Podivnosti metropolitního územního plánu

16. 04. 2013, Ostatní

Jak jsme před časem informovali, pustili jsme se do připomínkování metropolitního územního plánu (MÚP). Naše připomínky najdete v tomto článku.

Naše připomínky se skládají ze dvou částí: jednak obecného komentáře k zadání, a dále z konkrétního návrhu na úpravu textu zadání, založeném na předloženém komentáři.

Domníváme se, že v dopravních kapitolách je návrh zadání velmi vágní. Zmiňuje sice posilování hodnoty veřejné dopravy a řešení problémů suburbanizace, postrádá ale naléhavost směrem k řešení negativních následků vysoké dopravní zátěže (hluk, emise, zábor, strukturování veřejného prostoru) na komfort přebývání v území.

Koncepce řešení dopravy v MÚP podle našeho názoru postrádá dvě důležité zásady:

1. Cíl koncepce řešení dopravy nedeklaruje potřebu snížit plošnou zátěž území dopravou, zejména v kompaktním městě. Je definován pouze jako přiměřené naplnění potřeb uživatelů dopravního systému, což považujeme za zcela nedostatečné.

 2. Mechanismus vzájemného působení jednotlivých systémů dopravy není dostatečně definován Je pouze naznačeno zvyšování komfortu veřejné dopravy a snižování komfortu IAD směrem do centra, bez dalšího zadání, jak bude tento bod v rámci MÚP řešen.

Opět nevyřešen masterplán

Zadání MÚP je přitom vhodnou příležitostí k začlenění principů integrovaného dopravního plánování do územního plánu (tzv. dopravní master plán). Stávající text však tuto možnost zcela pomíjí. Není tak definován předpoklad, že MÚP při návrhu kapacity komunikační sítě a komfortu komunikací musí nezbytně pracovat s cílovým podílem cest jednotlivými druhy dopravy v daných časových horizontech, a to definovaným specificky pro různé oblasti města.

Tyto předpokládané intenzity jednotlivých druhů dopravy je žádoucí modelovat v několika scénářích tak, aby byl zřejmý vztah mezi možnostmi a prioritami města v rozvoji dopravního systému a územním rozvojem města. Vypracování více scénářů dává možnost rozhodovat průběžně o realizaci částí dopravního systému či jiných opatření ovlivňujících dopravní chování při současné znalosti následků.

K tomu pak v zadání následně chybí, že v rámci těchto scénářů bude nezbytné přehodnotit strukturu a kapacity navrženého dopravního systému (zejména pro IAD), a to také s ohledem na reálné finanční možnosti města.

Podivný dopravní rozvoj

V kapitole Pěší a cyklistická doprava není dostatečně zřetelně definována role cyklistické a pěší dopravy v systému města. Cyklistická doprava není definována jako systém odlehčující v rostlém městě významně jiným druhům dopravy.

V kapitole Doprava v klidu není vůbec zmíněn jako problém obrovský přetlak požadavků na parkování vozidel ve veřejném prostoru ulic. Není definováno žádné východisko, zejména není zmíněno, že optimalizace počtu parkovacích míst ve veřejném prostoru může být použita jako nástroj k posunu modal share žádoucím směrem.

V územním plánu je nezbytné podmínit development v rozvojových oblastech města souběžnou přípravou odpovídající komunikační sítě. Pro rozvojové oblasti je nezbytné definovat předpokládané poměry obsluhy jednotlivými druhy dopravy, a to s ohledem na nezvyšování dopravní zátěže IAD v centru města.

Je žádoucí určit, že by měly být definovány požadavky na investiční spoluúčast developerů při budování veřejné dopravní infrastruktury a to až do úrovně kapacitních dopravních systémů (kapacitní komunikace, tramvaje, metro, železniční zastávky, apod.).

Postrádáme definici požadavků na zvláštní ochranu zeleně v oblastech s jejím deficitem. Zeleň v kompaktním městě by prostřednictvím ÚP měla být chráněna v maximální možné míře.

V této příloze článku si můžete přečíst, jak navrhujeme metropolitní územní plán doplnit a přepsat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře