Aktivity Auto*Matu v době projednávání EIA

Záměr Blanky II se skládá celkem ze tří staveb: úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka, Balabenka – Štěrboholská radiála a tzv. Libeňské spojky (U Kříže – Vychovatelna). Ministerstvo životního prostředí posuzovalo vliv této části Městského okruhu na životní prostředí od roku 2005. V prvním řízení byly podklady vráceny k přepracování s požadavkem vytvořit dokumentaci umožňující společné posouzení všech tří záměrů a posouzení varianty neziskovky Za naši budoucnost, řešící tunelem pod Bulovkou také ulici V Holešovičkách.

Přepracovaná dokumentace byla v rámci obnoveného řízení EIA nabídnuta veřejnosti k připomínkování začátkem roku 2011. V rámci této dokumentace byla představena jako nejvhodnější tzv. „optimalizovaná varianta,“ která počítala kromě realizace záměru také s fungujícím zavedením mýta a nízkoemisních zón uvnitř zóny Městského okruhu. V souhrnu tak měla být snížena intenzita automobilové dopravy v širším centru Prahy asi o 30%. Vyhodnocení tak postavilo na hlavu zákonitosti dopravní indukce a naprosto nelogicky předpokládalo, že jedině dostavbou okruhu lze snížit (nikoliv zvýšit!) počet cest autem končících v centru Prahy. Zejména v důsledku této konstrukce v předložené dokumentaci pak vycházelo hodnocení vlivu záměru na životní prostředí kladně.

V únoru 2011 uspořádala iniciativa Auto*Mat veřejnou debatu na Praze 8, na které představila záměr a seznámila veřejnost s jeho riziky. V únoru 2011 jsme k záměru podali připomínku, zahrnující zejména následující požadavky:

  • Podmínit zprovoznění Blanky II předchozí realizací Pražského okruhu.
  • Vyhodnocení optimalizované varianty (s mýtem a nízkoemisními zónami) vztahovat férově k nulovému stavu s podobnou optimalizací tak, aby byly v obou variantách srovnatelné intenzity autodopravy v centrální oblasti Prahy.
  • Posoudit také variantu nulového stavu s optimalizací doplněnou o výrazné posílení veřejné dopravy.

Naše připomínky byly formálně vypořádány v posudku (zde, zde a zde), který na podzim roku 2011 vydal kladné stanovisko k hodnocení stavby. Část připomínek byla zahrnuta, nicméně posudek nepovažoval za potřebné vrátit dokumentaci k dopracování a zhodnocení námi navrhovaných variant. Proti závěru posudku jsme tudíž v říjnu 2011 podali námitku, ve které jsme i nadále požadovali posouzení varianty „bez okruhu, ale s mýtem. Kromě toho jsme navrhli doplnění některých dalších podmínek takovým způsobem, aby bylo zabráněno dostavbě Blanky II před patřičnými sekcemi Pražského okruhu.

V říjnu 2011 jsme podali také společnou námitku občanských sdružení Auto*Mat, Krocan (Praha 9) a 8jinak! (Praha 8), ve které jsme požadovali zejména přepracování jednotlivých mimoúrovňových křížení tak, aby se snížil dopad na městskou krajinu a zejména na prostupnost pěší a cyklistické dopravy.

Na polovinu října 2011 bylo připraveno veřejné projednání záměru. O veřejném projednání jsme proto informovali veřejnost, a to formou letáků do domácností ohrožených demolicemi a happeningovým a mediálním informováním pěších využívajících cesty, jež by byly realizací záměru znemožněny. Na veřejném jednání zazněly desítky připomínek. Za iniciativu Auto*Mat jsme navrhli uspořádání „kulatého stolu“, na kterém by se sešli zástupci investora, projektanta a kritiků záměru, aby mohl být nalezen kompromis či by alespoň došlo k vyjasnění stanovisek. K této schůzce pak došlo v únoru 2012.

Na jaře 2012 jsme připravili ideový záměr vhodného řešení severovýchodu Prahy bez výstavby Blanky II, který jsme prezentovali na veřejné debatě na Praze 8 v červnu 2012.

V listopadu 2012 získal záměr Blanky II kladné hodnocení EIA, nicméně s řadou (cca 200) podmínek, které jeho realizaci posouvají daleko za rok 2020 (zejména jsou nutná dostavba Pražského okruhu a zavedení mýta a je požadována optimalizace řešení křižovatek tak, aby byly přijatelné i pro bezmotorovou dopravu). Následně magistrát ohlásil, že z finančních důvodů záměr odkládá, a představil dočasné řešení využívající Průmyslový polookruh.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře