Občanská sdružení připomínkují Pražské stavební předpisy. Posílají Krnáčové Stropnického verzi

Občanská sdružení připomínkují Pražské stavební předpisy. Posílají Krnáčové Stropnického verzi

PrahaObčanská sdružení Auto*Mat, Arnika a Pražské matky zaslala primátorce v rámci probíhajícího projednávání Pražských stavebních předpisů obsáhlou připomínku (1), jejímž obsahem je text PSP v podobě, jak jej na jaře připravila pracovní skupina Matěje Stropnického.

“Přijme-li primátorka naše připomínky, stavební předpisy se tím výrazně zkvalitní,” (2) uvedl Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat: “Bude tím zapracován výsledek několikaměsíční práce odborného panelu, který byl navíc již projednán městskými částmi a bylo u něj požádáno o notifikaci EU, kterou vyžaduje Ministerstvo pro místní rozvoj. Navíc v něm nejsou některé chyby, na kterých může MMR Radou přijatou verzi shodit.” (3)

Občanská sdružení žádají, aby byla jejich připomínka věcně vypořádána ve všech bodech, kde se liší znění přijaté Radou a předložené radním pro územní rozvoj.

Podle Jarmily Johnové ze sdružení Pražské matky musí PSP přispívat i ke snižování emisí skleníkových plynů a polutantů poškozujících zdraví pojímáním nemotorové dopravy – chůze a cyklistiky – jako základního způsobu městské mobility. “Nerespektování těchto požadavků by mohlo v nedaleké budoucnosti vést k neobyvatelnosti města,” varuje Johnová.

“Způsob, kterým byly přepracované stavební předpisy shozeny ze stolu a nahrazeny novou verzí,  je absolutně nepřijatelný,” myslí si Vendula Zahumenská, právnička sdružení Arnika. „Obáváme se, zda to není předzvěst toho, jak se odteď bude v Praze rozhodovat. Problémy přece není možné řešit tak, že odstraníme lidi, se kterými nesouhlasíme a nahradíme je těmi, kdo umějí přikyvovat,“ dodává Zahumenská.

Součástí připomínek jsou především požadavek na navrácení institutu plánovací smlouvy umožňující dohodu samosprávy se stavebníkem o výstavbě veřejně prospěšných zařízení, zrušení ústupku při regulaci billboardů ohledně vícestranných panelů nebo požadavek na přísnější výškovou regulaci ve stávající zástavbě.

Kromě toho jsou doplněny návrhy na lepší obsluhu veřejnou dopravou nebo pěšky, požadavky na zřizování moderních systémů hospodaření s energiemi tam, kde je to vhodné nebo požadavky na zřizování přípojek na vysokorychlostní internet.

Dodatek 28.8.2015

K připomínce se následně připojilo sdružení Újezdský STROM www.ujezdskystrom.info.

Přílohy

1) Znění připomínky a doprovodný dopis zde.

2) Vybrané změny navrhované občanskými sdruženími

 • Navrácení institutu plánovací smlouvy, jenž byl ze schváleného znění vypuštěn.
 • Jasnější výšková regulace.
   • Je znemožněno zneužívání již vystavěných nadměrných budov v okolí k tomu, aby se na ně stavebník odvolával jako na obvyklou výškovou hladinu v lokalitě.
 • Modernější požadavky na dopravní obsluhu
   • Rozsáhlé objekty s velkým pohybem osob se umisťují přednostně do oblastí dobře obsloužených veřejnou dopravou.
   • Zástavba v území musí být dostupná pěšky, veřejná prostranství musí být propojena tak, aby byla zajištěna prostupnost území pro pěší a cyklistický pohyb.
   • Požaduje se zřizování preferenčních opatření pro veřejnou dopravu.
   • Při výstavbě v památkové rezervaci lze stavět veřejné parkovací kapacity jen, kompenzuje-li to parkování v ulicích.
   • V kapacitních garážích musí být 5% stání vyhrazených pro vozidla s alternativními pohony.
   • Zavádí se povinnost zřizovat alespoň jedno místo pro uschování jízdního kola na byt.
 • Vyšší standard pro veřejná prostranství.
   • Požadavek na výsadbu stromů či zeleně i ve vedlejších ulicích.
   • Požadavek na architektonické ztvárnění protihlukových stěn.
 • Požadavky na výstavbu v souladu s životním prostředím
   • Požadavek na hospodárné a ekologicky šetrné hospodaření s energiemi v nových stavbách.
   • Je-li to vhodné, zřizuje se u staveb systém pro zpětné využití srážkových vod a systém pro zpětný zisk tepla z odpadních vod.
 • Reklama
   • Vícestranné reklamní panely se započítávají celou svou plochou.
 • Ostatní
  • Jsou začleněny požadavky na zajištění infrastruktury pro vysokorychlostní internetové připojení.

3) Některé chyby v Radou přijatém znění PSP, které mohou vést MMR k jejich zastavení

 • Vypuštění §1 (5), v rozporu s nařízením vlády č. 339/2002 Sb.
 • V §6 Nebyla vypuštěna obtížná definice zátěže území, jak požadovalo MMR.
 • V §8 a 9 ponechání nevhodných definic kolidujících se stavebním zákonem, což bylo MMR vytýkáno.
 • §45 ve schváleném znění nesplňuje požadavky MMR na proslunění, což může být snadno použito k zneplatnění PSP ze strany MMR.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře