Rozšíření magistrály by bylo krokem zpět. Nechme centrum dýchat, vyzývá Auto*Mat

PRAHA – Zůstane severojižní magistrála v Legerově ulici zúžená, nebo se opět rozšíří na čtyři jízdní pruhy? (1) Právě dnes o tom bude jednat výbor dopravy zastupitelstva hlavního města. Iniciativa Auto*Mat varuje před ukvapenými kroky a vyzývá výbor, aby zúženou magistrálu zachoval. „Komplexní vyhodnocení dopadů zúžení magistrály není k dispozici (2), (4), (5). Je však evidentní, že dálnice nemá v centru Prahy místo. Zúžení je krok správným směrem,“ říká Michal Křivohlávek z Auto*Matu (6).

Dnešní zasedání výboru dopravy bude jednat nad zprávou magistrátního Útvaru dopravního inženýrství (ÚDI), (3), který měl vyhodnotit, zda zúžení magistrály přineslo očekávaný efekt. Tím mělo být snížení intenzity hluku a míry znečištění ovzduší, které v okolí magistrály překračuje hygienické limity na ochranu lidského zdraví.

„Zpráva ÚDI vyznívá ve prospěch zúžení magistrály, přestože její závěr je opačný. Nárůst provozu není důsledkem ubrání jízdního pruhu, ale celkovým nárůstem dopravy ve vnitřním městě. Zúžení vedlo ke snížení znečištění ovzduší. Pro potvrzení tohoto efektu je však nutné další měření v delším časovém období,“ vysvětluje dopravní odborník Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

Již v dubnu přitom má být dokončena komplexní studie Útvaru rozvoje města, která navrhne, jak přistoupit ke zklidnění magistrály a jejímu přetvoření ze špinavé a hlučné dálnice v městský bulvár umožňující jak dopravu, tak i běžný život.

„Magistrála je mimořádně citlivé téma, ale o to více je nutné k ní přistupovat s chladnou hlavou,“ doporučuje Michal Křivohlávek z Auto*Matu. „Studie Prahy 2 a Prahy 4 jsou protichůdné, a protože každá městská část vidí řešení v jiném přístupu, narůstají emoce a snahy prosadit rychlá řešení. Ta však nemusí být správná,“ varuje Křivohlávek. „Žádné jiné město v Evropě mimo Prahy nerozšiřuje dálniční komunikace ve svém centru,“ dodává.

Ze studie ÚDI vyplývá, že i po zúžení o jeden jízdní pruh se kapacita magistrály nijak nesnížila. Na objízdných trasách doprava mírně narostla, příčinou je však zřejmě kombinace vlivů nové výstavby v Praze 4, stavby tunelu Blanka a preventivní reakcí řidičů na zprávy v médiích. Opatření naopak mírně snížilo emisní zátěž. Pozitivní dopad je dán zčásti samotným zúžením, zčásti také tím, že po zúžení jezdí řidiči po magistrále pomaleji a netvoří se tak výrazné dopravní zácpy.

Zúžení magistrály na Vinohradech je podle Auto*Matu více politickým gestem než praktickým řešením. „Zúžením dalo město najevo Pražanům, že přišel čas na omezování automobilové dopravy v centru. Pokud nechceme žít ve městě, kde se nedá dýchat a kde není slyšet vlastního slova pro hluk z dálnic, jinou cestu než omezení automobilismu. Praha musí jít cestou moderních metropolí a usilovat o vyšší kvalitu života i veřejného prostoru,“ dodává Michal Křivohlávek.

Podle Auto*Matu by mělo město raději než o rozšíření magistrály uvažovat o smysluplném využití nově získaného uličního prostoru. Mohla by v něm vzniknout například cyklostezka, předzahrádky kaváren a restaurací nebo travnatý pás se stromy, případně parkovací místa pro rezidenty.

Výbor dopravy se koná dnes ve 14 hodin v budově magistrátu na Mariánském náměstí. Výsledek jeho jednání bude podkladem pro rozhodnutí odboru dopravy. Auto*Mat se na členy výboru obrátil dopisem a jejich rozhodnutí se pokusí ovlivnit také svým příspěvkem na jednání.

Poznámky:

1) 10 důvodů proč setrvat u zúžení magistrály

 1. Žádné město v Evropě nerozšiřuje dálniční komunikace ve svém centru
 2. V dubnu bude hotova komplexní studie o přeměně magistrály v městský bulvár
 3. Dopad zúžení na emisní situaci je zatím málo prokazatelný, nutné je další měření
 4. I po zúžení se kapacita magistrály zachovala, žádný kolaps nenastal
 5. Mírné zvýšení dopravy na objízdných trasách nesouvisí se zúžením magistrály
 6. Úbytek automobilů je z hlediska vlivu na zdraví obyvatel Vinohrad pozitivní
 7. Zúžení uvolnilo prostor, který lze smysluplně využít
 8. Omezilo se stání aut v kolonách pod okny domů v Legerově a Rumunské
 9. Zúžení umožňuje zpomalení rychlosti jízdy a zklidnění provozu
 10. Katastrofální situaci kolem magistrály je nutné řešit. Čím dříve, tím lépe

2) Proč nemůže zúžení magistrály způsobit kolaps dopravy

Jak dokládá průzkum ÚDI, i po zúžení magistrály zůstala zachována její kapacita, přičemž na objízdných trasách došlo k nárůstu dopravy pouze o 3 %. Kapacitu magistrály totiž primárně neurčuje počet jízdních pruhů, ale kapacita světelné křižovatky Legerova x Rumunská. Ta je první světelnou křižovatkou na cestě od Vídně nebo také Drážďan. Je značný rozdíl v tom, zda pod okny domů v Rumunské a Legerově stojí kolony kouřících aut ve třech, nebo ve čtyřech pruzích.

3) Závěr zprávy ÚDI (citace)

1. Zúžením Legerovy ulice nedošlo k výraznému zhoršení dopravní situace v Praze.

2. Prokazatelné je dílčí zhoršení dopravní situace v oblasti MČ Praha 4 a MČ Praha 2 na náhradních trasách za tzv. severojižní magistrálu.

3. Dílčí zlepšení charakteristik životního prostředí (hluk, emise) na Legerově ulici může být ovlivněno příznivějšími meteorologickými a rozptylovými podmínkami.

4. Není doložena míra zhoršení charakteristik životního prostředí v území MČ Praha 4 a MČ Praha 2 v souvislosti se zvýšením objemů dopravy a snížením plynulosti provozu na náhradních trasách za tzv. severojižní magistrálu.

Na základě výsledků šetření TSK-ÚDI a vyhodnocení předložených studií oběma městskými částmi doporučujeme uvést Legerovu ulici do původního stavu, tedy odstranit betonové bloky zužující provoz do tří jízdních pruhů. Současně doporučujeme zahájit přípravu výstavby nového SSZ na křižovatce Legerova – Wenzigova.

4) Vliv zúžení na intenzity dopravy

Co ovlivnilo výsledky sčítání intenzity provozu v rámci sledování dopadu zúžení magistrály:

 • mezi sčítáními přibyly na Praze 4 Arkády Pankrác (podzim 2008)
 • mezi sčítáními se omezil průjezd na ulici Milady Horákové, což má vliv na dopravu v celé Praze (červen 2008, sčítá se vždy na jaře)
 • mezi sčítáními se provedla i rekonstrukce Vyšehradského tunelu (prosinec 2008), což mohlo zvýšit průjezdnost na Podolském nábřeží.

5) Vliv zúžení na imisní situaci

Před zúžením magistrály (2007, 2008)
Koncentrace znečišťujících látek ve špičkách

 • NO2 kolem 120 µg.m-3
 • PM10 kolem 60 µg.m-3
 • CO kolem 1 100 µg.m-3

Po zúžení magistrály (2009)
Koncentrace znečišťujících látek ve špičkách

 • NO2 50 µg.m-3
 • PM10 35 µg.m-3
 • CO 800 µg.m-3

Měření prokázala, že zúžením magistrály došlo k poklesům koncentrací NO2 o 58 %, PM10 o 42 % a CO o 23 %. K serióznímu vyhodnocení by však bylo nutné měření provádět v delším časovém úseku, protože jinak mohou výsledky ovlivnit např. meteorologické a další jevy.

6) Dopis iniciativy Auto*Mat členům dopravního výboru hlavního města Prahy

Věc: opětovné rozšíření magistrály ze 3 na 4 jízdní pruhy na Vinohradech

Vážení členové výboru dopravy, apeluji na zodpovědné zhodnocení situace se zúžením magistrály na Vinohradech.

Nedošlo k poklesu kapacity magistrály

Jak prokázala studie UDI, propustnost úseku se vůbec nezměnila. Na propustnost má vliv SSZ křižovatka s Rumunskou, konkrétně počet jejích řadicích pruhů ponechaných v dostatečné délce a délka doby Volno a Stůj. Tyto parametry se vůbec nezměnily. Na Praze 4 před Nuselským mostem – stejně jako na Bulharu – má magistrála pouze 2 průběžné jízdní pruhy, kterým projíždí stejné množství vozidel. Z tohoto hlediska má nyní zúžený úsek ještě o jeden jízdní pruh navíc.

Příčina nárůstu dopravy v oblasti není prokazatelná

Mírný nárůst intenzit v oblasti je zapříčiněn několika vlivy a nesouvisí pouze se zúžením počtu jízdních pruhů na Vinohradech. Příčinou je pravděpodobně kombinace vlivů nové výstavby na Praze 4, komplikací okolo tunelu Blanka a preventivní reakcí řidičů na zprávy v médiích. Tento nárůst sám nic podstatného o zúžení SJM nevypovídá.

Přeměna magistrály na městský bulvár. Slib občanům a daleká cesta.

Nejdůležitější změnou je pozitivní městotvorný dopad, který je v souladu s vaší dlouhodobou vizí SJM jako městského bulváru. Opatření prokázalo, že je možné získat přibližně třímetrový pás ve prospěch jiných funkcí než tranzitního průjezdu: parkování, zeleň nebo cyklistický pás.

Koncepce zklidnění bude představena za 2 měsíce.

Jak dobře víte, nelze dělat dílčí kroky na magistrále bez jasného a odsouhlaseného konceptu změn v celé její délce. V souvislosti s novým územním plánem zpracovává v této chvíli Útvar rozvoje města koncepční studii, která představí možnosti zklidnění. Přijímání dílčího opatření v krátké době před zveřejněním studie je nekoncepční a zkratkovité jednání, které přinese více škody, než užitku.

A na závěr si dovolím jednou otázku: Reakce motoristů byla vyvolána médii. Jakou reakci vyvolá rozšíření magistrály mezi tisíci postiženými občany a veřejností, která od vás čeká řešení?
Věřím, že vaše rozhodnutí bude správné.

Michal Křivohlávek, iniciativa Auto*Mat

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře