Etický kodex

Etický kodex zapsaného spolku Auto*Mat

I. Preambule

I.1 Tento etický kodex ukládá způsob jednání členům, zaměstnancům, dobrovolníkům či dodavatelům jednajícím jménem spolku Auto*Mat (dále označováni souhrnně jako jednající) ve specifických situacích, které jsou s ohledem na poslání spolku eticky hraniční či sporné. Odpovědnost za seznámení jednajících s etickým kodexem nese výkonná rada spolku. Etický kodex je v zájmu transparentnosti a srozumitelnosti postojů jednajících veřejný, ale z žádného z nich nesnímá odpovědnost za vlastní rozhodování.

II. Nadřazená závazná pravidla

II.1 V duchu občanského zákoníku České republiky není spolek nástrojem k naplňování osobních cílů jednajících. Cíle spolku Auto*Mat jsou transparentně formulovány ve stanovách spolku a jsou pro všechny jednající závazné.

II.2 Auto*Mat je členem zastřešujících a profesních organizací. Auto*Mat se řídí pravidly, k jejichž dodržování se v rámci tohoto členství zavázal. Aktuální seznam těchto organizací a znění těchto pravidel lze nalézt na webu spolku v sekci “Kdo jsme”.

III. Řídící struktura

III.1 Auto*Mat má následující řídící strukturu. Valná hromada sestávající z členů spolku vkládá odpovědnost za řízení i za závazky do rukou správní rady. Správní rada může řízením spolku pověřit ředitele/ku. Každý člen správní rady je právoplatným statutárním orgánem spolku, může jednat samostatně a uzavírat smluvní vztahy svým jménem – identita členů správní rady je proto veřejně známá. Členové správní rady své kroky koordinují, ale nesoulady v jejich jednání nelze zcela vyloučit. Valná hromada omezuje pravomoc členů výkonné rady v jednom případě, a to jménem spolku přijímat finanční podporu přesahující vymezený rámec – to je podrobně uvedeno v části  IV. tohoto kodexu věnované fundraisingu.

III.2 Mnoho konkrétních rozhodnutí, včetně strategických, probíhá konsensuálně ve vnitřním týmu spolku Auto*Mat. Jeho složení je v čase proměnlivé v závislosti na deklarované vůli podílet se na dosahování cílů sdružení bez ohledu na výši a formu odměny.

IV. Fundraising

IV. 1. Dlouhodobým cílem spolku je dosáhnout finanční nezávislosti na politicích a firmách. Stěžejním zdrojem financování proto mají být individuální dary fyzických osob. Auto*Mat ale může získávat zdroje i od organizací za splnění pravidel stanovených v tomto oddílu.

IV.2 Auto*Mat získává individuální dárce-fyzické osoby i prostřednictvím pověřených osob, které se řídí etickými pravidly přímého oslovení. Každý individuální dárce je identifikován a údaje o něm jsou zaneseny do databáze Klubu přátel (kromě dárců v rámci řádně ohlášených veřejných sbírek).

IV.3 Auto*Mat nepřijme finance nebo služby (včetně barterového obchodu)  od společností jednajících hrubě proti vizi udržitelného rozvoje a udržitelné městské mobility, nebo svou činností významně poškozujících životní prostředí, a dále od společností zabývajících se těžbou fosilních paliv, výrobou automobilů a realizací velkých dopravních staveb. Dále nepřijme financování od českých politických stran či jejich organizací. Sporné případy financování nebo partnerství posuzuje Správní rada spolku.

IV.4 Finanční dary/dotace nad 2 000 000 Kč/rok od jednoho poskytovatele, nebo závazky na období přesahující 3 roky, jejichž realizace výrazně zasáhne do provozu spolku (aktivity, složení týmu, atd.)  posuzuje Správní rada spolku.

IV.5 Poskytování standardizovaných produktů (které jsou nabízené standardním ceníkem – trika, startovné Do práce na kole apod.) pomáhá zajišťovat cíle spolku tím, že oslovuje nejširší veřejnost. Tyto produkty je tedy možné distribuovat i subjektům jmenovaným v bodě IV.3, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto produkty zpoplatněny, či nikoliv.

V. Střet zájmů

V.1 Řada činností spolku Auto*Mat zasahuje do veřejného a politického života České republiky, a proto jsou jednající v potenciálním střetu zájmů z hlediska stranické příslušnosti. Vzhledem k otevřenosti spolku není členství v politické straně na překážku jednání jménem spolku Auto*Mat. Na členy vnitřního týmu, výkonné a odborné rady a další osoby systematicky jednající jménem spolku jsou ale uplatněna přísnější pravidla vylučující souběh obdobných rolí na obou stranách střetu zájmů v jedné osobě, a to:

 • V. 1. 1. nesmí vykonávat vnitrostranické politické funkce, do kterých byli
  jmenováni stranou.
 • V.1.2. nesmí zastávat pozici uvolněného zastupitele.
 • V.1.3. nesmí být vázán pracovním poměrem ani k politické straně, ani
  k administrativnímu aparátu samosprávy nebo městské instituce, dochází-li tím ze strany Auto*Matu ke                                                  střetu zájmů.

V. 2. Nedodržení pravidel může vést k okamžitému ukončení spolupráce ze strany Auto*Matu rozhodnutím výkonné rady nebo valné hromady spolku.

VI. Všeobecné zásady činnosti spolku

VI.1. Auto*Mat je ekologickou nevládní organizací, jednající proto usilují o dosažení cílů spolku s co nejnižší ekologickou stopou. Tu lze snižovat především dobrým plánováním produkce a administrativy, snížením potřeby přepravy, snížením spotřeby jednorázově využitelných zdrojů, preferencí environmentálně a sociálně šetrných zdrojů a jejich opakovaným využitím.

VI.2. Auto*Mat systematicky vyzývá veřejně činné osobnosti ke zlepšování etických pravidel a kvality rozhodování za hranice vyžadovaných zákonem. Tento nárok mají na sebe logicky uplatňovat i všechny osoby jednající ve jménu iniciativy Auto*Mat.

VI.3. Všichni jednající dbají na dobré jméno spolku Auto*Mat před veřejností se svým nejlepším vědomím a svědomím.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře