Auto*Mat připomínkuje metropolitní plán: Tramvaj na Václavák, pěší generel a kolo jako dopravní prostředek

26. 07. 2018

Praha – Do dnešního dne může veřejnost připomínkovat metropolitní plán, který ovlivní nejen podobu výstavby v Praze, ale také umisťuje do krajiny stavby pro automobilovou a veřejnou dopravu. Podle Auto*Matu je však plán slabý v podpoře udržitelné mobility. Proto spolek zpracoval na 90 připomínek zejména na podporu veřejné dopravy a adekvátních podmínek pro dopravu cyklistickou.

Na nedostatky metropolitního plánu v podpoře udržitelné mobility jsme v naší analýze upozorňovali už v květnu. Zatímco stavby pro automobilovou dopravu jsou v plánu jasně ukotvené, podstatná část staveb pro dopravu veřejnou je navržená k realizaci až po roce 2035. Stavby pro pěší a cyklisty zase nejsou evidovány jako veřejně prospěšné. Velkým nedostatkem je také to, že územní plán neurčuje pořadí vzniku staveb, dovoluje například (v rozporu s požadavky EIA) postavit Městský okruh dřív než Silniční okruh kolem Prahy a zopakovat tak dopravní kalamitu spojenou se zprovozněním tunelu Blanka,“ říká Vratislav Filler ze spolu Auto*Mat.

Spolek celkem podává asi 90 připomínek, přibližně 20 k principům uvedeným v textové části (výroku) a 70 ke konkrétním záměrům na území města (rychlý přehled připomínek zde).

Veřejná doprava

Požadujeme zásadní posílení záměrů pro veřejnou dopravu. Železniční diametr a další stavby zkapacitňující příměstskou železnici je třeba převést do návrhu a urychlit tak jejich výstavbu. Vedení linky metra D od Hlavního nádraží na sever nebo východ musí být podloženo kvalitní studií, Žižkov si možná zaslouží další linku metra nebo dvě zastávky železničního diametru prodlouženého z centra na Balabenku. Navrhujeme také ukotvit v plánu řadu tramvajových tratí, o kterých se v Praze uvažuje, ale v plánu nejsou navržené k rychlé výstavbě. V centru chceme vrátit tramvaje na Václavské náměstí i do ulice Husitské. Několik záměrů, jako třeba tramvaj z Kobylis do Zdib navrhuje připravovaný plán udržitelné mobility, územní plán je ale postrádá.

Připomínky Auto*Matu k veřejné dopravě

Automobilová doprava

V automobilové dopravě požadujeme především citlivý přístup k dostavbě Městského okruhu. Ten by měl být posouzen a v plánu zakreslen ve více variantách. Jejich posouzení by mělo být provedeno v rámci další přípravy plánu, ačkoliv to Rada hlasy ANO a ČSSD před několika měsíci zastavila. Pro zatím nepostavené úseky Městského okruhu a radiál uvnitř Pražského okruhu navrhujeme podmínit jejich zprovoznění úplnou dostavbou Pražského okruhu. Navrhujeme také vypustit několik toxických záměrů, zejména Vesteckou spojku, obchvat Březiněvsi a estakádu z Veleslavína na Petřiny. U řady záměrů ve vnitřním městě požadujeme prověřit jejich potřebnost vzhledem k tomu, že intenzita automobilové dopravy v centru má po dostavbě Městského okruhu poklesnout.

Připomínky Auto*Matu k automobilové dopravě

Pěší a cyklistická doprava

Pro pěší a cyklistickou dopravu navrhujeme především zpracování celopražského pěšího generelu, jehož výsledky se následně propíší do územního plánu. Koncept cyklistické dopravy v územním plánu je třeba kompletně přepracovat, je postavený jako rekreační a pro dopravu téměř nefunkční. Navrhujeme proto jeho opření o stávající cyklogenerel. Podporujeme nově navrhované drážní stezky, které jsou pro cyklodopravu v Praze obrovskou šancí, žádáme ale také o kvalitní cykloopatření v koridoru souběžném se Severojižní magistrálou a bezpečný průjezd centrem.

Připomínky Auto*Matu k pěší a cyklistické dopravě

Připomínky k výstavbě

Několik připomínek věnujeme vágním podmínkám pro zástavbu s cílem přispět k vyjasnění problémů, kterým se ve svých připomínkách věnují jiné spolky a městské části.

Připomínky Auto*Matu k výstavbě

Auto*Mat také vyzval veřejnost, aby si jeho připomínky brala za své a posílala je pražskému magistrátu svým jménem. Připomínky Auto*Matu je možné podpořit také podpisem v článku.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře