AutoMat projektuje pro město

S cílem usnadnit zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu začal AutoMat v roce 2022 zpracovávat vlastními silami menší projekty dopravního značení. Projekty vyplňují mezery v zadávání neinvestičních akcí, dovolují rychlejší řešení podnětů zvenčí a usnadňují vyhovět požadavkům cyklodopravy u připomínkovaných opatření obecné povahy.

S projektováním jsme začali v roce 2022 jako s rozšířením aktivit Cyklisté sobě. Projekty zpracováváme částečně vlastními silami, částečně je zadáváme externím projektantům – to je možné jen díky grantové podpoře Magistrátu hl. města Prahy.

Praha 4

Na jaře jistý člověk vyznačil několika plastovými cedulkami cyklotrasu kolem skautské základny a Sokola v Krči. Na základě dohody s magistrátem a městskou částí jsme zpracovali projekt oficiálního orientačního značení propojky dolní Krče a Zelené lišky. V říjnu jsme projekt zaslali městské části v podobě, s níž souhlasila státní správa.

Po dohodě s městskou částí jsme zpracovali projekty legalizace jízdy na kole po východním chodníku v ulici Modřanská mezi Braníkem a Dvorci. Projekt byl oficiálně předán státní správě v říjnu. Další projekt legalizace chodníku v ulici Michelská ve stoupání k Brumlovce je dokončený. Na žádost státní správy jsme zde také zpracovali jednoduchý projekt jedné cykloobousměrky, nevíme ale, zda bude realizována.

Praha 7

Byli jsme požádáni o zpracování projektu legalizace jízdy na kole na části chodníku v ulici Argentinská, projekt jsme v podobě, s níž souhlasila státní správa, předali v červnu. V říjnu bylo vydáno stanovení dopravního značení.

Dalším projektem je návrh legalizace posledního chybějícího úseku severního chodníku od metra Vltavská k Argentinské pod Negrelliho viaduktem. Ten byl odevzdán v říjnu.

Praha 8

Na žádost spolku Klidná Troja jsme zpracovali studii dopravního řešení Trojské ulice v jednosměrném provedení pro automobilovou dopravu a s bezpečnou cyklostezkou ve stoupání.

Zpracovali jsme projekt legalizace jízdy na kole na severním chodníku v ulici K Pazderkám mezi Pomořanskou a Dunajeckou, a projekt legalizace jižního chodníku v ulici Střelničná od metra Kobylisy po zastávku Štěpničná. Projekty byly dokončeny v červnu a předány k dalšímu projednání Odboru dopravy MHMP, ten je následně předal státní správě na městské části.

Praha 11

Na základě poptávky městské části jsme zpracovali projekt legalizace jízdy na kole na chodnících v okolí křižovatky Opatovská – Chilská, městské části jsme jej odevzdali v srpnu.

Po vzniku nevhodného řešení řadícího pruhu k novému podniku Burger King na ulici Türkově jsme podali připomínku na opatření obecné povahy. Po dohodě se silničním správním úřadem jsme zpracovali projekt doplnění integračních opatření a vrácení zrušené legalizace přilehlého chodníku. Po projednání s Policií ČR byla stanovena část řešení v přidruženém prostoru (bez cyklopruhů) a legalizace obnovena v listopadu 2022.

Pro městskou část jsme zpracovali zadání na cca 25 nových lokalit pro umístění městských cyklostojanů. Formuláře jsme odevzdali počátkem října, dle informací od samosprávy byly v listopadu předány na TSK.

Praha 22

V souvislosti s blížícím se zprovozněním lávky přes ulici Ke Kříži v Uhříněvsi jsme zpracovali projekt tří úprav dopravního značení v okolí, včetně zobousměrnění přímo navazující ulice Semanského pro kola. Vzhledem k existenci projektu souběžně zpracováváného městskou částí, který se nicméně současně s lávkou nerealizoval, nyní plánujeme oslovit novou samosprávu a dohodnout se na nejvhodnějším postupu realizace.

Změny na základě připomínek

Bez vlastních projekčních prací připomínkoval AutoMat několik návrhů opatření obecné povahy na dopravní značení. Zpravidla není jasné, budou-li či v jakém rozsahu akceptovány.

Na Praze 2 jsme v listopadu připomínkovali návrh pěší zóny na jižní straně náměstí I. P. Pavlova a navrhli zde zřídit cykloobosměrku. Na Praze 6 jsme v květnu připomínkovali nedostatky v integraci cyklistů na rekonstruované ulici Podbělohorské, dle informací o následném vývoji patrně bez odezvy. Navrhovali jsme také korekci řešení křižovatky Jaselské a Pelléovy.

Na Praze 7 jsme připomínkovali technické detaily cyklopruhů navržených na Bubenském nábřeží a navrhli doplnit možnost jízdy na kole po chodníku podél tržnice od ulice Komunardů ke vstupu do tržnice. Na Praze 11 jsme navrhli nahradit značky “Stop” pro cyklisty značkami “Dej přednost v jízdě”.

Zde patří velký dík kolegům dobrovolníkům, kteří na mnoha městských částech sledují úřední desky vlastními silami a OOP sami připomínkují, někdy s naší odbornou konzultací. Připomínky tak byly podány například na nedostatečný legální průjezd podél vozovky rekonstruované ulice K Hrnčířům, umožnění jízdy na kole zákazem vjezdu v ulicích Nerudova a Zámecká, cykloobosměrku v ulici Dlouhá, úpravu značení Martinské ulice jako obytné zóny (bez cykloobousměrky), umožnění jízdy na kole zákazem vjezdu v parku Na Musile (Praha 4), na cykloobosměrky v ulicích Machovcova, Branické nám., K Homolce, Jarkovská, a na úpravy v řadě jiných pražských ulic.

zdroj: Vratislav Filler

Nedokončené záležitosti

Jistěže ne všechny rozjednané aktivity skončily úspěšně. Někde jsme se dostali do slepé uličky, někde příprava trvá. U řady projektů odevzdaných v tomto roce budeme pokračovat v řešení. Projekty bude třeba upravovat na základě jednání se státní správou a Policií ČR.

Jednali jsme s Prahou 11 o možnosti zkvalitnění povrchu rozvaleného panelového chodníčku mezi ulicí Starochodovská a zrekonstruovanou křižovatkou Starochodovská – Chilská. Chodník je na soukromém pozemku, jednání prostřednictvím radnice nevedlo k realizaci, majitelé zde chodník realizují, ovšem v zatím nejasném časovém horizontu.

Na základě podnětu od veřejnosti jsme jednali s radním pro dopravu Prahy 3 o možném zlepšení pěšího průchodu přes mostek Malešické ulice nad bývalou tratí na nákladové nádraží. Nabídka zde opět skončila na nutnosti využít pro případnou bezpečnou cestu soukromý pozemek.

Zpracovaný projekt orientačního značení trasy A 427 přes starý Spořilov mezi garážemi Kačerov a Chodovcem nebyl po dohodě s městskou částí předán k projednání státní správou, budeme jednat o možném zadání investiční akce na problémový severní konec.

Závěrem

Možnost pomoci městu zpracováním projektů se ukázala jako účelná v několika směrech. Možnost zpracovat projekt pro dodatečné opatření obecné povahy nám zlepšuje šanci na realizaci úprav, které by pouhým připomínkováním nebyly reálně dosažitelné. Projednávání projektů se zodpovědnými orgány zlepšuje i náš vhled do fungování města a umožňuje nám spolupracovat efektivněji, s větším ohledem na reálné možnosti úřadů a samospráv.

Možnost vstupovat do procesů úprav dopravního značení z vnější (naší či veřejné) iniciativy současně vnáší do přípravy dopravního značení funkční prvek odezvy veřejnosti, který se ostatně předpokládá díky možností opatření obecné povahy připomínkovat.

V příštím roce proto budeme pokračovat v jednání s městskými částmi a přípravě a projednávání projektů, které budou zlepšovat podmínky pro jízdu na kole nebo řešit problémová místa.

Projekty dopravního značení zpracované spolkem AutoMat v roce 2022

(Stav ke konci listopadu 2022)

Projektů celkem 16, z toho:

 • Realizované: 1
 • Vydáno stanovení: 1
 • Formálně požádáno o realizaci: 4
 • Odevzdáno samosprávám: 4
 • Odevzdáno jiným subjektům: 1
 • Projekty dokončené, zatím neodevzdané: 4
 • Zastavené akce: 3 (z toho 2 bez projektu)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře