Auto*Mat vyzval politiky: odejděte. Tajná studie varovala, že změny poškodí MHD

Auto*Mat vyzval politiky: odejděte. Tajná studie varovala, že změny poškodí MHD

PRAHA – Nekoncepční a nepromyšlený krok, hazard s pověstí MHD. Tak radikálními slovy odsuzuje nezávislá oponentní studie (1) změny v pražské veřejné dopravě (2), platné od září. Posudek si ještě před schválením změn radou hlavního města nechal u společnosti Boston Venture zpracovat primátor Bohuslav Svoboda. Odborníci z ČVUT v ní varují, že prosazení zásadních změn bez diskuse s obyvateli a městskými částmi je v rozporu s demokratickou praxí. Změny se měly odložit, prodiskutovat a lépe připravit (3). Radní kritickou studii ignorovali a změny ve veřejné dopravě urychleně schválili. Iniciativa Auto*Mat teď žádá rezignaci dvou koaličních politiků (4).

„Vyzvali jsme k odstoupení náměstka primátora pro dopravu Josefa Noska a předsedu výboru pro dopravu Jiřího Nouzu,“ potvrdil Vít Masare z iniciativy Auto*Mat. Nosek má podle něj odstoupit coby zodpovědný radní a předkladatel návrhu k hlasování rady hlavního města, Nouza pak jako předseda výboru, který jako jediný mohl schválení změn efektivně bránit, ale na červnovém zasedání úmyslně nenechal členy výboru o tématu ani podrobněji jednat.

„Oponentní studie varuje, že provedené změny ohrožují atraktivitu a rozvoj MHD, přitom k nim neexistuje komplexní analýza a není zřejmé, zda povedou vůbec k nějakým finančním úsporám. Politikové, kteří provedli tak riskantní operaci bez debaty s občany a městskými částmi i navzdory hlasu odborníků, jednali neprofesionálně a nedemokraticky,“ řekl Vít Masare.

„Ze studie vyplývá, že politikově netušili, zda budou změny ve veřejné dopravě fungovat, ale rozhodli se to zkusit. Hazardovali tak s cestujícími, kteří se potřebují dostat ráno do práce a do školy, na nákupy nebo k lékaři. Negativní změny je stojí čas, peníze a možná i zdraví. Do jaké míry politikové skutečně poškodili veřejnou dopravu, teprve uvidíme. Jejich způsob vládnutí je ale nepřijatelný,“ vysvětlil Vít Masare důvody výzvy k rezignaci politiků hlavního města.

Oponentura kritizuje provedené změny jako „v rozporu se základními principy rozvoje a zvyšování atraktivity veřejné dopravy“. Organizátor veřejné dopravy ROPID podle posudku nepředložil komplexní analýzu „a je otázkou, zda ji má k dispozici.“ Odborníci docházejí k závěru, že jde o „účelový a krátkodobě orientovaný záměr s cílem realizace, a to za téměř jakoukoli cenu.“

Auto*Mat požádal magistrát o poskytnutí oponentní studie k chystaným změnám MHD počátkem srpna na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Primátor Bohuslav Svoboda se o studii zmiňoval v tisku, zveřejněna však nebyla. Minulý týden magistrát Auto*Matu studii vydal.

Podle Auto*Matu v tuto chvíli neexistují podklady, které by umožnily posoudit, do jaké míry provedené změny veřejnou dopravu a cestující skutečně poškodily. K tomu by bylo nutné zadat detailní analýzu změn dopravního chování Pražanů. Způsob, jakým se o závažných změnách rozhodlo, je však podle iniciativy dostatečným důvodem k odchodu politiků, kteří změny prosadili.

Přílohy:

1) Analýza změn v MHD – výběr citací z oponentního posudku

1. Návrh se vyznačuje řadou postupů a řešení, se kterými je obtížné se ztotožnit a dále je doporučit. Návrh dokonce obsahuje celou řadu momentů, které se jeví být spíše kontraproduktivními a v rozporu se základními principy rozvoje a zvyšování atraktivity veřejné dopravy.

2. ROPID předložil pouze velmi stručnou prezentaci a uvádí (že má – pozn. Auto*Matu) vlastní komplexní analýzu (…). ROPID žádnou komplexní analýzu nepředložil a je otázkou, zda jí má k dispozici.

3. (Zavedení páteřních sítí a metrobusů)… vyžaduje splnění několika základních podmínek, bez kterých se bude vystavovat riziku neúspěchu. (…) Návrh splnění těchto podmínek nedokládá.

4. Návrh (…) nebyl v průběhu příprav obšírně konzultován s odbornou veřejností, s cestujícími, s obyvateli Prahy ani s městskými částmi. Tento stav je zcela v rozporu s běžnou praxí v zemích, na které se návrh odkazuje.

5. Návrh obsahuje velmi nepopulární a kontraproduktivní postupy, kdy má dojít k jakékoli prvotní iteraci s cestujícími a odbornou veřejností (…) až po zavedení navrhovaných změn.

6. Termíny implementace a zavedení do praxe jsou doslova šibeniční. (…) Spolu s kolidujícím termínem zahájení školního roku se může jednat o hazard s pověstí, vnímáním a atraktivitou veřejné dopravy (…).

7. Není zřejmé, zdali se jedná o systémové řešení (…), nebo zdali se jedná o účelový a krátkodobě orientovaný záměr s cílem realizace (…) za téměř jakoukoli cenu.

8. Návrh je zjevně nedopracovaný v oblasti ekonomických dopadů, nehledě na některé nesprávné závěry a odhady celkové výše úspor.

9. V návrhu dochází k umělému nafukování očekávaných úspor pro zvýšení atraktivity.

10. Pokud bychom měli realisticky očekávat úspory přímo související s návrhem, pak je možné na základě dostupných údajů uvažovat úsporu ve výši nepřevyšující 100 mil. Kč (pozn. Auto*Matu: v původním návrhu ROPIDu byla deklarovaná úspora 406 mil. Kč).

11. S ohledem na relativně nízké očekávané úspory (…), v optice řady podstatných připomínek k návrhu (…) doporučují zpracovatelé pozastavit implementaci návrhu s termínem 1. 9. 2012.

12. Zpracovatelé doporučují vytvoření expertní skupiny sestávající z českých a zahraničních odborníků na veřejnou dopravu (…).

13. MHMP (…) získal pouhých 12 pracovních dnů na vyhodnocení návrhu a stanovení jeho výhodnosti a oprávněnosti.

14. (Samostatné městské části, obyvatelé a odborníci) neměli jakoukoli možnost se k návrhu vyjádřit (…). Tento postup (…) není slučitelný s profesionálním přístupem (…).

2) Stránky Auto*Matu o změnách v MHD

3) Oponentní posudek na změny v MHD:

Scan původního dokumentu v PDF

Dokument převedený do formátu Word umožňujícího citace

Doporučujeme věnovat pozornost zejména shrnutí na stránkách 8 – 12 původního dokumentu.

4) Výzva k rezignaci Josefa Noska na post radního pro dopravu

Vážený pane náměstku Nosku,

iniciativa Auto*Mat žádala před několika týdny na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí studie „METROPOLITNÍ LINKY V PRAZE, Oponentura prezentace nové metropolitní sítě ze dne 14. 6. 2012, zpracované ROPID“, kterou si nechal zpracovat primátor Hl. m. Prahy. Tuto studii jsme v polovině září obdrželi.

Četba oponentury byla pro nás nepříjemným překvapením. Pokud jsou údaje v oponentuře pravdivé, svědčí to o selhání politických procesů na úrovni HMP, a to zejména z následujících důvodů:

1. Podle oponentury byly změny v MHD od 1. 9. 2012 připraveny nedostatečně a bez potřebných podkladů a informací.

2. Podle oponentury byly změny v MHD provedeny bez potřebné konzultace odborné veřejnosti, městských částí a samotných cestujících.

3. Podle oponentury byly změny v MHD provedeny v doslova „šibeničním“ termínu, který neumožnil kvalitní přípravu změn.

4. Proces přípravy a schválení změn podle autorů oponentury ohrožuje kvalitu veřejné dopravy v Praze, a to v době, kdy Praha nemá jinou možnost než motivovat své občany, ale i obyvatele pražské aglomerace k přestupu z automobilu do MHD.

Skutečnost, že RHMP změny přesto odsouhlasila, podle nás znamená, že buď:

a. členové RHMP nebyli s obsahem oponentury seznámeni. V tom případě neměli o změnách MHD vůbec hlasovat a změny, anebo přinejmenším hlasování o změnách, odsunout do okamžiku, kdy by se mohli seznámit s obsahem studie a tudíž mít dostatečné množství informací k tomu, aby si mohli udělat ucelený obraz o tematice.

b. členové RHMP byli s obsahem oponentury seznámeni. V tom případě ignorovali varování nezávislých odborníků – autorů oponentury před chybami v přípravě změn a před „šibeničním“ termínem.

Jelikož nesete jako náměstek primátora pro dopravu politickou odpovědnost za dopravní resort a obsahem Vaší práce by mělo být dbát na to, aby jakékoli změny byly před implementací zváženy a řádně připraveny, musíme konstatovat, že jste v případě změn v MHD od 1. září 2012 v našich očích politicky selhal.

S ohledem na politickou kulturu si myslíme, že správným a jediným čestným krokem je v tomto okamžiku vyvození osobní odpovědnosti. Proto Vás tímto vyzýváme k Vaší rezignaci na post radního HMP pro dopravu.

Věříme, že tuto naši výzvu přijmete s vědomím vážnosti situace.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře