Protihluk 2019

Text připomínky AutoMatu k Akčnímu plánu snižování hluku

(podané 13. 8. 2019)

 

Dobrý den,

jménem spolku Auto*Mat zasíláme následující připomínky k návrhu Akčního plánu snižování hluku (dále Návrh).

1 Absence konkrétních opatření mimo hluková opatření v jednotlivých ulicích

Jakkoliv Návrh doporučuje komplexní přístup ke snížení počtu osob zatížených nadměrně hlukem, v samotném návrhu opatření absentují jakékoliv požadavky na současný či připravovaný územní plán, jiné městské strategické dokumenty, konkrétní opatření na podporu “tiché” bezmotorové dopravy, apod.

Domníváme se, že úkolem Akčního plánu je také zmapovat z hlediska hluku stávající městské strategie a postupy včetně strategických dokumentů a tam, kde jsou zjištěny nedostatky, navrhnout pokud možno co nejkonkrétněji jejich nápravu.

Žádáme proto o dopracování Akčního plánu o zmapování a návrh případných změn v městských strategických a implementačních dokumentech tak, aby bylo snižování hlukové zátěže obyvatelstva z dlouhodobého hlediska co nejefektivnější.

2 Absence analýzy noční hlukové zátěže mezi 50 a 60 db.

Návrh se zabývá opatřeními vztaženými k ulicím, kde je překračován noční hlukový limit 60 dB, vyplývající ze staré hlukové zátěže. Standardní požadavek na noční hlukové pozadí je nicméně nižší, 40 – 50 dB podle zdroje hluku. V Akčním plánu postrádáme zhodnocení opatření, která by snížila hlukovou zátěž pro velký počet Pražanů v tomto pásmu.

Chápeme, že se vzhledem k výskytu značného počtu “hotspots” nejedná o prioritu, je ale možné, že existují lokality, kde by vhodné opatření snížilo noční hluk o několik dB pro mimořádně velký počet lidí a bylo tím srovnatelně efektivní.

Tento požadavek vyplývá i z předchozího, tedy nastavit takové strategické směřování Prahy, které bude zatížení Pražanů hlukem systematicky snižovat.

3 Neúplné informace o hotspots a jejich prioritizaci

Ve vyhodnocení postrádáme přehledné informace o “hotspots” I i II priority, jmenovitě jakých hodnot hluku je v těchto lokalitách dosahováno a kolika obyvatel se týkají. Tyto informace jsou uvedeny pouze výběrově a nedovolují tak posoudit dostatečně potřebnost možných opatření.

Dále postrádáme smysluplné odůvodnění pro některé změny mezi stanovením priorit oproti akčnímu plánu z roku 2016. Notoricky známým příkladem, kde lze vysoké překračování nočních limitů i nadále předpokládat, je ulice V Holešovičkách. V akčním plánu z roku 2016 byla ulice V Holešovičkách zařazena do prioritní skupiny I, přičemž metodika pro zařazení zůstala zřejmě stejná. Ulice V Holešovičkách je nadměrným hlukem zjevně zasažena, provoz zde od roku 2015 roste o desítky procent, vyřazení ulice z priority I by tak mělo být v akčním plánu odůvodněno. Výsledkem zařazení do méně prioritní skupiny je, že pro ulici nejsou navržena žádná opatření na snížení hlukové zátěže.

Žádáme o doplnění informací o hustotách obyvatel v okolí a aktuálně dosahovaných hodnotách hluku u všech hotspots.

Dále žádáme doložením podkladových dat (změny rozsahu analyzované oblasti, hustotě obyvatel a zjištěné hlukové zátěže) číselně zdůvodnit veškeré přesuny hotspotů z prioritní skupiny I do skupiny II, případné úplné vyřazení některých úseků. Jmenovitě pak toto žádáme pro ulici V Holešovičkách.

4 Absence návrhu opatření pro ulice, kde jsou hlukové limity značně překračovány

V důsledku neúplné informace o jednotlivých hotspots nelze možné identifikovat “žluté” lokality, kde jsou hladiny hluku v nočních hodinách výrazně překračovány (např. o více než 10 dB).

Navrhujeme, aby byl Akční plán doplněn o návrh opatření pro všechny “žluté” lokaity, kde jsou noční hlukové limity překračovány o více než 10 dB.

5 Dočasné výjimky a “hlukové” noční omezení rychlosti

U řady lokalit jsou navrženy dočasné výjimky zejména z nočních hladin hluku, a to do doby realizace dalších navržených opatření. V některých případech jsou tyto výjimky ukládány až pro hodnoty 70 dB a více, dokonce až o 14 dB více, než kolik je 60dB noční limit ze staré hlukové zátěže. Přitom dříve, než bude problém řešen stavebně či dopravně-organizačním opatřením, je možné zajistit dílčího snížení hluku nočním snížením maximální povolené rychlosti. Zvlášť podstané je snížení rychlosti v lokalitách, kde je v současnosti povolená rychlost vyšší než 50 km/h.

Navrhujeme proto prověřit možnost doporučení nočního hlukového omezení rychlosti na 30-40 km/h u komunikací, kde je nyní povolená rychlost 40-50 km/h a na 50 km/h tam, kde je nyní rychlost stanovena na 80 km/h, a to v následujících lokalitách:

 • 1 Vokovice Evropská,
 • 3 Bubeneč Korunovační,
 • 5 Holešovice, Bubeneč Veletržní,
 • 6 Holešovice Dukelských hrdinů,
 • 7 Holešovice Bubenská,
 • 8 Holešovice Argentinská,
 • 10 Libeň Vosmíkových, Zenklova, Primátorská,
 • 11 Střížkov Liberecká (50 km/h)
 • 12 Prosek Lovosická,
 • 13 Černý Most Chlumecká, Cíglerova,
 • 14 Vysočany Kolbenova,
 • 18 Břevnov, Veleslavín Na Petřinách,
 • 23 Smíchov Radlická,
 • 24 Braník Ke Krči, Modřanská, Barrandovský most,
 • 25 Vysočany Novovysočanská, Spojovací,
 • 27 Žižkov Koněvova, Husitská,
 • 28 Žižkov Jana Želivského,
 • 33 Vinohrady Italská, Anglická,
 • 34 Nové Město Žitná,
 • 35 Nové Město Ječná,
 • 36 Nové Město, Vinohrady Sokolská, Legerova,
 • 38 Nové Město, Vinohrady Rumunská, náměstí Míru,
 • 40 Vinohrady, Vršovice Ruská,
 • 44 Vršovice Petrohradská,
 • 51 Krč, Michle Budějovická,

případně dalším.

6 K lokalitě 3 Bubeneč Korunovační

Doporučujeme doplnit snížení počtu jízdních pruhů směrem do centra tak, aby vozidla byla v ulici dávkována a v jednu chvíli jich zde byl menší počet.

7 K lokalitě 11 Střížkov Liberecká

Z věty “V rámci dlouhodobého výhledu se předpokládá významné snížení hlukové zátěže dobudováním severovýchodní části Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála a dobudováním Silničního okruhu kolem Prahy staveb 518 a 519.” navrhujeme vypustit podtrženou část. Vzhledem k tomu, že Liberecká je návaznou komunikací Městského okruhu, povede jeho výstavba v ulici Liberecké jednoznačně naopak ke zvýšení intenzit.

V návrhu opatření není zmíněno, jak vysoká má být dočasná hluková výjimka a jak dlouho zde má platit.

8 K lokalitě 15 Libeň Sokolovská

Doporučujeme vynechat větu “Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování severovýchodní části Městského okruhu.” Vzhledem k tomu, že Sokolovská je návaznou komunikací ležící vně Městského okruhu, povede jeho výstavba pravděpodobně naopak ke zvýšení intenzit. Ke snížení intenzit zde může částečně dojít spíše zavedením zpoplatnění vjezdu (mýta) do oblasti uvnitř Městského okruhu, které počet cest cílových uvnitř MO reálně sníží.

9 K lokalitě 17 Nové Město, Staré Město Dlouhá, Soukenická

Upozorňujeme, že zdrojem nočního hluku konkrétně v Dlouhé ulici není ani tak doprava, jako spíš povykující turisté a hlučná veřejnost. Jakkoliv pro tento druh hluku patrně neexistují metodiky, je vhodné uvést zde tuto skutečnost a vyvodit z toho odpovídající doporučení.

10 K lokalitě 20 Smíchov, Košíře Plzeňská, Vrchlického, Duškova

K větě: “Předpokládá se, že podstatnou část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality výstavba Radlické radiály” upozorňujeme, že pokles intenzit po výstavbě Radlické radiály je zde podle dopravních modelů (viz prezentace “Stavba č.9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM -SMÍCHOV Vývoj a stav přípravy”, Pudis+Satra 7.3.2019, s. 9) kolem 30 %, což odpovídá snížení hluku pouze o cca 1,5 dB. Kromě samotná realizace Radlické radiály negarantuje, že tento pokles bude trvalý vlivem dopravní indukce.
Navrhujeme proto

 1. doplnit výše uvedenou větu o sousloví “a následné dílčí dopravní zklidnění,”
 2. Doplnit do seznamu opatření požadavek na snížení kapacity komunikací po zprovoznění Radlické radiály o cca 30% tak, aby se zde intenzita dopravy nemohla znovu zvýšit.

11 K lokalitě 22 Smíchov Vltavská, Nádražní: 

K větě: “Předpokládá se, že podstatnou část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality výstavba Radlické radiály” upozorňujeme, že podle dopravních modelů (viz prezentace “Stavba č.9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM -SMÍCHOV Vývoj a stav přípravy”, Půdis+Satra 7.3.2019, s. 9) zde se zprovozněním Radlické radiály k poklesu intenzit dojít nemá, a předmětná věta je tak zcela nepodložená. Navrhujeme proto tuto větu vypustit.

12 K lokalitám 36  Nové Město, Vinohrady Sokolská, Legerova a 49 Nusle 5. května:

K větě “Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování severovýchodní části Městského okruhu.” Dostupné dopravní modely naznačují, že pokles intenzit se má pohybovat kolem  30% a to pouze při současném zavedení mýta. To odpovídá snížení hluku pouze o cca 1,5 dB.

Navrhujeme proto doplnit větu o sousloví “a zpoplatnění vjezdu do oblasti Městským okruhem ohraničené.”

Děkujeme za kladné vyřízení připomínek.

 

Za tým Rozvoje Prahy

s pozdravem,

Vratislav Filler

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře