BEZM – 012: Veřejně prospěšné stavby cyklo
BEZM – 013: A2 – Novoměstská náplavka
BEZM – 014: A2 – Mánes – Rudolfinum
BEZM – 015: Severojižní magistrála
BEZM – 016: Železniční most – nádraží Vršovice
BEZM – 017: Stezka za Hlavním nádražím – VPS
BEZM – 018: Čtvrtý vinohradský tunel
BEZM – 019: Doplnění cyklotras – magistrála, Kladenka, trasa na letiště, vinohradská, vítkovská
BEZM – 020: A33 pod Jihozápadním Městem (VPS)
BEZM – 021: Vybrané pěší záměry na cyklotrasách v MPP jako VPS
BEZM – 022: Vybrané pěší záměry na trasách celoměstského generelu jako VPS
BEZM – 023: Lávka přes Bělehradskou ulici propojující Wenzigovu ulici a Zvonařku

Připomínky Auto*Matu k výstavbě

STAV – 001: Úprava regulativů pro park ve volné zástavbě
STAV – 002: Redefinice výškové regulace v parku ve volné zástavbě

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře