Pražské iniciativy navrhly šest kroků k otevřenějšímu magistrátu

Uplynul rok od ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Současné vedení radnice prohlašuje, že je transparentnější a vůči občanům vstřícnější než jeho předchůdci. Korespondují ale tato prohlášení s realitou? Iniciativy Pražské fórum, Arnika – Centrum pro podporu občanů, Auto*Mat, BuskerVille, Oživení a PragueWatch nechtějí, aby jako už mnohokrát zůstalo jen u populistických prohlášení nebo polovičatých změn neřešících podstatu problému. Proto formulovaly šest kroků, které by měla radnice na cestě k větší otevřenosti podniknout. Jedná se o kroky, které lze snadno uvést v praxi. Proto na jejich (ne)uskutečňování budeme moci sledovat, do jaké míry to nové vedení radnice myslí s větší transparentností vážně.

Aktualizace 30.11.: Primátor Svoboda na veřejné diskuzi Rok poté prohlásil, že se spolu se svými radními pokusí našich 6 požadavků prosadit do programového prohlášení Rady MHMP.

Tyto kroky budou prezentovány veřejnosti na nejbližším zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná ve čtvrtek 24.11 od 9.00 v jednacím sále na Mariánském náměstí 2. Poté, co zástupci pražských iniciativ představí jednotlivé kroky a vyčkají na reakci členů zastupitelstva, proběhne v předsálí krátká tisková konference k tématu (ne)transparentnosti pražského magistrátu.

Iniciativy vyzývají pražské zastupitele, aby tyto požadavky vzali na vědomí a vyjádřili k nim svůj postoj. Pokud s nimi souhlasí, mají představit plán, jak a kdy začnou navrhované změny realizovat. Autoři požadavků také apelují na Pražany, kteří se ztotožňují s jejich obsahem, aby pomohli k jejich uskutečnění. Jak?

– přijďte svou účastí podpořit tyto kroky na zasedání ZHMP dne 24. 11. v 9.00,

– sdílejte tyto požadavky se svými přáteli a známými,

– informujte se o dění na magistrátu na portálu http://www.praha.eu,

– účastněte se zasedání zastupitelstva – máte právo vyjádřit se v rozsahu tří minut ke každému bodu programu,

– čtěte a sledujte nezávislé informace o dění na ZHMP na stránkách Pražského fóra http://www.prazskeforum.cz/ a na Facebooku,

– přijďte ve čtvrtek 15. 12. na prosincové zasedání, kde se bude řešit rozpočet hlavního města na rok 2012,

– neváhejte obracet se e-mailem či telefonicky na své volené zástupce,

– účastněte se veřejných debat s představiteli města a klaďte jim v diskuzi otázky.

Šest kroků k otevřenějšímu magistrátu

1. Možnost interpelací pro občany, ne jen tři minuty pro občana, ať se vypovídá

Současný stav:
– Občané mají právo vyjadřovat se pouze ke schváleným bodům programu; a to v rozsahu maximálně tří minut. Nemohou se tak vyjádřit k záležitostem, jejichž veřejnému projednání se většina zastupitelstva raději vyhýbá, jelikož v programu není např. bod „Různé“.
– Zastupitelé nemají povinnost na výstupy občanů reagovat. Jinými slovy, občanům je přiznáno právo „přijít se vypovídat“.
– Výmluvy zastupitelů, že zavedení občanských interpelací není z časových nebo jiných důvodů možné, nejsou opodstatněné, jak ukazuje příklad Prahy 6, kde jsou již zaběhnutou a bezproblémově fungující praxí.

Požadujeme, aby:
– Bylo občanům přiznáno právo interpelovat – tj. právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu města, jednotlivé členy Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy, na které musí dotazovaní bezprostředně reagovat
– Byl pro interpelace občanů vyhrazen fixní časový interval v pozdních odpoledních hodinách
více informací na: http://www.prazskeforum.cz/kauzy/interpelace.

2. Transparentní obchodní společnosti, ne oslíčku otřes se za oponou

Současný stav: 
– Obchodní společnosti ovládané hl.m. Prahou disponují miliardovými částkami z městského rozpočtu. Přesto jejich hospodaření nepodléhá týmž pravidlům, jaká platí pro samotné orgány města.
– Městské obchodní společnosti soustavně odmítají poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (Dopravní podnik je tím proslulý.
– Navzdory slibům neustala praxe dosazování komunálních politiků do výkonných orgánů těchto společností.

Požadujeme, aby: 
– Město ve svých společnostech důsledně uplatňovalo všechna protikorupční opatření, která stanovilo pro sebe, a donutilo je chovat se podle zákona o svobodném přístupu k informacím
– Město v městských společnostech prosadilo zákaz existence dceřiných společností, jejichž majetek a hospodaření se dostává mimo kontrolu zástupců města.
– Jmenovalo své zástupce výlučně do dozorčích, nikoliv výkonných orgánů společností; aby za výkon této funkce byli odměňováni ve výši stanovené usnesením zastupitelstva více na: http://wiki.bezkorupce.cz/wiki/transparentni_verejne_obchodni_spolecnosti.

3. Hlasování členů Rady HMP: přísně tajná informace?

 Současný stav:

– Rada města je stejně jako zastupitelstvo voleným orgánem.
– Zasedání Rady jsou na rozdíl od zasedání Zastupitelstva neveřejná, což respektujeme. Domníváme se však, že alespoň minimální kontrola činnosti jednotlivých členů Rady v podobě informace, jak jmenovitě hlasovali o konkrétních návrzích, by neměla být občanům odpírána.
– Možnost dohledat na webu schválená usnesení je zcela nedostačující.

Požadujeme, aby: 
– Bylo jmenovitě zveřejňováno na webu magistrátu, jak hlasovali jednotliví členové Rady HMP. Toto opatření považujeme za další důležitý krok směrem k opravdu otevřené radnici.

4. Pražané potřebují přehledný informační portál, ne fotogalerii

Stávající stav: 

Webový portál Hl. m. Prahy prodělal v nedávné době rozsáhlou rekonstrukci Za novým slušivým obličejem se skrývá portál ještě méně přehledný než ten původní. Byly zpřetrhány vazby mezi některými dílčími stránkami a dokumenty. Vyhledávání konkrétních informací se tak ještě ztížilo a vyhledávání podle klíčových slov je neefektivní.

Požadujeme: 
–  změnu koncepce úvodní stránky  tak, aby sloužila jako přehledný rozcestník, který uživatele nasměruje  ke klíčovým informacím (o činnosti zastupitelstva, územním plánu,  hospodaření města apod.),
– logické řazení informací souvisejících s činností ZHMP. Pokud ZHMP projednává nějakou záležitost opakovaně, musí být  jednotlivé záznamy o projednávání vzájemně propojeny tak, aby je uživatel mohl snadno souborně zobrazit a učinit si tak přehled o celé věci,
– nastavit vyhledávání podle klíčových slov tak, aby zobrazovalo skutečně relevantní přehled odkazů na portálu.

5. Záznamy ze zastupitelstva na webu, ne bez boje vzdaná bitva za větší transparentnost

Současný stav: 
Z portálu hlavního města Prahy zde dne na den zmizely veškeré videozáznamy ze zasedání ZHMP. Magistrát tak učinil na základě doporučení úředníka ÚOOÚ, které si sám vyžádal. ÚOOÚ zdůvodňuje své stanovisko tím, že je nemožné anonymizovat veškeré osobní údaje občanů, aniž by záznam ztratil informační hodnotu. Jak ale ukazuje příklad Karlových Varů, možné to je. Chce-li o sobě magistrát prohlašovat, že je otevřeným úřadem, měl by v případě nejasného výkladu zákona záznamy zveřejnit i přes hrozby pokuty od ÚOOU. Výklad zákona je nejasný a rozhodující instancí v případném sporu není ÚOOÚ, ale soud.

Požadujeme, aby: 
– všechny stažené videozáznamy byly v nejkratším možném termínu znovu zveřejněny na webu magistrátu,
více na: http://www.prazskeforum.cz/videozaznamy-ze-zasedani.

6. (Ne)živé město

Současný stav: 
Získat povolení k veřejnému uměleckému vystoupení v ulicích Prahy je složitý a zdlouhavý byrokratický proces s nejistým výsledkem, který trvá až měsíc. Vydávání povolení nemá na starosti žádná kulturní komise, ale odbor dopravy a úředníci mohou povolení neudělit bez udání důvodu. Na pouliční umění je dle vyhlášky automaticky pohlíženo jako na žebrotu a pouliční umělci jsou strážníky a policisty ihned kontrolováni a pokutováni. Často neoprávněně.

Požadujeme, aby: 
– na pouliční umění nebylo nadále pohlíženo jako na žebrotu,
– byla omezena nesmyslná byrokracie a povolení bylo možné vyřídit ze dne na den, jak je běžné v řadě zahraničních metropolí,
– přibylo míst, kde mohou pouliční umělci svobodně vystupovat.

Kontakty:

Pražské fórum – Alena Rybníčková, prazskeforum@seznam.cz
PragueWatch – Martin Veselý, tel.: 721 951 245, 10117@mail.fhs.cuni.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře