Pražané dostali naději na brzké zklidnění magistrály

PRAHA – Městské části Praha 2, 4 a 7 dnes podepsaly dohodu o společném postupu ke zklidnění severojižní magistrály (1). Politikové tak dali Pražanům reálnou naději, že brzy vyřeší letitý problém (2). Radnice chtějí magistrálu přeměnit v městský bulvár ještě před zprovozněním tunelu Blanka, shodly se na povrchovém vedení silnice bez drahých tunelů, chtějí oživit uliční prostor a odstranit bariéry, které magistrála staví do cesty chodcům. Memorandum vzniklo za přispění iniciativy Auto*Mat a Centra pro středoevropskou architekturu, kteří přivedli městské části k jednacímu stolu.

„Řešení problémů způsobovaných magistrálou blokovala dlouhé roky různice názorů jednotlivých městských částí. Rozpory znemožňovaly zahájení prací,“ komentuje dnešní podpis memoranda Vít Masare z Auto*Matu. Tato iniciativa dlouhodobě usilující o zklidnění magistrály zpracovala v roce 2008 vlastní studii (3), která ukázala, že komunikaci je nutné přeměnit jako celek od Holešovic až po Jižní spojku. V porovnání variant se jako nejefektivnější ukázalo okamžité zklidnění dopravy bez budování nákladných tunelů. Tuto tezi potvrdila i studie magistrátu z roku 2010.

„Teď by se měl chopit šance magistrát. Věříme, že zastupitelé přivítají iniciativu městských částí, uvolní peníze nezbytné k pořízení stavební dokumentace a magistrát se ujme koordinace prací,“ řekl Vít Masare. Výhodou podle něj je, že nezbytné analýzy a studie již byly zpracovány a řešení navrhované městskými částmi není ve srovnání s jinými pražskými stavbami drahé.

Projeví-li magistrát vůli, projekt je možné připravit do konce roku 2012. Hned v příštím roce by bylo možné magistrálu upravit. Městské části žádají, aby magistrát letos na přípravu projektu uvolnil částku pěti milionů korun.

Auto*Mat považuje za úspěch, že radnice nechtějí s řešením otálet. „Různí primátoři slibují Pražanům zklidnění magistrály již dvacet let. Celou tu dobu nás chlácholí, že musíme počkat na dostavbu tunelu Blanka, přestože odborné studie to vyvracejí. Naopak, otevření Blanky by mělo být impulzem i pro celou řadu dalších opatření na zásadní zklidnění dopravy v centru,“ doplnil dopravní odborník iniciativy Auto*Mat Vratislav Filler.

Dohodu o zklidnění magistrály dnes podepsali starostové Prahy 2 Jiří Paluska, Prahy 4 Pavel Horálek a Prahy 7 Marek Ječmének. Osobně ji předali náměstkům primátora pro dopravu Josefu Noskovi a pro územní plán Tomáši Hudečkovi. Vedle Auto*Matu a Centra pro středoevropskou architekturu memorandum podpořili Útvar rozvoje města, občanská sdružení Oživení, Pražské matky a Občané postižení severojižní magistrálou a několik významných architektů.

Magistrála je dnes považována za omyl 70. let a nejvážnější urbanistický problém Prahy. Kvůli této dálnici je centrum hlavního města rozříznuto vedví a na sto tisíc lidí žije ve znečištěném ovzduší a v hluku, jejichž úroveň přesahuje hygienické limity. I když politikové slibují řešení problémů způsobovaných magistrálou už dvacet let, zatím pro to nic neudělali. Dnes podepsaná dohoda může být prvním krokem ke skutečné nápravě chyby dopravních inženýrů.

Přílohy:

1) Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály

„Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály“ je vyvrcholením dlouhotrvající neúnosné situace, ve které se nachází značné množství obyvatel trvale žijících v hustě zastavěné oblasti podél této komunikace dálničního charakteru. Prvním a zásadním cílem této iniciativy je snaha o získání finančních prostředků na projektovou přípravu a zahájení postupné přípravy trvalých i dočasných, rychle realizovatelných opatření, která povedou k dílčímu zlepšení poměrů na jednotlivých úsecích magistrály a k přestavbě komunikace dálničního charakteru na městskou třídu.

Cestou k co možná nejefektivnějšímu řešení tohoto problému je vytvoření týmu, ve kterém budou zastoupeny HMP, městské části, příspěvkové organizace MHMP, neziskový sektor, odborná veřejnost a jehož cílem bude naplnit níže uvedenou společnou vizi zúčastněných.

Společná vize Městské části Praha 2, Praha 4, Praha 7 na podporu iniciativy:

1. Městské části Praha 2, 4, 7 se shodují na nutnosti začít přípravu humanizace SVJ magistrály ještě před dokončením tunelu Blanka. Realizace celkového zklidnění by měla být provedena nejpozději v okamžiku zprovoznění tunelu Blanka.

2. Městské části Praha 2, 4, 7 se shodují na podpoře povrchového vedení SVJ magistrály.

3. V uličním prostoru je v rámci humanizace navrhujeme v co největší možné míře odstranění podélné a příčné bariéry pro bezmotorovou dopravu a oživení parteru dotčeného území. Pro snížení hlukové zátěže dále navrhujeme pokračování pokládání nízkohlučného povrchu a nezbytné zvýšení podílu zeleně.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy tímto žádáme o vyčlenění finanční prostředků ve výši 5 mil Kč ze svého rozpočtu na r. 2012 na přípravu projektových prací a jejich následnou realizaci, které povedou k humanizaci SVJ magistrály.

Tyto finanční prostředky budou využity zejména k:

• přípravě komplexní projektové studie řešení humanizace SVJ magistrály,
• sjednocení a analýze jednotlivých projektů zainteresovaných institucí,
• přípravě a nastavení harmonogramu realizace jednotlivých kroků vedoucích k humanizaci SVJ magistrály.

My, níže podepsaní, žádáme, s ohledem na déletrvající kritický stav a dlouhodobou realizaci tohoto projektu, kompetentní orgány hl. m. Prahy o věnování zvýšené pozornosti a mimořádné aktivity při zajištění rychlého postupu k humanizaci SVJ magistrály.

2) Stránky věnované severojižní magistrále

3) Studie iniciativy Auto*Mat

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře