Stanovy Auto*Mat, z.s.

Stanovy Auto*Mat z. s.

Čl. 1
Název a forma

Auto*Mat z. s. je právnickou osobou-spolkem, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem v Praze.

Čl. 2
Statut spolku

1. Auto*Mat z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Čl. 3
Účel spolku

Účelem spolku je bezpečné, zdravé a kulturní veřejné prostředí ve městech a obcích České republiky se zacílením na dopravní infrastrukturu, dopravní politiku, dopravní chování a udržitelný urbanismus. Za tímto účelem se spolek zabývá zejména:

a) popularizací, propagací a vzděláváním směrem k udržitelným způsobům dopravy,

b) pořádáním a spolupořádáním kulturních a osvětových akcí za účelem oživování veřejných prostor, zlepšováním kvality života ve městě a propagací udržitelných forem dopravy,

c) ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou,

d) ochranou přírody, krajiny a kulturních památek,

e) přípravou a zřizováním infrastruktury pro udržitelné způsoby dopravy, cyklistických a pěších tras a stezek a dalších opatření na podporu udržitelné dopravy,

f) bezplatným právním poradenstvím a legislativním poradenstvím,

g) aktivitami posilujícími spolupráci nevládních neziskových organizací, veřejné správy, výzkumných a vzdělávacích organizací a komerčních společností,

h) aktivitami k posílení participace veřejnosti na výkonu a rozhodování samosprávy,

i) aktivitami k rozvoji demokracie, občanské společnosti a právního řádu,

j) zpracováním studií a jiných odborných podkladů v oblasti dopravy, urbanismu a životního prostředí.

Čl.  4
Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší osmnácti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přihlášky Valná hromada spolku. O přijetí za přidruženého člena spolku může rozhodnout též Správní rada.

3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením Správní radě spolku,

b) úmrtím člena,

c) v mimořádných případech rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena, dopustí-li se člen činu neslučitelného s posláním spolku, nebo poruší-li závažným způsobem, nebo přes předchozí upozornění opakovaně stanovy či jiné vnitřní předpisy spolku,

d) zánikem spolku.

4. Spolek rozlišuje dva typy členství – řádné a přidružené. Přidružení členové mají všechna práva členů spolku kromě práva hlasovat na valné hromadě. Není-li při přijetí člena určeno jinak, platí, že je členem přidruženým.

5. Řádné členství může být přeměněno na přidružené, pokud se člen 3 x bez omluvy a vážného důvodu nezúčastnil Valné hromady, nelze-li se s ním po dobu delší 6 měsíců spojit, nebo je-li dán důvod k vyloučení člena. Přidružené členství může být přeměněno na řádné. O přeměně členství rozhoduje valná hromada.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady,

b) hlasovat na valné hromadě, včetně práva volit orgány spolku-neplatí pro přidružené členy,

c) být volen do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada,

b) Správní rada,

c) Ředitel.

2. Fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost spolku, se mohou stát členy Klubu přátel spolku. Klub přátel spolku je vnitřní organizační jednotka spolku bez vlastní právní osobnosti. Zájemci o členství se členy klubu stávají automaticky po zaplacení členského příspěvku. Výši členského příspěvku určuje Správní rada. S členstvím v Klubu nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti. Člen Klubu přátel spolku se může na vlastní žádost stát přidruženým členem spolku.

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Právo hlasovat na Valné hromadě však mají pouze řádní členové.

3. Valnou hromadu svolává Správní rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Správní rada svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina řádných členů spolku. Valná hromada může rozhodnout, že zasedání Valné hromady se mohou zúčastnit pouze řádní členové spolku.

4. Valná hromada:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku a účetní závěrku spolku,

c) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu předloženému Správní radou,

d) volí a odvolává členy Správní rady spolku (vyjma ředitele, u kterého se vznik i zánik funkce člena správní rady pojí se vznikem funkce ředitele dle článku 8.),

e) vybírá externí členy Správní rady,

f) rozhoduje o přijetí nových členů spolku a o přeměně členství z řádného na přidružené a naopak,

g) rozhoduje o vyloučení (řádných i přidružených) členů spolku,

h) rozhoduje o zrušení a přeměně spolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů.

6. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných řádných členů spolku. Rozhodnutí o změně stanov spolku, o zrušení nebo přeměně spolku a o odvolání člena správní rady nebo Ředitele je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných řádných členů spolku.

8. Připouští se hlasování Valné hromady mimo zasedání, respektive s využitím technických prostředků. Pravidla pro takové hlasování určí sama valná hromada.

Čl. 8
Správní rada spolku

1. Správní rada je statutárním orgánem spolku. Správní rada má čtyři členy, tři z nich volené Valnou hromadou na dobu tří let. Čtvrtým členem je Ředitel, volený Správní radou. Ředitel je členem Správní rady po celou dobu výkonu funkce Ředitele. Ředitele nelze z funkce ve Správní radě samostatně odvolat, tato však zaniká zánikem funkce Ředitele.

2. Řádným členem správní rady může být pouze člen  spolku (řádný i přidružený).

3. Opakované členství ve Správní radě je přípustné.

4. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Správní rady.

5. Správní radu svolává kterýkoli její člen, a to zpravidla jednou za tři měsíce.

6. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí jejího rozhodnutí je třeba většiny hlasů všech členů Správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Hlasuje-li se o věci, která se týká výkonu funkce Ředitele, Ředitel nehlasuje, ale k přijetí rozhodnutí je vždy třeba hlasů alespoň dvou zbývajících členů Správní rady.

7. Správní rada může rozhodovat mimo zasedání, respektive s využitím technických prostředků podle pravidel, která si sama určí.

8. Správní rada zejména:

a) řídí činnost spolku,

b) svolává Valnou hromadu,

c) volí a odvolává Ředitele spolku,

d) přijímá přidružené členy spolku,

e) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,

f) navrhuje a schvaluje rozpočet spolku,

g) rozhoduje o všech jednorázových výdajích spolku ve výši přesahující 1.000.000 Kč vč. DPH,

h) schvaluje přijetí darů/dotací ve výši přesahující v kalendářním roce 2.000.000 Kč od jednoho

poskytovatele.

i) schvaluje přijetí jakýchkoliv závazků, jejichž trvání přesahuje tři roky a jejichž realizace může významně zasáhnout do činnosti spolku (aktivity, složení týmu apod.).

j) vybírá externí členy Správní rady.

9. Vedle řádných (interních) členů lze zvolit až pět externích členů Správní rady. Tito členové nejsou členy statutárního orgánu, nemají hlasovací právo a nezapisují se do spolkového rejstříku. Mají však právo účastnit se jednání Správní rady, podávat návrhy a připomínky a požadovat informace k činnosti spolku. Dva externí členy Správní rady volí sama Správní rada, tři pak Valná hromada spolku. Funkční období externích členů Správní rady je 1 rok. Kdo externího člena Správní rady zvolil, může jej také odvolat.

10. Za výkon funkce člena Správní rady lze vyplácet odměnu ve výši určené Valnou hromadou na návrh Správní rady nebo Ředitele.

11. Jménem spolku jednají Předseda Správní rady, Místopředseda Správní rady a Ředitel, a to každý z nich samostatně.

Čl. 9
Ředitel

1. Ředitel je členem Správní rady, který řídí běžnou agendu spolku. Ředitel je oprávněn činit rozhodnutí v působnosti Správní rady, je však povinen respektovat omezení upravená v článku 8. těchto stanov. Funkční období ředitele není časově omezeno. Ředitelem může být pouze člen (řádný i přidružený) spolku.

2. Ředitel je volen Správní radou. Správní rada i Valná hromada mají právo ředitele odvolat. K odvolání ředitele Valnou hromadou je však třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech řádných členů spolku. Odvoláním z funkce Ředitele zaniká bez dalšího i funkce člena Správní rady.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) výnosy majetku,

c) členské příspěvky,

d) dotace a granty,

e) příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb spolku.

3. Za hospodaření spolku odpovídá Správní rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Správní radou.

5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na naplňování účelu spolku.

6. Případný zisk spolku musí být použit k naplňování účelu spolku. Případná ztráta spolku se hradí z předchozích či budoucích zisků.

Čl. 11
Zrušení spolku

1. Spolek se zrušuje:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady,

b) rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů.

2. Zrušuje-li se spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

2. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou. Tímto dnem také v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.

3. Dosavadní členové spolku se okamžikem schválení tohoto nového úplného znění stanov spolku považují za členy řádné.

4. Součástí tohoto nového úplného znění stanov je určení členů první Správní rady, která se ujme funkce dnem nabytí účinnosti těchto stanov. Složení Správní rady:

předseda Správní rady Václav Kugler
místopředseda Správní rady Daniel Mourek
člen Správní rady Hana Hakl
Ředitel Martin Šotola

V Praze, dne 24. března 2022

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře