Pomozte zvrátit policejní veto ve veřejném prostoru!

07. 05. 2015, Ostatní

Pomozte nám zastavit špatný zákon, který se už dostal do Senátu. Jeho schválení může mít obrovský dopad na všech místech, kde je veřejný prostor považován také za komunikaci. Kontaktujte svého senátora či senátorku a požádejte ho o řešení! 

Parlament ČR projednal novelu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – zákon o silničním provozu. Šlo o vládní novelu, sněmovní tisk č. 374. V této novele bylo v §77, odst. 3 zákona navrženo zásadní posílení pravomocí PČR při schvalování změn dopravního režimu, které prakticky dává Policii ČR možnost vetovat libovolné dopravní opatření navržené samosprávou s pouhým odkázáním na ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V poslanecké sněmovně dne 29. 4. nebyly schváleny pozměňovací návrhy A8 a A11 sněmovního tisku 374/3, které by tuto povinnost PČR odebraly a ponechaly tak v platnosti současný stav.

Již v současnosti PČR často bez jasného odůvodnění, jen s vágním poukázáním právě na bezpečnost či plynulost, vstupuje do správních řízení týkajících se úprav veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pochopitelně i změny dopravního režimu. Postoje PČR jsou zde často morálně zastaralé a znemožňující kvalitní řešení veřejného prostoru tak, aby byl komfortní pro všechny jeho uživatele.

PČR se na řešení v uličním, potažmo veřejném prostoru dívá převážně úzkým prizmatem bezpečnosti a plynulosti automobilového provozu a ignoruje další funkce prostoru ulic, stejně jako požadavky samosprávy na charakter veřejného prostranství. Dopravní řešení bohužel charakter veřejného prostranství z větší části určuje. Nevhodná volba dopravního řešení má drtivé dopady jak na jeho použitelnost pro nemotorové účastníky provozu, tak pro jeho nedopravní využití. Pouze nezávaznost stanoviska policii brání v naprosté ignoraci ostatních účastníků řízení a je s ní tak možno často dojednat alespoň kompromisní řešení. Jít otevřeně proti stanovisku policie si již dnes totiž dovolí málokdo. Současná právní úprava zajišťuje rovné podmínky všech účastníků správního řízení. Nezbytnost komplexního řešení uličního prostoru vylučuje, aby jakákoliv instituce mimo příslušný správní úřad, jenž musí vzít v potaz stanoviska všech orgánů, měla v této věci právo veta, zejména když není alespoň nepřímo kontrolována příslušnými samosprávními celky s demokratickou legitimitou.

PČR je v této věci také ve střetu zájmů. Hlavním zájmem PČR při vyšetřování nehod je mít co nejméně práce s nalezením viníka, což se nepřímo promítá do podoby dopravních řešení již dnes. Objektivně bezpečná a zahraniční praxí prověřená dopravní řešení jsou ze strany PČR zamítána, má-li PČR obtíže určit snadno viníka případné kolize.

PČR bude moci zamítnout jakoukoliv změnu dopravního režimu požadovanou samosprávou, a to nejen na komunikacích z dopravního hlediska významných, ale v každé ulici a na každé veřejně přístupné účelové komunikaci. V praxi se to projeví tím, že – s odkazem na plynulost automobilové dopravy – bude moci odmítat například zřízení přechodů pro chodce požadované obcí, vyhrazených pruhů pro autobusy, zřizování světelných signalizací či dopravně-zklidňovacích opatření. Obce trpící nadměrnou dopravou ztratí poslední možnost, jak alespoň minimálně zlepšit kvalitu života svých obyvatel.

Bude-li stanovisko PČR v této věci závazné, půjde o další nesmyslné omezení pravomocí samosprávy, která je už teď v oblasti dopravy přiškrcována například nemožností stanovit s ohledem na místní podmínky od celostátních předpisů odchylné maximální počty parkovacích stání v nové zástavbě. Téměř se tak navracíme do doby komunismu a naprosté dominance policejních složek v rozhodování o dopravních opatřeních.

Jste-li v kontaktu se svým senátorem / senátorkou, obraťte se na ně buď s odkazem na tento článek, nebo mu jeho obsah přímo pošlete s výzvou, aby v rámci projednávání zákona o silničním provozu toto „policejní veto“ zrušili a navrhli Sněmovně opětovné projednání zákona bez této nesmyslné úpravy.

Děkujeme!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře