Problémy se zprovozněním Blanky město nepálí. Namísto řešení otálí

Problémy se zprovozněním Blanky město nepálí. Namísto řešení otálí

PRAHA – Magistrát měl do konce roku 2013 prověřit, jak pomoci Praze od problémů po zprovoznění Blanky, ale zaspal. Iniciativa Auto*Mat kvůli tomu interpelovala náměstka Nouzu, ale ten má dost času i na odpovědi. Na dotazy totiž chce odpovědět písemně do 30 dní.

Aby se zprovoznění Blanky nestalo Praze osudným, je třeba provést mnoho dalších dopravních úprav: zpomalit přísun aut v návazných ulicích, začít s humanizací magistrály a dostat tranzit z historického centra. „Praha se zavázala k osmi hlavním úpravám, ale nyní to vypadá, jako by z některých chtěla vycouvat,“ vysvětluje Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat. „Přitom je stále více lidem zřejmé, že pokud bude Blanka zprovozněna bez těchto opatření, bude její dopad ničivý, protože do města přivede velké množství nových aut.“

Rada přijala 19. listopadu 2013 usnesení (1), ve kterém pověřila náměstka primátora Nouzu a ředitele Technické správy komunikací Pivce, aby prověřili proveditelnost osmi opatření omezujících negativní dopady zprovoznění tunelu Blanka. Kontrolní datum bylo stanoveno na 31. 12. 2013.

Kdo čekal na začátku ledna informace o dalším vývoji, byl zklamán – týdny ubíhají a hlavní aktéři z magistrátu a TSK o celé záležitosti mlčí. Jaké jsou tedy dosavadní výsledky práce TSK? Na to se náměstka pro infrastrukturu Nouzy ve své interpelaci (2) ptal ve čtvrtek 27. 2. Vít Masare.

Podle našich informací se nám jeví, že ve značné části plnění tohoto bodu usnesení se na TSK neděje nic nebo jsou dokonce podnikány kroky v rozporu s usnesením Rady,“ upozornil Vít Masare. Týká se to zejména přípravy humanizace severojižní magistrály a zabránění tranzitu historickými ulicemi Starého Města a Malé Strany. Omezení tranzitu v této oblasti – při podmínce zachování průjezdu pro rezidenty – přitom podporuje i Praha 1 a spolu se zahájením humanizace magistrály jde o klíčová opatření.

Iniciativa Auto*Mat varuje, že s otevřením tunelu Blanka dojde také k prohloubení problémů v ulicích na Blanku navazujících. Obzvlášť silně budou zasaženy ulice V Holešovičkách a Jugoslávských partyzánů. Vítězné náměstí se stane součástí přivaděče na okruh. V okolí míst, kde tunely vycházejí na povrch, se stanou ulice pro lidi nesnesitelnými.

Negativní důsledky zprovoznění Blanky lze nicméně snížit, pokud se současně s otevřením tunelu zabrání tranzitu historickým centrem a začnou práce na humanizaci magistrály. Tranzit, který lze z centra odklonit do Blanky, čítá více než 30 000 vozidel denně, dopravní modely ale ukazují, že bez opatření v samotném centru se tak nestane.

Náměstek Nouza reagoval tím, že na interpelaci odpoví písemně. „V současné chvíli vám nemůžu podat žádné vysvětlení, musím se na celou záležitost podívat společně s ředitelem TSK, a nejpozději do 30 dnů budu mít k dispozici jasnější stanovisko, které se těchto akcí týká,“ řekl při interpelaci. Znamená to jediné: Nouza, který byl řešením problémů s Blankou pověřen, se zadanému úkolu nevěnuje a neví ani, v jakém stavu se nachází. Za jeho pasivitu budou ale trpět Pražané.

PŘÍLOHY:

(1) Informace o usnesení RHMP č. 2165 ze dne 19. 11. 2013

Jedná se o usnesení RHMP č. 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového komplexu Blanka. V tomto usnesení Rada ukládá řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy (který spadá pod náměstka primátora Nouzu) zejména:

  • zjistit proveditelnost akcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a následně zajistit realizaci proveditelných akcí, pokud možno k termínu zprovoznění tunelového komplexu Blanka či následně v nejbližším možném termínu – s kontrolním termínem: 31.12.2013

Podle tohoto bodu mají být akce realizovány k termínu zprovoznění tunelu, nebo co nejdřív poté – zjištění proveditelnosti akcí by mělo být učiněno neprodleně.

Akce uvedené v příloze 1 usnesení, k jejichž prověření se město zavázalo, s komentáři Auto*Matu:

1. Zřízení nových světelných signalizačních zařízení:

Tato opatření by měla usměrnit tranzitní provoz vozidel z koridoru severojižní magistrály zejména na Městský okruh (včetně tunelu Blanka), a doplnit bezbariérové vazby v území pro pěší a cyklistický pohyb na Praze 2 a 4.

Jedná se o následující lokality:

a) Jižní spojka x 5. května (směr do centra)

b) náměstí Hrdinů – jih

c) Legerova x Wenzigova

d) Sokolská x Wenzigova

e) Liberecká x Davídkova (směr do centra)

f) 5. května x Na Strži (směr do centra)

g) 5. května x Lounských

2. Dopravně-urbanistické úpravy celoměstsky významných lokalit včetně úprav současných a zřízení nových světelných signalizačních zařízení:

a) zklidnění nám. I. P. Pavlova a ústí ulice Jugoslávská mezi Lublaňskou a Legerovou.

Tato úprava by měla umožnit komfortní a bezbariérové napojení stanice metra a zastávek tramvaje I.P.Pavlova, jednoho z nejvýznamnějších uzlů veřejné dopravy v Praze, na okolní uliční síť.

b) Muzejní oáza

Tato úprava by měla umožnit zejména vytvoření přímého bezbariérového širokého městského chodníku mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí a přímého pěšího propojení mezi sochou Sv. Václava a fontánou před starou budovou Národního Muzea. Dále bude umožněno přímé a bezpečné propojení pro jízdní kola mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí s minimálními náklady. Úpravy pro první etapu 2014 jsou v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje tohoto území.

3. Zavedení dopravního opatření pro veřejnou a bezmotorovou dopravu na tzv. severojižní magistrále v úseku od ulice Vyskočilova po Hlávkův most

Prověření možnosti zavedení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy veřejné dopravy,

jízdní kola a vozidla TAXI, ev. vozidla obsazená více než dvěma osobami.

Příprava tohoto bodu byla dle všeho zastavena, aniž by byla prověřena jeho realizovatelnost.

4. Zneprůjezdnění Malé Strany

Dopravní zklidnění oblasti Malé Strany povede ke snížení negativních dopadů automobilové dopravy v centru města. Jde o omezení průjezdného automobilového provozu mezi lokalitami Klárov a Újezd po místních komunikacích. Předpokládá se zachování místní dopravní obsluhy (rezidenti), veřejné dopravy, jízdních kol, IZS apod.

5. Zneprůjezdnění Smetanova nábřeží

Obdobně jako předchozí bod povede ke snížení negativních dopadů automobilové dopravy v centru města.

S podmínkou zachování průjezdu místní dopravní obsluhy území (rezidenti apod.), vozidel veřejné dopravy, jízdních kol, IZS, apod. je návrh v souladu s představou Prahy 1 o dopravním řešení centra. U obou bodů (4 a 5) také není jasné, zda k prověřování dochází.

6. Úprava dopravního režimu v Žitné ulici

Prověření úpravy na 2 jízdní pruhy doplněné o řadicí pruhy před křižovatkami, zlepšením přechodů a vytvořením prostoru pro průjezd jízdních kol v protisměru.

7. Usměrnění provozu nákladní automobilové dopravy

Rozšíření zóny se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti o území rozkládající se východně od její stávající hranice a zamezení vjezdu těžké nákladní automobilové dopravy nad 12 t celkové hmotnosti do tunelového komplexu Blanka.

8. Změna obsluhy hlavní dopravní řídící ústředny (dále jen HDŘÚ) – zcivilnění

V návaznosti na předchozí jednání s Policií ČR budou obsluhu HDŘÚ nově zajišťovat dispečeři TSK HMP místo dosavadní obsluhy policisty.

 

(2) Text interpelace

Vážený pane primátore, vážený pane náměstku Nouzo, vážené zastupitelky a zastupitelé,

dne 19. listopadu minulého roku, tedy před takřka třemi měsíci, přijala Rada HMP usnesení č. 21 65 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového komplexu Blanka.

Jako zástupci odborné veřejnosti jsme uvítali, že se Rada historicky poprvé zabývá také tím, jaké dopady bude proměna Blanky ze staveniště ve fungující infrastrukturní stavbu znamenat pro své okolí.

Nicméně. Jako odborná veřejnost vnímáme značný nedostatek komunikace postupu prací v tomto směru. Během našeho vzájemného jednání před několika týdny jsme byli panem ředitelem TSK a panem náměstkem primátora pouze ujištěni, že příprava probíhá a bude probíhat minimálně do otevření Blanky.

To je pro pocit klidu a dobře odváděné práce ze strany městských organizací dost málo.

Ve svém usnesení Rada ukládá řediteli TSK zejména – cituji:

  • zjistit proveditelnost akcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a následně zajistit realizaci proveditelných akcí, pokud možno k termínu zprovoznění tunelového komplexu Blanka či následně v nejbližším možném termínu

Akcí k prověření a následné realizaci těch proveditelných je v usnesení Rady č. 21 65 celkem 8 s kontrolním termínem: 31.12.2013 . Podle usnesení mají tyto akce být realizovány k termínu zprovoznění tunelu, nebo co nejdřív poté – zjištění proveditelnosti akcí proto mělo být logicky učiněno neprodleně.

Podle našich informací, které jdou z vícero stran a bývají většinou dosti spolehlivé, se nám jeví, že ve značné části plnění tohoto bodu usnesení se na TSK neděje nic nebo jsou dokonce podnikány kroky v rozporu s usnesením Rady. Z celkových 8 bodů uvedených v příloze č.1 usnesení Rady č. 21 65 se jedná zejména o následující body:

  • Bod 3. Zavedení dopravních opatření pro veřejnou a bezmotorovou dopravu na tzv. severojižní magistrále v úseku od ulice Vyskočilova po Hlávkův most, v souladu s několikaletou prací pracovní skupiny MČ P2, P4 a MHMP; v úseku na Praze 4 se podle našich informací připravují pouze příčná křížení dle bodu 1.
  • Body 4. Zneprůjezdnění Malé Strany pro tranzitní automobilovou dopravu a 5. Zneprůjezdnění Smetanova nábřeží pro tranzitní automobilovou dopravu. U těchto dvou bodů máme silné podezření, že se nepřipravují v souladu s usnesením. Připomínáme, že tyto body jsou přitom v souladu s deklarovaným požadavkem Prahy 1, tedy včetně zachování průjezdu rezidentů.

Ptáme se proto, pane náměstku Nouzo:

V jaké fázi se dnes, 3 měsíce od jejich zadání TSK, nachází práce na prověřování proveditelnosti a následné realizaci zmíněných bodů 3, 4 a 5 obsažených v usnesení Rady č. 21 65, příloze č. 1?

A pokud nejsou blízko dokončení, jakým způsobem a v jakém termínu zajistíte nápravu a kdo je za to zodpovědný?

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře