Auto*Mat žaluje Prahu 8: Úřad obešel své občany, potají zrušil cykloobousměrky

Dnes jsme podali žalobu na úřad městské části Praha 8. Tamní odbor dopravy totiž loni nelegálně zrušil významnou část unikátních cykloobousměrek v Karlíně. Úřad přitom obešel veřejnost tím, že realizoval zcela jiný projekt, než jaký dal připomínkovat.

Spolu se dvěma karlínskými občany jsme zažalovali Oddělení silničního správního úřadu Prahy 8, který má na svědomí nelegální změny dopravního značení.(1) V žalobě odmítáme způsob, jakým úřad vypořádal připomínky veřejnosti (přičemž poškodil právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Naším cílem je zachovat cykloobousměrky v rozsahu, který platil v Karlíně v letech 2012-2016.(2, 3)

Pokud se úřad chytí za nos, nebo spor prohraje, v což pevně věříme, může věc napravit i díky novým Technickým předpisům schváleným Ministerstvem dopravy, které cyklobousměrky v typově podobných ulicích doporučují zřídit.(4)

Právě Karlín byl ještě loni vzorovým příkladem zobousměrnění všech ulic v městské čtvrti. V Praze je jich totiž jako šafránu – oproti Vídni s 273 km cykloobousměrek, jich naše hlavní město nabízí pouhých 23 km. Navíc podle zkušeností cykloobousměrky fungovaly skvěle – cyklisté nemuseli objíždět několik bloků a nenaplnily se obavy ze zhoršení bezpečnosti provozu.(7) Zdrojem občasných konfliktů bylo nanejvýš to, že se cyklisté museli vyhýbat autům parkujícím často divoce ve dvou řadách.

Odpůrci cykloobousměrek často opakují, že cykloobousměrky jsou nadměrným zvýhodňováním cyklistů. Skutečně? Cykloobousměrka naopak pouze vyrovnává znevýhodnění cyklistů v ulicích, které byly kvůli parkování aut zjednosměrněny.

Protože se v Karlíně se prokázalo, že každá vedlejší ulice může být pro cyklisty obousměrná(6), nyní se nesoudíme jen o několik konkrétních uliček, ale také za lepší podmínky pro jízdu na kole ve všech pražských čtvrtích a ve všech českých městech. A je evidentní, že zrušení cykloobousměrek v Karlíně se nelíbí více lidem. K výzvě proti zrušení cykloobousměrek, kterou jsme iniciovali, se se hlásí už přes 250 signatářů.

 

Anabáze zrušení

Silniční správní úřad Prahy 8 však v roce 2016 vystavil návrh na zrušení podstatné části karlínských cykloobousměrek. Na nátlak veřejnosti, cyklokomise Rady HMP i náměstka primátorky Petra Dolínka úřad svůj postoj zkorigoval a veřejnosti předložil k připomínkování projekt, který cykloobousměrky zachoval. Úřad ale poté – zcela v rozporu s projednaným projektem – část cykloobousměrek v ulicích přesto zrušil.(2) Tento svůj přešlap se pak v lednu 2017 pokusil potvrdit dalším návrhem. K němu se sešla řada připomínek, které ale úřad v květnu 2017 pomocí obecných frází či nelogických argumentů smetl ze stolu.

 

Poznámky a přílohy:
1) Citace z předkládané žaloby

  • Dne 14. 3. 2017 bylo Úřadem městské části Praha 8, odborem dopravy, vydáno opatření obecné povahy (…) (dále jen „OOP 2017“), kterým bylo upraveno dopravní značení na území Prahy 8. Navrhovatelé se tímto návrhem domáhají jeho zrušení pro nezákonnost.  Pro případ, že bude OOP 2017 zrušeno, domáhají se dále navrhovatelé pro nezákonnost rovněž zrušení opatření obecné povahy vydaného dne 15. 9. 2016 Úřadem městské části Praha 8, odborem dopravy (dále jen „správní orgán“) (…) (dále jen „OOP 2016“).
  • Navrhovatelé se dožadují takového řešení, které uspokojí všechny účastníky silničního provozu v dané lokalitě.
  • OOP 2016 nebylo vydáno zákonem stanoveným postupem, jelikož návrh OOP 2016 neodpovídal přijatému OOP 2016. Navrhovatelé byli srozuměni s návrhem OOP 2016, a proto k němu nepodali námitky ani připomínky. Tím, že správní orgán přijal OOP 2016 v odlišné podobě než bylo navrženo, zkrátil práva navrhovatelů, ale i zbytku dotčené veřejnosti, na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
  • OOP 2017 je nepřezkoumatelné, jelikož neobsahuje ani základní náležitosti odůvodnění. (…) Dále lze nepřezkoumatelnost OOP 2017 dovodit i z toho, jak se správní orgán vypořádal s jejich připomínkami, příp. o tom, jak rozhodl o jejich námitkách. Vypořádání, resp. rozhodnutí o námitkách správního orgánu jsou nelogická, nereagují na text připomínky, nebo obsahují pouze obecný odkaz na zákonné ustanovení bez dalšího.
  • OOP 2017 a OOP 2016 jsou  nezákonná, a to pro závažné procesní vady při jejich přijímání.

2) Cykloobousměrky v Karlíně

Cykloobousměrky v Karlíně byly zřízeny v srpnu 2012 (fotografie T. Cach a V. Kříž).

Karlin_zona_2_foto_Tomas-Cach Karlin_zona_1_foto_Tomas-Cach

3) Rozsah rušených cykloobousměrek v Karlíně

Dle návrhu z ledna 2017 potvrzujícího změny ze září 2016. Nevyznačené ulice jsou buď obousměrné, nebo byly jednosměrné i v letech 2012-2016.

schema_likvidace_2017_barva

4) Technické podmínky Ministerstva dopravy č. 179

Od 1. 6. platí nová metodika schválená Ministerstvem dopravy – Technické podmínky pro navrhování cyklotras (TP 179) – které umožňují zřídit v ulicích se slabým provozem cykloobousměrku už od 3 metrů šířky. Silniční správní úřad má tak nyní možnost zřídit cykloobousměrky v souladu s platnými metodikami Ministerstva dopravy i v relativně úzkých obytných zónách za Lyčkovým náměstím.

TP ke stažení: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf
Cykloobousměrky – šířkové poměry, viz str. 98: “Orientačně platí, že při rychlosti ≤ 30 km/h je dostačující volná pojížděná šířka vozovky: cca 3,00 m při intenzitě provozu ≤ 100 vozidel za hodinu.

Dopravni_znaceni_cykloobousmerek

Obr.: Dopravní značení pro cykloobousměrky podle aktualizovaných TP 179 z června 2016.


6) Každá ulice se slabým provozem může být obousměrná pro cyklisty.

Jízda cyklistů v protisměru je bezpečná. Řidič a cyklista se nemohou přehlédnout. I v ulicích, kde není dost místa na vyhnutí dvou motorových vozidel se přitom cyklista a řidič bez problémů vyhnou (viz ilustrační obrázek na další straně). Jako výhybny přitom mohou sloužit volná parkovací stání či vjezdy do dvorů. Ve Francii se předpokládá, že cyklisté mohou jezdit v protisměru každé ulice, kde je maximální rychlost 30 km/h.

Zřizování cykloobousměrek nemá v zónách 30 km/h žádné zvláštní prostorové nároky, ani nesnižuje počty parkovacích míst.

Jediným místem, kde je třeba větší obezřetnosti, jsou cyklistické výjezdy z cykloobousměrek, zejména na frekventovanější komunikace. Tam je vhodné zřídit několik metrů protisměrného cyklopruhu.

cyklista_se_vyhne

7) Bezpečnost karlínských cykloobousměrek

V roce 2014 vypracovala Technická správa komunikací studii, která měla prokázat, že zřízení cykloobousměrek zhoršilo v Karlíně bezpečnost provozu. Studie ale použila nesprávná data (více zde). Ve skutečnosti byly karlínské cykloobousměrky (v tabulce níže období 2013-14) statisticky stejně bezpečné jako v období před jejich zřízením (v tabulce níže 2007-11, v této době byla v Karlíně zóna 40 km/h).

tab nehodovosti

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře