Stanovy Auto*Mat, z.s.

Čl. 1

Název a forma

Auto*Mat z. s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem v Praze.

Čl. 2

Statut spolku

 1. Auto*Mat z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským spolkem, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je bezpečné, zdravé a kulturní veřejné prostředí ve městech a obcích České republiky se zacílením na dopravní infrastrukturu, dopravní politiku a dopravní chování. Za tímto účelem se spolek zabývá:

 • a) popularizací, propagací a vzděláváním směrem k udržitelným způsobům dopravy,
 • b) pořádáním a spolupořádáním kulturních a osvětových akcí za účelem oživování veřejných prostor, zlepšováním kvality života ve městě a propagací udržitelných forem dopravy,
 • c) ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou,
 • d) ochranou přírody, krajiny a kulturních památek,
 • e) přípravou a zřizováním infrastruktury pro udržitelné způsoby dopravy, cyklistických a pěších tras a stezek a dalších opatření na podporu udržitelné dopravy,
 • f) bezplatným právním poradenstvím a legislativním poradenstvím,
 • g) aktivitami posilujícími spolupráci nevládních neziskových organizací, veřejné správy, výzkumných a vzdělávacích organizací a komerčních společností,
 • h) aktivitami k posílení participace veřejnosti na výkonu a rozhodování samosprávy,
 • i) aktivitami k rozvoji demokracie, občanské společnosti a právního řádu.
 • j) zpracováním studií a jiných odborných podkladů v oblasti dopravy a životního prostředí.

Čl. 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší osmnácti let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Valná hromada spolku.
 3. Členství zaniká:
  • a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonné radě spolku,
  • b) úmrtím člena,
  • d) zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady,
  • f) v mimořádných případech rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena, dopustí-li se člen činu neslučitelného s posláním spolku.
  • e) zánikem spolku.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo
  • a) účastnit se jednání valné hromady,
  • b) volit orgány spolku,
  • c) být volen do orgánů spolku,
  • d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 2. Člen má povinnost zejména:
  • a) dodržovat stanovy spolku,
  • b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  • c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  • d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • a) Valná hromada,
  • b) Odborná rada,
  • c) Výkonná rada.
 2. Spolek může najmout Výkonného ředitele(ku), který zajišťuje chod organizace. V době nepřítomnosti Výkonného ředitele se o chod organizace stará Výkonná rada. Výkonného ředitele najímá a propouští Výkonná rada spolku, a to se souhlasem Valné hromady. Ostatní pracovníky kanceláře spolku najímá a propouští Výkonný ředitel nebo v době jeho nepřítomnosti členové Výkonné rady.
 3. Fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost spolku, se mohou stát členy Klubu přátel spolku. Klub přátel spolku je vnitřní organizační jednotka spolku bez vlastní právní subjektivity. Zájemci o členství se členy klubu stávají automaticky po zaplacení členského příspěvku. Výši členského příspěvku určuje Výkonná rada. S členství v Klubu nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti.
 4. Statutární orgány spolku jsou členové Výkonné rady, kteří jednají jménem spolku každý samostatně.

Čl. 7

Valná hromada

 1. Valná hromada je nevyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává Výkonná rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonná rada svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
 4. Valná hromada zejména:
  • a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
  • b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  • c) volí členy Odborné rady spolku,
  • d) volí členy Výkonné rady spolku,
  • e) rozhoduje o přijímání nových členů spolku,
  • f) rozhoduje o vyloučení členů spolku,
  • g) rozhoduje o zrušení členství,
  • h) rozhoduje o zániku spolku.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
 8. Připouští se hlasování per rollam v souladu s podmínkami definovanými Občanským zákoníkem v ustanovení § 158. Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku

Čl. 8

Odborná rada spolku

 1. Odborná rada je orgánem, který vytváří programové koncepce pro činnost spolku, formuluje jeho dlouhodobé cíle, vize a strategie k jejich dosažení. Při své činnosti spolupracuje Odborná rada s Výkonnou radou. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Členství v Odborné radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů spolku.
 3. Funkční období člena Odborné rady jsou tři roky.
 4. Odborná rada má minimálně tři členy.
 5. Odbornou radu svolává kterýkoliv člen Odborné rady. Odborná rada se schází nejméně jednou ročně.
 6. Odborná rada zejména:
  • a) dohlíží na zaměření a kvalitu činnosti spolku,
  • b) samostatně zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
 7. Odborná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 8. Odborná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Odborná rada.

Čl. 9

Výkonná rada spolku

 1. Výkonná rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Odborné radě a Valné hromadě. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. Členství se Výkonné radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů spolku.
 3. Funkční období člena Výkonné rady jsou tři roky. Členové Výkonné rady mohou na pozici člena Výkonné rady kandidovat i opakovaně.
 4. Výkonná rada má tři členy.
 5. Výkonnou radu svolává člen Výkonné rady, nejméně jednou měsíčně.
 6. Výkonná rada zejména:
  • a) řídí činnost spolku,
  • b) svolává Valnou hromadu,
  • c) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
 7. Členové Výkonné rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem každý samostatně.
 8. K zajištění činnosti spolku může Výkonná rada zřídit kancelář spolku nebo sekretariát spolku.
 9. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 10. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 11. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná Odborná rada, přebírá její pravomoci Výkonná rada.

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  • a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  • b) výnosy majetku,
  • c) členské příspěvky,
  • d) dotace a granty,
  • e) případný zisk je využit pro činnost uvedenou v čl. 3.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá Výkonná rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku a v souladu s formami činnosti spolku.

Čl. 11

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  • a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

V Praze, dne 22. 2. 2017

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře