Otevřené dopisy Jiřímu Pospíšilovi a Petru Fialovi

17. 07. 2018, Uncategorized @cs

V květnu 2018 došlo k bezprecedentnímu zásahu Zastupitelstva HMP do grantového řízení. Z „balíku“ subjektů, kterým byly nezávislou grantovou komisí řádně přidělené prostředky, vyjmuli zastupitelé na popud ODS a s pomocí TOP 09 a ANO spolek Auto*Mat a Arniku. Bez ohledu na obsah předkládaných projektů (v našem případě Zažít město jinak a Vzdělávání k udržitelné mobilitě). Rozhodli jsme se tedy napsat předsedům ODS a TOP 09 otevřený dopis s prosbou o vyjádření. (Více v článku na Ekolist.cz).

 

V Praze dne 17. 7. 2018                                                                                    K rukám JUDr. Jiřího Pospíšila / Prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M

 

Otevřený dopis předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi / předsedovi ODS Petru Fialovi ve věci zamítnutí grantů hl. m. Prahy na rozvoj ochrany životního prostředí    

 

Vážený pane předsedo,

 

dovoluji si Vás oslovit jménem spolku Auto*Mat, který se dlouhodobě zabývá udržitelným rozvojem města a působí zejména v oblasti bezmotorové dopravy. V Praze (i v dalších městech) už několik let organizujeme květnovou výzvu Do práce na kole, zářijové sousedské slavnosti Zažít město jinak a pro školy připravujeme vzdělávací programy o udržitelné mobilitě. Z těchto, ale i dalších našich projektů má přímý i nepřímý užitek i místní samospráva.


O to víc nás mrzí, že se někteří Vaši zastupitelé Magistrátu hlavního města Prahy otevřeně postavili proti naší činnosti a v rámci jednání zastupitelstva nepodpořili grantovou komisí již formálně schválené finanční příspěvky na některé naše letošní aktivity.
Hlavní roli v tomto velmi sporném, až diskriminujícím postupu hrál zejména zastupitel a současný starosta Prahy 3 Alexander Bellu z ODS, který oddělení hlasování o grantových žádostech Auto*Matu a Arniky vyvolal, a to na základě zjevných nepravd a poměrně zjevných projevů osobních antipatií (viz stenozáznam z jednání zastupitelstva 17. 5. 2018).


Kvůli této „intervenci“, ke které se aktivně přidali mimo zastupitelů ODS i někteří zastupitelé ANO a TOP 09 (aktivně vystoupil především tehdejší zastupitel Jiří Nouza nebo stávající zastupitel Václav Novotný), přišel Auto*Mat o část prostředků na své dlouhodobé projekty v
oblasti vzdělávání, rozvoje komunitního života i veřejného prostoru. Ve všech těchto oblastech přitom s městem dlouhodobě produktivně a – nutno zdůraznit – nekonfliktně spolupracujeme.


Spolek Auto*Mat své financování zajišťuje z více zdrojů (například z dalších grantových programů vypisovaných Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí) a zejména pak díky individuálním dárcům z
Klubu přátel Auto*Matu. Hlavní důvod naší nevole tedy není samotné odmítnutí finančních prostředků (na nějž má ostatně poskytovatel nárok), ale forma, kterou Vaši zástupci zvolili, respektive explicitnost, s jakou se se snaží likvidovat své názorové oponenty. Vaši zastupitelé z našeho pohledu jasně demonstrovali, že v Praze nechtějí aktivní spolky, které ve veřejné diskusi čas od času vystupují jako oponenti politiky hlavního města. Tímto otevřeným dopisem tedy chceme především upozornit na bezprecedentní porušení principů férového rozhodování v prostředí zastupitelské demokracie, které v tomto případě dopadlo na spolky Auto*Mat a Arnika, ale kterému v budoucnu mohou padnout za oběť další uskupení – kdokoliv, kdo si dovolí vystoupit ke správě města kriticky.


Jsme navíc přesvědčeni, že tento postup byl v přímém rozporu s
Etickým kodexem zastupitele, kdy se každý zastupitel, dle článku 1 odstavce 3 zavazuje neuchylovat se „k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.“


Vzhledem k tomu, že se zásady i volební programy Vaší strany zakládají na hodnotách liberalismu, všeobecné svobody, slušnosti a dodržování principů zastupitelské demokracie a zároveň se Vaše strana zavazuje prosazovat
principy udržitelného rozvoje jako základní odpovědnosti vůči budoucím generacím a snahu o město šetrné k životnímu prostředí (varianta pro ODS: Vzhledem k tomu, že se Občanská demokratická strana hlásí k hodnotám svobody, slušnosti, dodržování principů zastupitelské demokracie a politice, která slouží občanům a nastavuje spravedlivá pravidla), považujeme jednání Vašich zastupitelů za nebezpečné nejen pro Vaši stranu, ale především pro budoucí vývoj politického rozhodování (nejen) v Praze.

 

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluji požádat o vyjádření Vašeho stanoviska k popsanému postupu.

 

Za spolek Auto*Mat s pozdravem

Martin Šotola

Ředitel Auto*Mat, z.s.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře