Zásady ochrany osobních údajů spolku AutoMat

AutoMat respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje AutoMat zpracovává a za jakými účely.

 

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Auto*Mat z. s., se sídlem Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 18119 (dále jako AutoMat, nebo AM) a s korespondenční adresou Slezská 2033/11 Praha 2 – Vinohrady 120 00.
 • AutoMat je jako správce a zpracovatel osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů od 7. 4. 2010 pod registračním číslem 00036864.

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE A SUBJEKT ÚDAJŮ

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem AM, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti AM, nebo podporuje činnost či aktivity AM.

 

III. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • AutoMat zpracovává osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, popř. akademický titul, telefonní číslo, e-mailovou adresu, v případě dárců rovněž číslo bankovního účtu.
 • Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které jste vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali.

 

IV. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • AutoMat provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a Obecným nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s AM, zejména v případě podepisování online i off-line petic, při účasti na akcích Do práce na kole, Zažít město jinak, Cyklisté sobě, zasílání příspěvků AM, off-line i online registraci, zařazením na seznam účastníků, off-line i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s AM“).
 • AutoMat je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • AutoMat nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci.
 • K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

 

V. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být spolkem AutoMat zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence, nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech:
  • informování o aktivitách AM, informování o konání  a průběhu kampaní dle podepsaných petic,
  • komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.,
  • zasílání newsletteru,
  • zasílání žádostí o pomoc a podporu AM – aktivismus, dobrovolnictví, finanční podpora.
 • Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s kampaní Do práce na kole či jejích soutěžních kategoriích mohou být navíc využívány k:
  • průběžnému zpracování výsledků kampaně Do práce na kole a jejich zveřejnění na webových stránkách, kontaktování účastníků kampaní za účelem informování o průběhu kampaně,
  • doručení zboží náležící k soutěži Do práce na kole,
  • nabídka produktů, slev či služeb partnerů kampaně Do práce na kole a to pouze v průběhu registračního období a samotné soutěže a období vyhodnocování kampaní a pouze partnerů ročníku soutěže, do které je účastník zaregistrován,
  • statistické účely kampaně Do práce na kole,
  • pozvání do následujícího ročníku Do práce na kole či související kampaně.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci plnění našich právních povinností a ochrany našich práv a právních nároků, včetně oprávněných zájmů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
 • Pokud se účastníte akcí organizovaných správcem, rádi bychom Vás informovali, že na takové akci může dojít k pořízení fotografií, popř. videozáznamů, a to za účelem informovat o proběhlé akci širší veřejnost a zveřejnit je na našich webových stránkách, sociálních sítích, popř. v jiných materiálech (např. ve výroční zprávě). Primárním úmyslem v tomto případě není zpracování Vašich osobních údajů, pokud si ale nepřejete, aby došlo ke zpracování Vašich osobních údajů zachycených fotografiemi nebo videozáznamy, kdy je Vaše podoba rozlišena od ostatních účastníků akce, bude-li to objektivně možné, takto pořízený záznam odstraníme.

 

VI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce AM jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s AM podle čl. V těchto Zásad.
 • Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste-li dárcem a/nebo odběratelem našeho newsletteru, udělujete na celé období, pokud bude trvat Váš zájem o podporu naší činnosti a/nebo o odebírání informací o novinkách (newsletter), popř. až do odvolání Vašeho souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a to e-mailem na kp@auto-mat.cz, auto-mat@auto-mat.czkontakt@dopracenakole.cz, telefonicky na čísle 212 240 666, či písemně na korespondenční adresu AM.

 

VII. JAK DLOUHO BUDEME ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVAT?

 • Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu (10 let) po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jste souhlas udělili.
 • Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovávány po dobu, po kterou budete mít zájem o podporu naší činnosti, odebírání informací o novinkách (newsletter), poté budou archivovány po dobu, kterou nám k tomu ukládají zákonné předpisy.

 

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK AUTOMAT

 • Internetové stránky AutoMat mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek AM, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky AutoMat mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
 • Stránkami AM je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní spolek AM.

 

IX. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

 • Upozorňujeme Vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.
 • Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:
  • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  • požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné nebo neaktuální. V případě změny Vašich osobních údajů, zejména jména a příjmení, e-mailové adresy nebo telefonního čísla nám, prosím, dejte vědět o této změně. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR,
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
  • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.
 • Pokud obdržíme Vaší žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
 • Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti o důvodech nepřijetí takového opatření.
 • Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.
 • Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.
 • Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

 

X. KONTAKT

 • V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat AutoMat na kontaktech uvedených na webových stránkách www.auto-mat.czwww.dopracenakole.czwww.zazitmestojinak.cz nebo e-mailem na kp@auto-mat.cz, telefonicky na čísle 212 240 666, či písemně na korespondenční adresu AM Slezská 2033/11 Praha 2 – Vinohrady
  120 00.

 

Poslední aktualizace: 19. 2. 2021

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře