Analýza návrhu Metropolitního plánu: Potřebujeme více veřejné dopravy!

Auto*Mat podporuje pokrok, který nestáhne naše potomky zpět a bude přínosem pro všechny. Dne 29. 5. jsme proto zveřejnili analýzu Koncepce dopravy v Metropolitním plánu hlavního města Prahy. Jejím základem jsou koncepční dokumenty týkající se udržitelné mobility a požadavek Strategického plánu na 70% podíl neautombilové dopravy v roce 2030. To se neobejde bez výrazného posílení veřejné dopravy v návrhu územního plánu.

Vydaný dokument zároveň přináší veřejnosti okruhy témat vhodných k připomínkování. Dokument nicméně předkládáme k veřejné diskusi dříve, než připravíme vlastní připomínky, abychom ještě získali věcné reakce a prokonzultovali s tvůrci případné nesrovnalosti. Koncept Metropolitního plánu je možné v rámci společného jednání oficiálně připomínkovat od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018.

Analýza je ke stažení na našem sdíleném disku (PDF, 23 stran, 800 KB).

Metropolitní plán s málo udržitelnými ambicemi

Dopravní uvažování Metropolitního plánu málo vyzdvihuje upřednostnění veřejné dopravy před automobilovou. Z výroku je zřejmé podcenění problému hypermobility a nutnosti přinejmenším ve vnitřním městě soustavně směřovat ke snížení negativních dopadů automobilové dopravy. Toho je možné při současném růstu intenzity využívání města dosáhnout jedině výrazným zvýšením podílu veřejné a bezmotorové dopravy na vykonaných cestách. Po podrobném prostudování tak nabýváme dojmu, že Metropolitní plán tuto udržitelnou perspektivu téměř nebere v úvahu.

Stavby pro automobilovou dopravu jsou v plánu v drtivé většině určené k rychlé realizaci, u veřejné dopravy tomu není v takové míře. Třetina tramvajových tratí a železniční diametr jsou navrženy k realizaci až po roce 2035. Řada záměrů pro veřejnou dopravu navíc v plánu zcela chybí.

Pro udržení 70% podílu neautombilové dopravy je nezbytné napřít podstatně větší úsilí než dnes na rozvoj veřejné hromadné dopravy. Je třeba přesunout skoro všechny záměry pro veřejnou dopravu z územní rezervy do návrhového horizontu. Naopak, u řady záměrů pro automobilovou dopravu není třeba tolik spěchat.

Pěší doprava upozaděna, kolo patří za město

Koncept rozvoje bezmotorové dopravy v návrhu Metropolitního trpí určitou neuceleností. Stručnost pojetí pěší dopravy ve výroku přináší vágnost a reálnou absencí regulace. Zlepšování podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu je chápáno jako součást zkvalitnění vybavenosti veřejného prostoru a nikoliv jako samostatná zásada. Navíc není odkazováno na strategické cíle v podobě zvýšení podílu těchto druhů dopravy.

Pro pěší dopravu není definován žádný systém či zásady pro hlavní pěší tahy či spojení. Zároveň pěší prostupnost není explicitně deklarována jako dopravní.

Návrh řešení cyklistické dopravy je postaven na v Praze již překonané představě převážně rekreační funkce jízdního kola. Hustota navržených tras je především v širším centru města nedostatečná. Žádný záměr pro cyklistickou dopravu navíc není deklarován jako veřejně prospěšný.

V dalším kole připomínky

Očekáváme, že náš dokument vzbudí věcné reakce, které prověří oprávněnost poznatků naší analýzy. Doufáme v konstruktivní diskusi, která přispěje k jejímu zkvalitnění a případně odhalí nesrovnalosti, kterých jsme se mohli dopustit. Proto se chystáme sejít s odborníky z IPR. Následně začneme pracovat na konkrétním znění připomínek.

V tuto chvíli předpokládáme následující okruhy připomínek:

 1. Skupina připomínek k obecné koncepci dopravy zejména s ohledem na strategické dokumenty města.
 2. Podrobná připomínka s cílem umožnit alternativní řešení dostavby Městského okruhu.
 3. Připomínky k vybraným záměrům pro automobilovou dopravu.
 4. Podrobná připomínka na dopravní zklidnění historického centra a Severojižní magistrály.
 5. Připomínky na přesunutí vybraných staveb veřejné dopravy z rezervy do záměru.
 6. Připomínky ohledně pravidel stanovení veřejné prospěšnosti dopravních staveb.
 7. Připomínky ke konceptu pěší prostupnosti a ve vybraných lokalitách návrhy nových pěších propojení.
 8. Připomínky ke konceptu cyklistické dopravy a návrhy na doplnění nových tras.

Je třeba říct, že v oblasti vnějšího, Pražského okruhu bereme jako podstatný postoj spolku Rozumná doprava. Na něj tedy odkazujeme zájemce o konzultace tohoto tématu, případně o konzultace záměrů pro automobilovou dopravu s dostavbou Pražského okruhu přímo souvisejícími.

Připojte se, pomůžeme vám

Naše připomínky zveřejníme v předstihu, aby se k nim veřejnost a spolky mohly připojit. Současně nabízíme vážným zájemcům individuální konzultace k dopravním záměrům v Metropolitním plánu.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře