AutoMat podal připomínku ke změně území na Palmovce

Výrazný úbytek zeleně i nejasnosti v procesních náležitostech. To jsou podle AutoMatu hlavní problémy návrhu změny územního plánu v lokalitě zvané Pentagon na pražské Palmovce. Návrh totiž není zcela v souladu s územní studií, která vznikala pro širší území této lokality.

Změna Z 3517/00 se týká oblasti vymezené předpolím Libeňského mostu, Zenklovou a Sokolovskou ulicí včetně rozestavěného centra Nová Palmovka a ulicemi Švábky a Voctářova. Součástí je také jeden z výstupů metra Palmovka či bývalý židovský hřbitov. Zhruba polovina ploch nyní není zastavěna.

Jak uvedla autorka připomínek, architektka Zuzana Poláková z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat, problematické už je samotné rozdělení území v rámci návrhu oproti územní studii, která řeší větší celek. Může tak dojít k nenaplnění záměrů studie, kterou jsme vloni také připomínkovali a jejíž pořizování stále nebylo dokončeno.

Pro předejití takového rizika by bylo třeba stanovit podmíněnost výstavby v rámci celého území. Další naše připomínky míří na budoucí zátěž území a nedostatek zeleně v lokalitě (u některých částí v návrhu nulová), kterou již nyní silně ovlivňuje doprava či prašnost.

Jako hlavní rizika vnímáme ponížení podílu zeleně a navýšení zátěže území individuální automobilovou dopravou. Požadujeme minimálně zachování stávajícího celkového množství zeleně s ohledem na probíhající klimatické změny,“ vysvětluje Zuzana Poláková.

Shrnutí připomínek (plné znění připomínek)

Připomínka 1 – Nesouhlas s rozsahem změny

Preferujeme znovuprojednání změny včetně schválení podnětu na změnu v aktuálně projednávaném rozsahu.

Připomínka 2 – Intenzita využití dle územní studie

Požadujeme korekci celkové kapacity území (hrubá podlahová plocha) v souladu s podkladovou územní studií, resp. její poslední zveřejněnou podobou.

Připomínka 3 – Rozšíření nezastavitelné plochy s bioaktivním potenciálem

Požadujeme minimálně zachování stávajícího celkového množství zeleně v území, vymezeném změnou, a zachování co největšího množství stávající zeleně s ohledem na probíhající klimatické změny. Pro vyrovnání bilance navrhujeme umístění funkční plochy o rozloze min. 2 500 m2 v jižní části projednávané změny s potenciálem vazby území na zelené svahy u Libeňského plynojemu.

Připomínka 4 – Podíl zeleně v zastavitelných plochách

Výsledná bilance by měla být minimálně shodná nebo vyšší oproti stavu, stanovenému ve stávajícím znění územního plánu. Z pozice spolku navrhujeme minimálně navýšení koeficientů ve funkčních plochách se specifickým koeficientem – na 0,2 v ploše X1 a 0,1 v plochách X2 a X3.

Připomínka 5 – Podmíněnost

Pokud není možné naplnit ve vymezeném území změny požadavky na množství zeleně dle původních koeficientů (viz Připomínka 3 a 4), bude třeba zajistit podmíněnost stavebních záměrů (resp. jejich umístění v navazujících řízeních) jinými stavebními záměry, nebo alespoň schválením připravovaných změn, které bilanci zeleně vyrovnají.

Náhledový obrázek: Palmovka v příštím desetiletí (vizualizace studio MISS3)

Jestli se vám líbí, co v AutoMatu děláme, a chcete podpořit naši systematickou a nezávislou práci, tak nakrmte AutoMat. přispějte jakoukoliv částkou, nebo si ještě lépe nastavte trvalý příkaz. Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře