Humanizace magistrály se zprovozněním Blanky? Zapomenuta!

vk_vize_prahy

PRAHA – V lednu 2012 podepsali starostové Prahy 2, 4 a 7 Iniciativu za humanizaci severojižní magistrály (1). Návrh opatření, která měla být realizována nejpozději se zprovozněním tunelu Blanka, leží na stole už více než rok, aniž by se přiblížila realizaci. Iniciativa Auto*Mat proto ústy Víta Masare interpelovala primátora Hudečka s otázkami na stav přípravy humanizace severojižní magistrály (2).

 Příběh humanizace magistrály má kořeny už ve studii Útvaru rozvoje města (ÚRM) a TSK-ÚDI z roku 2010. V ní bylo jasně řečeno, že by se magistrála měla proměnit v městský bulvár a že by první opatření měla vzniknout nejpozději s otevřením tunelu Blanka. Po opuštění konceptu tunelů za Muzeem potvrdil v lednu 2012 požadavek na humanizaci magistrály dokument „Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály“, podepsaný starosty Prahy 2, 4 a 7 za koordinace s Prahou 1. Na základě této iniciativy vznikla pracovní skupina pověřená zpracováním návrhu prvních opatření a harmonogramu činností. Ty obsahuje takzvaná Roadmap, která byla úspěšně projednána s dotčenými městskými částmi.

Poslední aktivitou města související s humanizací magistrály bylo projednání Roadmap na Metropolitní ozvučné desce (poradní orgán Rady v otázkách rozvoje města). To bylo zhruba před rokem. Aktivita radního pro dopravu Jiřího Nouzy, který na své místo nastoupil vloni v květnu, je v této věci nulová. „Přitom i kdyby ke zprovoznění tunelu Blanka mělo dojít až na podzim nebo v zimě, řada opatření z Roadmap by měla být intenzivně připravována už nyní,“ komentuje nečinnost magistrátu Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

S blížícím se zprovozněním tunelu Blanka proto iniciativa Auto*Mat interpelovala primátora Tomáše Hudečka. „Jaké kroky směrem k humanizaci magistrály v současnosti probíhají?“ zeptal se ho 27. března Vít Masare. „Kdo je za tyto práce politicky zodpovědný? Bude okolí magistrály skutečně po otevření Blanky konečně zase trochu víc součástí města než dálnicí?“

Primátor Hudeček v odpovědi na interpelaci uvedl, že věc komplikuje nejistý termín zprovoznění Blanky. Na naši námitku, že by se na daných opatřeních mělo projekčně pracovat, ať už se Blanka otevře kdykoliv, a na zmínku o čtyři měsíce zabarikádovaném novém přechodu na I. P. Pavlova, primátor odpověděl, že si téma píše na seznam svých úkolů k prověření na další sekční poradě. Nezapomeneme se ho zeptat, jak tato porada dopadla.

PŘÍLOHY:

(1) Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály – text memoranda z 23.1.2012

„Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály“ je vyvrcholením dlouhotrvající neúnosné situace, ve které se nachází značné množství obyvatel trvale žijících v hustě zastavěné oblasti podél této komunikace dálničního charakteru. Prvním a zásadním cílem této iniciativy je snaha o získání finančních prostředků na projektovou přípravu a zahájení postupné přípravy trvalých i dočasných, rychle realizovatelných opatření, která povedou k dílčímu zlepšení poměrů na jednotlivých úsecích magistrály a k přestavbě komunikace dálničního charakteru na městskou třídu.

Cestou k co možná nejefektivnějšímu řešení tohoto problému je vytvoření týmu, ve kterém budou zastoupeny HMP, městské části, příspěvkové organizace MHMP, neziskový sektor, odborná veřejnost a jehož cílem bude naplnit níže uvedenou společnou vizi zúčastněných.

Společná vize Městské části Praha 2, Praha 4, Praha 7 na podporu iniciativy:

1. Městské části Praha 2, 4, 7 se shodují na nutnosti začít přípravu humanizace SVJ magistrály ještě před dokončením tunelu Blanka. Realizace celkového zklidnění by měla být provedena nejpozději v okamžiku zprovoznění tunelu Blanka.

2. Městské části Praha 2, 4, 7 se shodují na podpoře povrchového vedení SVJ magistrály.

3. V uličním prostoru je v rámci humanizace navrhujeme v co největší možné míře odstranění podélné a příčné bariéry pro bezmotorovou dopravu a oživení parteru dotčeného území. Pro snížení hlukové zátěže dále navrhujeme pokračování pokládání nízkohlučného povrchu a nezbytné zvýšení podílu zeleně.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy tímto žádáme o vyčlenění finanční prostředků ve výši 5 mil Kč ze svého rozpočtu na r. 2012 na přípravu projektových prací a jejich následnou realizaci, které povedou k humanizaci SVJ magistrály.

Tyto finanční prostředky budou využity zejména k:

  • přípravě komplexní projektové studie řešení humanizace SVJ magistrály,
  • sjednocení a analýze jednotlivých projektů zainteresovaných institucí,
  • přípravě a nastavení harmonogramu realizace jednotlivých kroků vedoucích k humanizaci SVJ magistrály.

My, níže podepsaní, žádáme, s ohledem na déletrvající kritický stav a dlouhodobou realizaci tohoto projektu, kompetentní orgány hl. m. Prahy o věnování zvýšené pozornosti a mimořádné aktivity při zajištění rychlého postupu k humanizaci SVJ magistrály.

Podepsáni:

  • Ing. Jiří Paluska, starosta MČ Praha 2
  • Ing. Pavel Horálek, starosta MČ Praha 4
  • Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7

Text včetně podpisů je možné získat například zde: http://www.praha4.cz/files/=49659/iniciativa-original-pdf

(2) Text interpelace Víta Masare

 

Vážený pane primátore,

dovolte mi začít ohlédnutím do nedávné minulosti. V lednu roku 2012 se na radnici Prahy 4 odehrála nevídaná konference 3 starostů městských částí spolu s tehdejšími magistrátními náměstky primátora pro dopravu a pro územní rozvoj. Na místě byla řada médií, zástupci občanských sdružení i odborníci z řady profesí.

Byl jste tam v pozici náměstka vy, byl jsem tam i já. Starostové P2, P4 a P7 tehdy na místě podepsali Iniciativu za humanizaci severojižní magistrály. Tento dokument vznikl na základě odborných podkladů ÚRMu a TSK, ve kterých bylo jasně řečeno, že otevření tunelu Blanka je neopakovatelný impulz pro možnou humanizaci magistrály, že by se měla transformovat povrchově, bez bémovských tunelů, a že by první opatření měla vzniknout nejpozději s otevřením Blanky.

Náměstek primátora pro dopravu přijal požadavek starostů, aby s těmito materiály pracoval, koordinoval vznik a práci společné pracovní skupiny a aby vyčlenil peníze na zpracování projektové dokumentace.

Pokud se dobře pamatuji, vy jste se tehdy vyslovil ve smyslu, aby to nebylo zase jen další mediální prohlášení…

Co se stalo potom? Ačkoliv s minimální aktivitou ze strany náměstka pro dopravu Noska, pracovní skupina městských částí, kterou pověřil zpracováním návrhu prvních opatření a harmonogramu činností, tento plán nejen že zpracovala, ale také projednala se všemi dotčenými MČ a získala jejich kladné stanovisko.

Pan Nosek ale dál vytrvale mlčel a čas běžel dál, aniž by se z jeho strany cokoliv dělo.

Před rokem se (ne z jeho iniciativy) tak zvanou Roadmap zabývala Ozvučná deska. A pak se vyměnily funkce v Radě.

Téma infrastruktury připadlo panu Nouzovi a mnoho lidí doufalo, že to půjde poznat nejen na jméně, ale také na aktivitě radního.

Nyní, na konci března, je situace následovná:

1. na setkání, kde se měly zainteresované strany údajně o tématu bavit, nebyl minulý pátek nikdo z politické reprezentace MHMP

2. vás politiky tam v otázkách rozvoje a politických rozhodnutí zastupoval hlavní správce technického stavu dopravní sítě…

3. jediné, co se zatím na magistrále stalo, je, že tam právě v gesci tohoto vrchního správce, ředitele TSK pana Pivce vznikl na I. P. Pavlova jeden přechod pro chodce – tento přechod na místě, kudy proudí denně desetitisíce lidí, je již 4. měsíc zablokován oplocenkami… To je vše.

To opravdu nevypadá na práci směrem k využití otevření Blanky ke zlepšení dopravní situace v centru.

Zbývá nám tedy zeptat se:

Kdo politicky koordinuje práce na nepromrhání miliard z Blanky?

Jaké kroky podnikáte v těchto týdnech směrem k realizaci odsouhlaseného přehledu opatření v Roadmap k humanizaci magistrály?

Bude okolí magistrály skutečně po otevření Blanky konečně zase trochu víc součástí města než dálnicí?

Děkuji za vaše odpovědi.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře