Praha neplní program ke zlepšení ovzduší

PRAHA – Pražské ovzduší je hned po průmyslové Ostravě nejvíce znečištěné ze všech měst České republiky. Zvláště v zimních měsících nad městem leží smogový příkrov. Přestože v roce 2010 byl schválen aktualizovaný Krajský program snižování emisí (1), který má situaci ohrožující lidské zdraví řešit, magistrát jej neplní (4), (5). Podle Českého hydrometeorologického ústavu je hlavní příčinou smogu přebujelá automobilová doprava (2) a politikové zatím nenašli odvahu k jejímu omezení. V úterý 10. ledna proběhne na Nuselském mostě na severojižní magistrále čtvrtý „Smogový dýchánek“ (3). Lidé mohou svou účastí vyjádřit nevůli vůči špinavému vzduchu a apelovat na politiky, aby přijali účinná řešení.

„Od roku 2000 narůstá každoročně objem individuální automobilové dopravy o 2 % a nikdo se jej nepokouší zbrzdit. Miliardy městských investic směřují do tunelu Blanka, avšak pro zlepšení ovzduší je nutná podpora veřejné dopravy,“ řekl Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

„Krajský program snižování emisí požaduje například zavedení mýtného pro vjezd do centra Prahy, stavbu nových linek metra a tramvají a doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Nic z toho město nedělá, nebo dělá jen polovičatě. Výsledkem je zhoršující se kvalita ovzduší,“ doplnil Vít Masare z Auto*Matu, který provedl analýzu Krajského plánu snižování emisí a zjistil, že magistrát plní stanovená dopravní opatření pouze ze 40 %.

V úterý 10. ledna se Pražané již počtvrté shromáždí na Nuselském mostě severojižní magistrály, aby dali najevo, že nechtějí žít v trvale zamořeném ovzduší a vyzvali městské politiky k činům. „Smogový dýchánek alias ranní rychlostní zkouška na Nuselském mostě se koná od 8.30 hodin. Vybrané závodníky ve městských autospeciálech dělaných na jízdu krokem budou podporovat špalíry diváků s vlajkami a pochodovou hudbou. Během zbytku dne se pak na trať vrhne dalších 100 000 amatérských jezdců z Prahy a okolí,“ slibují organizátoři na facebooku.

Podle výzkumů vědců z Akademie věd ČR má znečištěné ovzduší závažný negativní dopad na lidské zdraví. Automobilová doprava je zdrojem prachových mikročástic, na které se váží toxické látky a člověk je pak vdechuje hluboko do plic. Život ve městě s trvale znečištěným ovzduším vede k alergiím, onemocněním dýchacího ústrojí a srdce, i poškození genetické výbavy člověka.

Přílohy

1) Krajský program snižování emisí

2) Dle emisní bilance ČHMÚ produkuje doprava více než 70 % emisí tuhých látek, 65 % emisí oxidů dusíku a přes 90 % emisí oxidu uhelnatého a amoniaku (str. 79 Krajského programu snižování emisí).

3) Smogový dýchánek na facebooku

4) Vybrané body Krajského programu snižování emisí a jejich plnění

 • Zavést mýtný systém pro vjezd automobilů do centra

Stav: nesplněno, nebyly zahájeny ani přípravy projektu a informační kampaň

 • Podpořit rozvoj železniční dopravy v Praze

Stav: magistrát se odmítá podílet na nákladech např. na budování nových zastávek

 • Vytvořit nová záchytná parkoviště P+R

Stav: magistrát nevyvíjí iniciativu, parkoviště mají jen 3 500 míst, měly už mít nejméně 15 000

 • Odstranit bariéry pro chodce na přestupních uzlech veřejné dopravy

Stav: práce probíhají příliš pomalu, někde dochází dokonce ke zhoršení (Hradčanská)

 • Zajistit dobudování páteřní sítě cyklistických tras

Stav: výstavba se zastavila, od roku 2009 klesá podpora, není prioritním tématem

 • Zakázat vjezd nákladních automobilů do centra

Stav: stávající omezení není dostatečné a nikdo nepracuje na zlepšení

 • Investovat do zřizování a zlepšování pěších tras a koridorů

Stav: nejsou vyčleněny peníze, město se tématem nezabývá

5) Podrobné vyhodnocení naplňování Krajského plánu snižování emisí

Rešerše z Integrovaného krajského programu snižování emisí
(vyhláška HMP 16/2010)

Vyhodnocení plnění jednotlivých bodů v kapitole doprava

Program ke zlepšení kvality ovzduší včetně programového dodatku vydá podle zákona o ochraně ovzduší Rada hl. m. Prahy formou nařízení hl. m. Prahy. Orgány odpovědnými za plnění integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha jsou:

 • Rada hlavního města Prahy

radní odpovědný za oblast životního prostředí

 • Magistrát hlavního města Prahy – Odbor ochrany prostředí

ředitel Odboru ochrany prostředí

Plnění dopravních bodů programu snižování emisí probíhá asi ze 40%. Praha vsadila na to, že bude schopna snížit emise bez většího omezení individuální automobilové dopravy. Praha pomalu modernizuje veřejnou dopravu, ale k alternativám je slepá. Naprosto ignoruje cyklistickou a pěší dopravu a výstavbu parkovišť P+R.

Plnění dopravních kapitol Integrovaného krajského programu snižování emisí (přehled):

Kapitola Plnění k 1/2012 Slovní hodnocení

Komplexní podpora využití alternativních paliv v automobilové dopravě: 100%
Jedná se především o program „Praha elektromobilní“, který běží, a opatření jako parkování elektromobilů v zónách placeného stání zdarma.
Omezování emisí z autobusů MHD a dalších vozidel města: 100%
Probíhá obměna vozového parku autobusů veřejné dopravy. Některé kroky uvedené v této kapitole ještě nemusejí být zahájeny
Preference vozidel hromadné dopravy: 60%
Preference se zavádí především u tramvají, u autobusů naráží na potřebu omezovat kapacitu křižovatek; slabší je postihování jízdy ve vyhrazených pruzích ze strany policie.
Výstavba komunikací pro automobilovou dopravu: 60%
Výstavba městského okruhu probíhá za cenu obrovských nákladů. Praha nedostatečně intervenuje při dostavbě Pražského okruhu. Pro hodnocení vlivu staveb na životní prostředí nepředkládá město dostatečně alternativní řešení.
Podpora rozvoje systému integrované dopravy: 50%
ROPID se v mezích možností snaží zlepšovat linkové vedení, Praha ale prakticky ignoruje potřebu investic do železnice na svém území.
Zvyšování atraktivity hromadné dopravy: 44%
Je snaha zavést standardy kvality, ani pro nové vozy ale není požadována klimatizace. Zoufale pomalé je odstraňování bariérovosti metra.
Parkovací politika v centru města a v lokálních centrech: 38%
Parkovací politika není koordinovaná, nové zóny placeného stání vznikají pouze na žádost městských částí.
Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy: 30%
Investice jdou do metra A se sporným zakončením v Motole. Metro D bylo odloženo na neurčito. Není zájem realizovat levnější investice do tramvajových tratí.
Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy: 30%
Územní plán je ještě celkem dobrý, je ale často nevhodně měněn. Dalšímu nárůstu automobilové dopravní zátěže napomáhá i vyhláška stanovující předimenzované požadavky na počet parkovacích míst v nové zástavbě.
Podpora záchytných parkovišť P+R: 28%
Realizace parkovišť P+R výrazně zaostává i za stávajícím územním plánem. Stávající kapacita je jen asi 3000 stání, potřeba je až 20 000 míst.
Podpora pěší dopravy: 25%
Systém pěších tras a koridorů nevzniká, dochází k rušení stávajících pěších cest výstavbou. Jediný klad je existence pracovní skupiny.
Podpora cyklistické dopravy: 19%
Nedostatek investic neumožňuje rozvíjet síť cyklotras. Neprovedl se audit problémových míst. Instalace stojanů jde velmi pomalu. Ze strany magistrátu má cyklodoprava minimální podporu a nulové PR.
Zavedení mýtného systému: 0%:
HMP mělo do konce roku 2011 v parlamentu iniciovat zákon o zavedení mýta, což neudělalo. HMP má dle vyhlášky 16 povinnost zavést mýto do roka poté, co to bude legálně možné.

Plnění jednotlivých bodů v kapitole 1 (doprava)

1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy

Stav: Plní se nedostatečně.

V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit územní předpoklady pro výrazný rozvoj kolejové veřejné dopravy
Stav: Splněno (ÚP v procesu schvalování, předpoklady v něm zahrnuty).

Zajistit finanční rámec pro výrazný rozvoj systému kolejové veřejné dopravy již ve střednědobém časovém horizontu
Stav: Nejistý. Odsouvá se příprava metra D.

V rámci organizační a projektové přípravy investičních akcí zohlednit jejich potenciál ke zlepšení kvality ovzduší
Stav: Plní se tam, kde je vynuceno.

1.2. Podpora rozvoje systému integrované dopravy

Stav: Plní se nedostatečně.

V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit územní předpoklady pro rozvoj PID
Stav: Splněno (ÚP v procesu schvalování, předpoklady v něm zahrnuty).

Zajistit maximální odbornou a organizační podporu přípravy investic do železniční dopravy na území Prahy
Stav: Nesplněno. Praha při prosazování nových zastávek a lobování na investora – SŽDC není aktivní. Loňské pokusy o prosazení zastávek Podbaba a Kačerov byly marné.

Zajišťovat průběžnou optimalizaci linkového vedení i jízdních řádů PID
Stav: Splněno, některé změny kritizované.

1.3.Preference vozidel hromadné dopravy

Stav: Plní se nedostatečně.

Rozšířit preferenci vozidel MHD na křižovatkách a komunikacích
Stav: Plní se částečně (preference na křižovatkách tramvají uspokojivá, nárůst pruhů pro autobusy naráží na nevůli omezit průjezdnost křižovatek pro individuální dopravu. Detekce autobusů na semaforech se dělá spíše pomalu v rámci evropského projektu)

Zajistit intenzivní kontroly přestupků blokujících provoz hromadné dopravy, zpřísnění sankcí a informování řidičů
Stav: Plní se nedostatečně (v květnu 2011 provedla na pruhy zaměřenou týdenní kontrolní akci městská policie. Jízda v pruhu pro autobusy od 2011 není přestupek za bod, jen za pokutu.

1.4. Zvyšování atraktivity hromadné dopravy

Stav: Plní se částečně.

Zajistit finanční rámec pro pokračování průběžné obměny vozového parku MHD
Stav: Plní se částečně. Město příliš ochotně vozový park Dopravnímu podniku neproplácí

Při výběru dodavatele vozidel MHD uplatnit mj. i hodnotící kritérium komfortu přepravy
Stav: Není splněno.

Při výběru dopravců v systému PID uplatnit mj. i hodnotící kritérium nabídnutého komfortu přepravy
Stav: Plní se. Od 1.1.2011 zavedl ROPID Standardy kvality pro autobusové dopravce. Do budoucích let se chystají i standardy pro metro a tram.

Průběžně modernizovat zabezpečovací zařízení metra za účelem zvýšení jeho přepravní kapacity
Stav: Splněno pro dvě trasy metra (A, C). Tendr na nové zabezpečovací zařízení na trase B se dříve zrušil a znovu odložil z nedostatku financí.

Odstranit dosud existujících kolizní situace na přestupních místech (bezbariérovost a kontakt s auty)
Stav: Plní se velmi nedostatečně. Pomalé tempo výstavby bezbariérových přístupů do stanic metra. Stále jsou desítky tramvajových zastávek s nástupem z úrovně vozovky. Při rekonstrukci tratí se často nezlepšuje komfort zastávek. Kontakt s auty na mnoha místech řešen zbytečně pomocí SSZ, např. na Hradčanské.

Rozvoj prostředků pro informování cestujících
Stav: Plní se částečně. kroky, LCD displeje na cca 20 tramvajových zastávek místo plošnějšího pokrytí třeba stovky zastávek. Téměř neznámá interaktivní mapa pid: http://pid.planydopravy.cz/ Rozvoj jízdních řádů do mobilu. Zastávková tabla ROPIDu pro příměstské linky http://www.mpvnet.cz/ Téměř neznámý online prostorový idos v mapě mapy.jizdnirady.idnes.cz. Částečné zlepšení zvládání výluk.

1.5. Výstavba komunikací pro automobilovou dopravu

Stav: Plní se se částečně

Zajistit maximální odbornou a organizační podporu pro urychlenou realizaci Pražského okruhu
Stav: Praha okruhu nebrání.

Zajistit realizaci Městského okruhu, radiál a dalších komunikací
Stav: pomalým tempem stavěny.

Při přípravě a realizaci staveb komunikační sítě města respektovat podmínky ochrany ovzduší
Stav: Plní se formálně a velmi nedostatečně.

1.6. Omezení vjezdu těžkých nákladních automobilů do části města

Stav: Nemáme informace o plnění
V současnosti jsou vymezeny zóny pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny (v užším centru města – od 8 do 18 hod) a nad 6 tun (území MČ Praha 1 a 2 a části MČ Praha 4 a 5). Pro vjezd do obou zón je nutno získat souhlas odboru dopravy MHMP, v případě zóny nad 3,5 tuny je souhlas udělován pouze vozidlům splňujícím alespoň emisní normu EURO 2. Dle dopravních průzkumů dochází k poměrně četnému porušování zákazu vjezdu do zóny.

Zajistit intenzivní kontroly dodržování obou zón zákazu vjezdu nákladních automobilů, zpřísnění sankcí a informování řidičů
Stav: nevíme o tom, že by ke kontrolám došlo.

Připravit odborné dopravně-inženýrské podklady pro rozšíření zóny se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6 t celkové hmotnosti a projednat je s dotčenými MČ
Stav: nevíme o tom, že by byly zpracovány. Dílčí průzkumy dělal ÚDI například v roce 2002. 2004-6 rozšíření v části Smíchova a Spořilově.

Po schválení konkrétních záměrů rozšíření zóny zajistit informování dotčených subjektů a veřejnosti
Stav: žádná rozšíření nebyla připravena a ani prezentována

V dostatečném předstihu připravovat podklady pro rozšiřování zóny v návaznosti na postup výstavby Městského a Pražského okruhu a předkládat je samosprávným
orgánům HMP
Stav: Vysočanská radiála nevyužita.

Připravit odborné podklady pro časovou a prostorovou úpravu zóny zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti
Stav: nemáme informace o tom, že by byly zpracovány

Po schválení konkrétních záměrů rozšíření zóny zajistit informování dotčených subjektů a veřejnosti
Stav: rozšíření nebyla připravena a ani prezentována

Zajistit, aby souhlasy do obou zón zákazu vjezdu nákladních automobilů nebyly vydávány vozidlům, která nesplňují emisní úroveň EURO 4
Stav: v zóně nad 3,5 tuny je zvykem i povolování vjezdu EURO 2 i 3, přesnou praxi neznáme.

Zajistit informování dotčených subjektů
Stav: Nemáme informace.

Zpracovat zhodnocení a návrh realizace opatření k omezení vlivů těžké nákladní dopravy na kapacitních komunikacích mimo centrální území města
Stav: zřejmě nezpracován, nevíme o něm.

1.7. Časová organizace zásobování

Stav: Nesplněno

Připravit odborné podklady pro zavedení systému časového omezení provozu zásobovacích vozidel ve vymezených oblastech
Stav: Nemáme informace o tom, že by byly podklady vypracovány

Po schválení konkrétního rozsahu regulace zajistit informování dotčených subjektů a veřejnosti
Stav: Nesplněno, vyžaduje splnění předchozího úkolu

1.8. Zavedení mýtného systému

Stav: Neplní se

Iniciovat a podpořit změnu legislativy ČR, která umožní zavést mýtný systém
Stav: Nesplněno podle harmonogramu

Optimalizovat rozsah mýtné zóny na základě údajů o imisní zátěži území Prahy a projednat plán zavedení mýtného systému s příslušnými MČ
Stav: Nesplněno podle harmonogramu

Předložit Radě hl. m. Prahy plán zavedení mýtného systému
Stav: Nebude splněno podle harmonogramu

Zavést mýtný systém na území Prahy
Stav: Nebude splněno podle harmonogramu

Zajistit informační kampaň na podporu mýtného systému
Stav: Nebude splněno podle harmonogramu

1.9. Parkovací politika v centru města a v lokálních centrech

Stav: Plní se dle zájmu městských částí, nikoliv dle potřeby snižování emisí

Ustavit stálou pracovní skupinu či komisi pro koordinaci parkovací politiky
Stav: nesplněno, skupina neexistuje

Připravit odborné podklady pro rozšíření zón placeného stání a projednat je s příslušnými MČ
Stav: Materiál představený dnes jsme nebyli schopni posoudit.

Zajistit rozšíření zón placeného stání
Stav: Plní se na žádost MČ. Do konce 2012 se chystá zavedení zón na Smíchově, P3-Jarově a v části Prahy 6

Začlenit do systému „Dopravní informace on-line“ v maximálním počtu i veřejná parkoviště a hromadné garáže
Stav: Splněno částečně, informace jsou na webu TSK

Postupně v oblasti širšího centra města vybudovat systém navádění vozidel na parkovací stání
Stav: Plní se, TSK (ÚDI) na tom postupně pracuje

Zajistit intenzivní kontroly a postihování nedovoleného parkování vozidel
Stav: Plní se nedostatečně.

Koordinovat tvorbu odstavných ploch pro nákladní automobily
Stav: Nesplněno

1.10. Podpora záchytných parkovišť P+R

Stav: Prakticky se neplní

v současnosti zahrnuje 17 parkovišť o celkové kapacitě 3022 stání. V územním plánu hl. m. Prahy však byla do roku 2010 plánována realizace 45 parkovišť o kapacitě 12 – 14 tisíc stání.

Zajistit přednostní vybudování nebo zkapacitnění parkovišť s největším potenciálem z hlediska zlepšení kvality ovzduší
Stav: Nesplněno, příprava P+R III Zličín, malá iniciativa při přípravě

Dokončit vybavení parkovišť dynamickými naváděcími systémy s navedením řidičů na volné kapacity
Stav: Plní se

Zajistit propagaci možnosti využití vybraných (méně vytížených) parkovišť P+R
Stav: Nemáme informace o existenci kampaně.

Postupně vybudovat celý systém parkovišť P+R s kompletní technickou a informační podporou
Stav: V harmonogramu do roku 2015.

V rámci přípravy nového ÚPn hl.m. Prahy vytipovat lokality a zajistit plochy pro parkoviště P+R a stanovit jejich minimální kapacitu
Stav: Plní se, ale nefunguje řízení dle dosavadního ÚP

1.11. Komplexní podpora využití alternativních paliv v automobilové dopravě

Stav: Plní se dle možností.

Zajistit realizaci dotačního programu na přestavby vozidel na alternativní pohon
Stav: Má se plnit k 1.6.2012

Zajistit propagační kampaň využití alternativních pohonů u automobilů
Stav: plní se v rámci projektu Praha elektromobilní

Zajistit trvalou informační podporu využití alternativních pohonů
Stav: Splněno (poněkud jednostraně) projektem Praha elektromobilní

Zajistit zvýhodnění vozidel s alternativním pohonem v systému zón placeného stání
Zajistí: Odbor dopravy MHMP ve spolupráci s OOP MHMP
Stav: Splněno, ve všech modrých zónách s elektromobilem zcela zdarma!

1.12. Operativní kontrola emisních parametrů vozidel

Stav: Nemáme dostatek informací o tom, zda se plní.

Zajistit zpracování prováděcí studie a návrhu řešení emisních kontrol
Stav: Zřejmě ne, ale není vyloučeno

Zajistit provádění emisních kontrol včetně informování řidičů
Stav: Dle všeho ne, ale není vyloučeno

Zajistit podporu resp. iniciování změn legislativy ČR
Stav: strážníci mohou znovu od 7/2011 měřit rychlost bez značek označujících měření

1.13. Omezování emisí z autobusů MHD a dalších vozidel města

Stav: Pravděpodobně se plní.

Zajistit obměnu vozového parku autobusů v rozsahu dle schváleného projektu
Stav: v pořádku, postupné plnění

Pokračovat ve využívání naftového emulgátu
Stav: dle všeho se plní

Vyhodnotit provoz hybridních vozidel a případně navýšit jejich počet ve vozovém parku autobusů
Stav: Plánuje se na rok 2012

Připravit pilotní projekt přechodu na autobusy s bezemisním pohonem
Stav: elektrominibus na Malé straně. Značně poruchový.

V rámci obměny vozového parku nákladních automobilů (vč. techniky na podvozcích nákladních aut) upřednostnit nákup vozidel splňujících standardy EEV
Stav: Plní se, popeláři mají nová vozidla na CNG

Prověřit možnost využití naftového emulgátu pro nákladní vozidla a další techniku a případně zahájit jeho využívání
Stav: Mohlo k tomu dojít, nemáme informace.

1.14. Podpora cyklistické dopravy

Stav: Plní se jen velmi nedostatečně

Zajistit finanční rámec pro dobudování systému páteřních, hlavních, doplňkových i místních cyklistických tras
Stav: Neplní se, v rozpočtu 2012 je pravděpodobně jen 10 milionů na cyklo investice oproti cca 50 z minulých let.

Zajistit včasnou přípravu projektů cyklistických tras
Stav: Vzhledem k tomu, že není za co stavět, není co připravovat.

Realizovat cyklotrasy v rámci výstavby a rekonstrukcí komunikací
Stav: Plní se jen velmi částečně.

Identifikovat a ošetřit místa s výrazným rizikem střetu cyklistů s automobily
Stav: Identifikace problémových míst vychází z materiálů, které nezadalo HMP

Rozvíjet systém stojanů na kola, tj. jejich evidence, informační podpora, instalace nových stojanů a zvyšování úrovně zabezpečení stojanů stávajících
Stav: Plní se velmi pomalu.

Rozšiřovat postupně možnost přepravy jízdních kol ve vozidlech MHD
Stav: Plní se, 4/2011 nově zadarmo linky S, 7/2011 lanovka na Petřín

Zajišťovat informační podporu využívání jízdního kola i k „ne-rekreačním“ cestám
Stav: plněno nedostatečně (mapy, Praha cyklistická), zapojení veřejnosti rozhodně neprobíhá

1.15. Podpora pěší dopravy

Stav: Plní se jen velmi nedostatečně

Ustavit stálou pracovní skupinu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy či komisi pro koordinaci řešení pěší dopravy v Praze
Stav: splněno

Identifikovat a ošetřit místa s výrazným rizikem střetu chodců s automobily
Stav: pomalu, dělící ostrůvky i semafory přibývají, často se však zadrhává

Zajistit finanční rámec pro dobudování systému pěších tras a koridorů
Stav: nesplněno

Zajistit přípravu a realizaci systému pěších tras a koridorů
Stav: nesplněno

Zajistit či vyžadovat dostatečnou prostupnost plánovaných liniových staveb
Stav: neplní se uspokojivě, např. křižovatka Malovanka či stále uzavřené průchody přes Nové spojení

V rámci příslušných povolovacích řízení zamezovat vzniku uzavřených areálů na stávajících trasách pěší dopravy
Stav: neplní se, často zahrazené ulice a branky v nových obytných souborech, nezájem úřadů

1.16. Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy

Stav: Neplní se

Optimalizovat kapacity funkčních ploch územního plánu hl. m. Prahy s cílem dosažení imisních limitů na celém území Prahy
Stav: Dosavadní praxe je spíše neuspokojivá

Důsledně uplatňovat požadavek nezvyšování míry využití funkčních ploch v oblastech s překročením imisních limitů
Stav: Developerské výstavby a změny územního plánu probíhají jistě i v těchto oblastech

Připravit návrh novelizace legislativy hl. m. Prahy, obsahující podmínky pro umisťování staveb
Stav: Vyhláška novelizována, bude patrně ještě přehodnocena.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře