Česká republika nechrání své občany před hlukem

19. 05. 2005,

ČR se zavázala implementovat předpisy komunitárního práva životního prostředí a pokud své závazky v této oblasti nesplní, musí očekávat sankce od Evropského soudního dvora. Jednou z nesplněných povinností je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o posuzování a regulaci hluku v životním prostředí. Občanská sdružení Centrum SOS Praha a Ústav pro ekopolitiku upozorňují, že tato směrnice je důležitá také proto, že pomůže lépe chránit zdraví všech občanů. Na problematiku snižování hlukové zátěže, zejména z automobilové dopravy, se snaží upozornit i mezinárodní seminář, který ve dnech 19. – 21. května občanská sdružení pořádají.

Směrnice 2002/49/ES zavazuje členské státy zřídit na příslušné úrovni orgány a další instituce, které zajistí zpracování hlukových map a vytvoří plány pro snížení hlukové zátěže pro aglomerace, hlavní silnice, železnice a letiště. Směrnice také zaručuje dobrou dostupnost podrobných informací o hluku pro širokou veřejnost. Směrnice měla být do českého práva implementována do poloviny roku 2004, strategické hlukové mapy je třeba předložit do 30. 6. 2007, pravidelná pětiletá zpráva obsahující souhrn dat ze strategických hlukových map a akčních plánů má být dodána do 18. července 2009. (1)

Všechna tato opatření vyžadují finanční zdroje a pro ty je zase třeba politické vůle. Tu je obtížné nalézt, pokud hlukové zátěže nejsou považovány za závažný problém, jímž by se společnost měla zabývat.

Pokud je nám známo, nebyla dosud sestavena pracovní skupinu, která by měla zpracovat harmonogram prací a zvážit další kroky tak, aby se výše uvedené závazky podařilo splnit. Zpracovat všechny tyto materiály a připravit rozpočty pro nezbytná opatření si vyžádá hodně času, a to mluvíme teprve o nezbytných přípravných fázích.

Při řešení se můžeme poučit u našich sousedů. Problematikou implementace hlukové směrnice se zabývalo srovnatelně velké Maïarsko. Pro získání dat se rozhodlo využít vlastní metodiky a na základě modelové studie odhadlo časovou a finanční náročnost vypracování strategických hlukových map. Dobu potřebnou pro jejich vypracování odhadují Maïaři na minimálně dva roky, zpracování akčních plánů si podle odhadů vyžádá další rok. Na téma strategických hlukových map uspořádali několik mezinárodních setkání a pro modelové příklady se jim podařilo využít fondy Evropské unie.

Hluk je vážným problémem všude v Evropě, k jeho redukci je však potřeba jasná politická podpora. Cílem přece není vyhnout se sankcím EK nebo vyhovět společným normám pro životní prostředí – především jde o kvalitu našich životů.

Podle našeho názoru je nezbytné urychleně:
– sestavit pracovní skupinu, která se bude zabývat závazky a implementací uvedené směrnice a vypracuje harmonogram nezbytných prací;
– vyčlenit prostředky na kvalitní informování veřejnosti o problematice hluku ve vnějším prostředí;
– vyčlenit dostatek financí pro zpracování strategických hlukových map a zpracování akčních plánů pro redukci hluku, zpracovat odhady nákladů na opatření a určit prioritní kroky;

Na problematiku snižování hlukové zátěže, zejména z automobilové dopravy, se snaží upozornit i mezinárodní seminář, který ve dnech 19. – 21. května pořádá Centrum SOS Praha a Ústav pro ekopolitiku. (2)

Poznámky:
(1) I když je hluk často řazen mezi témata životního prostředí, v České republice je podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,odpovědným orgánem Ministerstvo zdravotnictví, resp. hlavní hygienik ČR.

(2) Seminář je realizován s finanční podporou Nadace Roberta Bosche, Česko-německého fondu budoucnosti a Evropského společenství. Za podporu děkujeme též Goethe-Institutu Praha a společnosti EKOBUS.

Kontakt pro novináře:

Petra Kolínská
Tel.: 776 55 20 22
sospraha@ecn.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře