Co přinese tunel Blanka? Praze 6 a 7 jen hustý provoz, ošklivé ulice a horší parkování

[dlouhy-post]PRAHA – Zklidnění dopravy, živé ulice, nové parky a lepší parkování. Takové výhody slibuje magistrát Pražanům po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Zapomíná ale říci, že jak pro koho. Zatímco pro centrum může znamenat Blanka určité zlepšení, obyvatelé šesté a sedmé městské části budou naplno zasaženi převedením dopravy do blízkosti svých domovů. V ulicích přibude aut, hluku a emisí, parkování se ztíží, vzniknou bariéry pro chodce. Některé ulice se změní přímo v dálniční přivaděče. Lidé se o tom mohli přesvědčit i na včerejší veřejné debatě v Kulturním centru Vltavská.

Debatu, které se zúčastnila asi stovka lidí, organizovala radnice Prahy 7. Občané ale nemohli promluvit, své dotazy mohli vznášet jen písemně. „Nevhodný formát akce znemožnil diskusi a zapříčinil rozpad debaty do desítek dílčích otázek,“ kritizuje Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat. „Na některé otázky radnice vůbec neodpověděla. Ptali jsme se například, k jakému poklesu počtu aut dojde v Korunovační ulici nebo jak bude řešeno Letenské náměstí,“ dodává.

Podle iniciativy Auto*Mat debata potvrdila, že obyvatele Prahy 7 projekt Blanky zajímá, přestože úřady přicházejí debatovat velmi pozdě. „Většina Pražanů z jiných městských částí bohužel důvěřuje líbivým heslům magistrátu napsaným na ohradě staveniště Blanky, jako třeba ‚blíž k přírodě‘ nebo ‚více místa pro parky‘. Kdo se však podívá do stavební dokumentace, bude vyděšen tím, jak nepříznivá budoucnost čeká Prahu 6 a 7,“ říká mluvčí Auto*Matu Křivohlávek.

Auto*Mat zpracoval v létě 2008 studii, která analyzuje dopad tunelu Blanka na kvalitu ulic Prahy 6 a 7 z pohledu chodců, cyklistů, hendikepovaných nebo třeba maminek s kočárky. Zjistilo se, že v drtivé většině ukazatelů přinese stavba oproti současnému stavu zhoršení. Auto*Mat doručil šokující zprávu magistrátu i postiženým městským částem a domáhal se úprav nejhorších míst. „Do dnešní doby se projekt bohužel prakticky nezměnil,“ konstatuje Michal Křivohlávek.

Podle ředitele stavební společnosti Satra Ludvíka Šajtara není cílem projektu zklidnit dopravu, ale zlepšit průjezdnost města pro auta včetně tranzitu. Projekt proto nepředpokládá úbytek aut na povrchu. Jedinou výjimkou je Veletržní ulice, kde bude ubrán jeden jízdní pruh. Jinde se silnice rozšiřují. Například na Letenské pláni u tramvajové zastávky Sparta budou lidé při cestě do parku místo současného jednoho jízdního pruhu překonávat pruhy tři. Ředitel Šajtar vysvětlil rozšiřování silnic nad tunelem demagogickým tvrzením: „Více jízdních pruhů znamená méně aut“.

Radní Prahy 7 pro dopravu Josef Neuberg přiznal, že obyvatelé nebudou mít užitek ani z osmi stovek nových parkovacích míst. „Budou sloužit především návštěvníkům odjinud,“ řekl Neuberg. „Počet stání pro rezidenty není dosud určen a s výrazným snižováním počtu parkovacích míst v ulicích nepočítáme,“ doplnil radní.

„Na samotné tunely navazují obrovské dálniční mimoúrovňové křižovatky na povrchu. Nejen že zaberou velkou rozlohu krásných rezidenčních čtvrtí, ale auta se jimi budou valit na povrch a do ulic. Samotné propočty magistrátních inženýrů dokládají, že poklidnému životu v Praze 6 a 7 bude do značné míry konec,“ říká Tereza Vohryzková z iniciativy Auto*Mat.

Poznámky:

1) Co Pražanům přinese dostavba tunelu Blanka?

1. zhoršení konkurenceschopnosti veřejné dopravy
2. zvyšování automobilové zátěže zejména v Praze 6, ale i na Letné
3. nevkusné a technokratické parkové plochy a veřejné prostory
4. pomalejší průjezd tramvají a autobusů MHD
5. vysoké intenzity automobilové dopravy v okolí mimoúrovňových křižovatek
6. snížení rychlosti tramvají v nových křižovatkách
7. nedostatek prostředků na rozvoj veřejné dopravy
8. nedostatek prostředků na zklidňování dopravy a snižování nehodovosti
9. vyšší tlak na nová parkovací místa a nové komunikace

2) Podrobná studie iniciativy Auto*Mat o dopadu tunelového komplexu Blanka na prostředí ulic v Praze 6 a 7 s dalšími informacemi je dostupná na webu:

https://auto-mat.cz/2008/06/2008062503/

3) Tisková zpráva Auto*Matu z června 2008 „Městský okruh zhyzdí tvář Prahy 6 a 7. Dálnice vytvoří bariéry pro pěší“:

https://auto-mat.cz/2008/06/2008062502/

4) Sliby magistrátu a realita – co skutečně způsobí tunel Blanka v Praze 6 a 7

Slib 1: 33% snížení dopravní zátěže v ulicích Korunovační a Veletržní

 • snížení bude bez přijetí dalších opatření (mýtné apod.) pouze dočasné, v dlouhodobém horizontu by mohla doprava dosáhnout srovnatelných či vyšších hodnot oproti dnešku
 • výraznější pokles zaznamená Veletržní, kde bude možné ubrat jeden jízdní pruh, vytvořit pruh pro cyklisty a podélná parkovací místa pro obsluhu přilehlých domů
 • počet aut v Korunovační se nesníží. Ulice totiž vede příčným směrem vzhledem k tunelu, a pro řidiče tunel nepředstavuje objízdnou trasu. Korunovační ulice by mohla být zúžena již dnes.
 • do kvality veřejného prostoru Letenské křižovatky bude pozitivní zásah minimální, ke zlepšení podmínek pro chodce či cyklisty téměř nedojde.
 • v ulicích Prahy 6 bude automobilový provoz vzrůstat, protože území Bubenče a Dejvic bude nadále sloužit průjezdu dopravy jako nyní, ale nově k atraktivnímu tunelu

Slib 2: 800 nových parkovacích míst v Praze 7

 • nikdo zatím neupřesnil, v jakém režimu budou tato stání, především ve vztahu k zónám placeného stání. Budou určena návštěvníkům, rezidentům nebo stadionu Sparta? Není vůbec jisté, zda bude cena za parkování nižší či vyšší než na povrchu.
 • neexistuje koncepce parkování v Praze 7. Aby obyvatelé pocítili pozitivní změnu, muselo by být několik stovek míst přesunuto z povrchu pod zem. Jinak půjde jen o navýšení počtu stání, které nijak neřeší současnou katastrofální situaci v obytné zástavbě.
 • snaha maximalizovat počet stání na povrchu ohrožuje chodce (auta stojí i na chodnících), znesnadňuje průjezd cyklistům, vytváří nebezpečné situace (stání před přechody a v křižovatkách). Tyto nešvary se např. v ulici Kostelní a Nad Štolou nezlepší ani po dostavbě Blanky, jelikož jde o oblíbenou radiální „zkratku“ mezi centrem a severozápadem Prahy.

Slib 3: nový park s vyhlídkou v okolí Myslbekovy ulice a Prašného mostu; obnova potoka Brusnice s nově vybudovaným jezírkem; parkové úpravy v okolí Malovanky a Špejcharu

 • návrhy nových veřejných prostorů nejsou příliš zdařilé: jedná se o kombinaci nevkusného a technokratického řešení, což je způsobeno především tím, že tyto plochy a objekty spíše zakrývají nové dopravní stavby a jejich zpracování prováděli jen inženýři
 • kvalitní prostory by bylo možné vytvořit pouze tehdy, kdyby je zpracovávali architekti a urbanisté (především krajinářští a parkoví, ve spolupráci s inženýry)
 • značné množství vzrostlé zeleně bylo vymýceno, v celkové bilanci dochází k poklesu. Tvrzení, že se zanedbané plochy proměňují v kvalitnější prostory díky tunelu Blanka, je přitom zavádějící. Právě tato stavba měla na zanedbanost míst zásadní vliv: rozvoj dotčených ploch byl kvůli přípravě Blanky po mnoho let zmrazen a území „chátralo“.
 • nové parky přiléhají k dálničním stavbám a plní spíše funkci „izolační zeleně“, kterou známe z okolí dálnic. Parky v sousedství mimoúrovňových křižovatek na Prašném mostě a Malovance pouze zakrývají nevhodné dopravní stavby ve městě.

Slib 4: úprava okolí stanice metra Hradčanská a okraje Letenské pláně

 • v okolí stanice metra Hradčanská sice dojde ke zlepšení podmínek, ale zdaleka ne takovému, jak by si toto místo zasluhovalo
 • na okraji Letenské pláně dojde k výstavbě nové mimoúrovňové křižovatky a podzemních garáží, a to namísto sportoviště a volné plochy. Bariéry dálničních ramp a valů u garáží nelze vnímat jako zkvalitnění veřejného prostoru.

Slib 5: nové podchody s nákupními galeriemi mezi stanicí Hradčanská a Nádražím Dejvice

 • podchody jsou již ze své podstaty pro pěší nepřívětivou bariérou v pohybu. Pokud dochází k rekonstrukci vestibulu metra, není to nic nového, pokud by však mělo dojít k přesunutí života města (obchodů, kaváren, služeb) pod zem, jde o negativní nežádoucí jev.
 • slibovat obyvatelům atraktivní historické zástavby zlepšení pomocí „podchodů s nákupními galeriemi“ je známkou nepochopení hodnoty místa. Bydlení v lokalitě Hradčanské a Dejvic je velmi drahé díky jedinečnému prostředí, které tunel Blanka nezlepšuje ani nechrání.

Slib 6: rekonstrukce ulic Milady Horákové a Hradčanské a zřízení nových zastávek MHD

 • dochází ke zkapacitnění původní komunikace: v místech zastávek u Sparty, kde dříve fungoval jeden jízdní pruh v každém směru, bude nově rozlehlá světelná křižovatka se třemi pruhy v každém směru, docházkové vzdálenosti k zastávkám tramvají se prodlouží

Slib 7: 5 až 6 km nových cyklotras a cyklostezek v Praze 6 a 7

 • s ohledem na dodatečné doplňování do projektu je to významný posun oproti původnímu stavu, kdy se s cyklisty nepočítalo vůbec, což však neznamená, že by tato cyklistická infrastruktura byla dostačující ve srovnání s mnoha soudobými řešeními vyspělých měst.
 • cyklistické pruhy byly do projektu doplněny na poslední chvíli a neodpovídají evropským standardům. Na povrchu budou pouze namalované cyklistické pruhy, což neodpovídá míře zatížení ulice auty. Průjezd křižovatkami není pro cyklisty odpovědně vyřešen.

Slib 8: rychlejší a plynulejší průjezd Prahou

 • zlepšení průjezdu Prahou pouze pro auta. Podmínky veřejné a bezmotorové dopravy se naopak zhoršují. Pro mnoho cest bude výhodnější používat automobil namísto MHD.
 • rychlejší a plynulejší průjezd bude možný pouze na Městském okruhu samotném, na navazující povrchové uliční síti bude naopak stejná nebo horší situace než dnes. Celková jízdní doba tak sice bude kratší, ale v ulicích města nebude jízda plynulá a negativní jevy kongescí se přenesou na ostatní druhy dopravy, včetně zhoršení životního prostředí.
 • dochází k nevhodnému zavlečení tranzitní dopravy do centra města: rychlejší a plynulejší průjezd centrem Prahy je v přímém rozporu s tím, že centrum města by mělo být zklidňováno a chráněno před negativními vlivy automobilové dopravy.
 • Rychlejší průjezd Dejvicemi a Letnou je hrozba, nikoliv přínos. Vzroste počet tranzitní i místní dopravy, lidé budou dávat přednost autům před přeplněnou veřejnou dopravou.

Slib 9: řidičům úsporu spotřeby paliva až 10% – právě tolik se dá ušetřit při plynulé jízdě

 • ano, ale pouze za předpokladu, že hodnotíme pouze např. konkrétní průjezd na trase Městského okruhu. Výsledné působení stavby a její dopady na fungování města jsou však mnohem složitější než z kontextu vytržené dílčí konstatování.

Slib 10: menší nehodovost

 • zásadní vliv na menší nehodovost mají především úpravy pro zklidňování dopravy a humanizace veřejného prostoru, tedy zásahy, na které se právě kvůli stavbě Městského okruhu nedostávají peníze. Naopak většina doprovodných zásahů Městského okruhu do povrchové uliční sítě ke zklidňování dopravy příliš nevede: je buď konzervován stávající stav, anebo dochází ke zkapacitňování a rozšiřování komunikací a bariér pro pěší.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře