Změny v pražské MHD se nesmyslně prodraží

PRAHA – Nekoncepční dopravní politika magistrátu hlavního města Prahy přináší první ovoce. Od zavedení změn v MHD se stále více ukazuje, že město bude muset vynaložit enormní částky na pokrytí nápravných opatření.

Ke změnám v pražské MHD došlo 1. září tohoto roku, přestože už samotný záměr změn byl tvrdě kritizován nejen dopravními odborníky, ale především širokou veřejností, jíž nikdo nevysvětlil důvod, proč ke změnám došlo. Radní pro dopravu Josef Nosek, Dopravní podnik Praha i ROPID byli před negativními dopady daných změn varováni, k nápravě však nedošlo. Ignorována byla i oponentní studie vypracovaná ČVUT, která přesně identifikovala problémy, k nimž bude docházet. Varování expertů z ČVUT se naplnilo. Velké pozdvižení způsobilo ale především to, jak je s cestujícími nakládáno. „Město s občany jedná jako s balíky, nikoli jako s partnery nebo alespoň klienty, jimž má MHD sloužit a k jejichž prospěchu měly být změny MHD navrženy,“ řekla Alena Rybníčková z Pražského fóra. „Zvýšení počtu přestupů neúnosně snižuje bezpečnost dětí cestujících denně do školy,“ tvrdí Karin Marques z Klubu K2 spolu s iniciativou Vraťte nám jedenáctku a je přesvědčena, že „rodiče si často vybírají školy podle dopravního spojení a změny MHD jim velice komplikují život.“

Úspory přijdou draho

V tuto chvíli je ovšem zřejmé, že město neustoupí od změn, které zpochybňují nejen odborníci, ale i jednotlivé městské části. Lze proto očekávat, že se úspory, jimiž se radní pro dopravu Josef Nosek zaštiťuje, pořádně prodraží. „V tuto chvíli už nelze dělat nic jiného, než změny buďto z větší části zrušit, nebo se plácnout přes kapsu a uskutečnit některá ‚nápravná‘ a nákladná opatření, jako je například navýšení počtu vyhrazených pruhů pro autobusy,“ domnívá se Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat. „Metrolinkový systém totiž vyžaduje větší spolehlivost jednotlivých spojů. Když se vám dříve zpozdila přímá linka, nebyl to takový problém, jako když vám ujede spoj na první zastávce a nestihnete kvůli tomu jeden nebo dva další přestupy.“

„Zmíněné nevýhody mohou vést k tomu, že část cestujících přestoupí z MHD do automobilů, což ještě více zatíží pražské komunikace, ovzduší i další složky životního prostředí,“ doplňuje Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky a Oživení, jejichž projekty motivují děti i dospělé k šetrnému a zdravému cestování po městě.

Společně proti změnám

Pět pražských neziskových organizací věnujících se dopravě v hlavním městě (Klub K2, Pražské matky, Oživení, Pražské fórum, Auto*Mat) se kvůli změnám v MHD sjednotilo ve společné kampani. Již v srpnu tohoto roku se obrátily na primátora hlavního města Prahy otevřeným dopisem. Vyjádřily v něm své obavy ze zavedení změn MHD bez veřejného projednávání. Požadovaly pozastavení tohoto záměru, dokud nebudou vyhodnoceny jeho dopady na obyvatele i město. Ohradily se i proti skutečnosti, že nebyly vypořádány připomínky městských částí, ani nebyly brány do úvahy dopady změn na životní prostředí města a především na jeho nejslabší obyvatele, mezi něž patří děti, senioři či občané se sníženou schopností pohybu a orientace. Město od svého iracionálního záměru neustoupilo a změny k 1. září zavedlo. Neziskové organizace od té doby sledovaly jejich uplatňování i reakce občanů a požádaly primátora o schůzku, na níž mu zkušenosti obyvatel se změnami MHD tlumočily.

Neziskové organizace upozornily primátora zejména na tato rizika změn MHD:

• Prodloužení doby cestování pro značnou část občanů využívajících MHD.
• Zvýšení počtu přestupů pro většinu těchto obyvatel.
• Zvýšené zatížení již dnes přetížených přestupních uzlů (např. přestup na Můstku nově musejí využívat ti, jichž se dotklo zrušení autobusu 149 z Dejvic do Butovic, apod.).
• Snížení bezpečnosti zejména pro nejslabší účastníky provozu – děti, seniory a občany se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.
• Snížení samostatnosti nejslabších účastníků provozu, resp. zvýšení rizika jejich společenského vyloučení.
• Snížení komfortu cestujících.
• Zhoršení dopravní dostupnosti pro nejslabší účastníky provozu.
• Riziko přesunu části uživatelů MHD na individuální automobilovou dopravu a s tím spojené riziko zhoršení kvality životního prostředí metropole.
• Snížení přitažlivosti metropole pro návštěvníky města.
• Riziko snížení obchodních tržeb.
• Riziko ekonomických ztrát: zvýšení výdajů rozpočtu na zdraví, údržbu komunikací, na odstraňování důsledků zvýšeného znečištění prostředí atp.

Organizace požádaly primátora o nezávislé vyhodnocení změn, na jejichž základě by město změny přehodnotilo. Primátor Bohuslav Svoboda na setkání přislíbil vyhodnocení dopadů změn nezávisle na DPP a ROPIDu. Od neziskových organizací proto získal kontakty na důvěryhodné a renomované odborníky, kteří mají s takovými šetřeními dostatečné zkušenosti.

Neziskové organizace na tomto vyhodnocení trvají, právě tak jako na vysvětlení, proč město rozsáhlé změny MHD plánovalo a tak překotně uskutečnilo. Pokud nebude racionálně vysvětlen důvod změn, není ani naděje na racionální řešení.

Příloha:

Jak snížit diskomfort cestujících

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře