Parkování místo dostupného bydlení? Podali jsme připomínky k nové stavební vyhlášce

Navýšit parkovací místa na dvě pro běžný byt navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj v nové stavební vyhlášce. Spolek AutoMat podal prostřednictvím Zeleného kruhu připomínku, protože návrh jde proti klimatickým závazkům i zdravému rozumu. Vyhláška naopak zcela pominula parkovací místa pro jízdní kola.

Aktualizace 19. 7.: Ministerstvo v reakci na kritiku již uznalo, že se bude muset požadavky na parkování dále zabývat. Nicméně otazníky zůstávají. V prohlášení se totiž uvádí, že úřednící zvolili postup, kdy se ve vyhlášce uvede nejvyšší hodnota. V odůvodnění se přitom píše: „Tato vyhláška umožňuje stanovit jednotlivým obcím procentuální korekce tohoto základního počtu stání, tj. nestanovuje pouze redukování, ale je možná i případné navýšení, přičemž lze stanovit jak minima, tak maxima tohoto základního počtu stání.“ MMR si tímto ve dvou textech samo odporuje, o jízdních kolech se stále nikdo nezmínil. 

Zásadní rozdíl oproti dosud platným pravidlům (ČSN 73 61101) představují rozhodující rozlohy tzv. účelových jednotek. Norma dosud tento koeficient uváděla do a nad 100 m2. V návrhu závazné vyhlášky se tato rozloha snižuje na 70 m2, dvě parkovací stání by se tedy stala součástí daleko více nových bytů. To podle nás bude mít negativní dopady na udržitelnost dopravy i na konečnou cenu bytových jednotek, což je v rozporu se strategickými dokumenty státu i jednotlivých měst.

Více parkovacích stání v garážích obytných domů či na jejich parkovištích, zvláště, když za ně budou platit v rámci koncové ceny bytu, bude totiž jednak motivovat obyvatele k pořizování dalších automobilů, jednak bude majitele vozů motivovat k jejich častějšímu využívání, což lze doložit zahraničními výzkumy. Ve výsledku tedy bude více automobilů v provozu.

Strategické dokumenty státu přitom deklarují pravý opak: Strategický rámec Česká republika 2030 („Stát chce podporovat města v postupném odklonu od automobilové dopravy… Místní správa by měla motivovat lidi ke změně dopravního chování směrem k udržitelnějším formám mobility…“), nebo Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030 („Postupné snižování počtu parkovacích míst v centru města, vymezení parkovacích míst pro rezidenty; výrazně dražší parkovné pro druhé a další auto na bytovou jednotku … V rámci příslušné technické normy snížit požadavek při bytové výstavbě na minimální počet parkovacích míst na bytovou jednotku.“).

Návrh vyhlášky je také v rozporu se strategickými cíli velkých českých měst, například Klimatickým plánem hl. m. Prahy do roku 2030, Strategií Brno 2050 či Místní adaptační strategií města České Budějovice na změnu klimatu, které si dávají za cíl omezování individuální automobilové dopravy. V odůvodnění vyhlášky se sice tvrdí, že předpis umožňuje stanovit jednotlivým obcím procentuální korekce základního počtu stání, to je ale spíše teoretická možnost. Korekce může být stanovena pouze v územním nebo regulačními plánu, takže to bude pro samosprávy komplikované a časově (obvykle 10 let) i finančně náročné.

Byty znovu zdraží

A přestože autoři nové stavební vyhlášky tvrdí, že se inspirovali zahraničními předpisy, nezohledňují v návrhu možnost snadného zavedení nulového počtu parkovacích stání. Například německý Hamburk již před lety umožnil rozhodování o potřebném množství stání samotným vlastníkům budov a také zavedl pravomoc zakázat nová stání například tam, kde vznikají kolony.

Zásadní je také ekonomický vliv požadavku výstavby parkovacích stání. Již nyní jsou ceny nových bytů na historických maximech. Cena výstavby podzemního parkovacího stání v současnosti v centru města dosahuje ke 2 milionům korun. Při zvýšení nároku na počet parkovacích míst v bytových a rodinných domech dojde logicky k dalšímu zvýšení cen dotčených bytových jednotek, a to v době, kdy Česká republika řeší problémy spojené s nedostatkem bytů a Ministerstvo pro místní rozvoj vyjadřuje podporu dostupnému bydlení.

O redukci parkovacích stání u bytových domů a snížení koncových cen usilovala i rada hl. m. Prahy při aktuální novelizaci Pražských stavebních předpisů. K obdobným závěrům dospěla v celorepublikovém měřítku také analýza OECD Dostupnost bydlení ve městech v ČR.

A co parkování pro kola?

Zásadně nám v návrhu stavební vyhlášky chybí potřeba zřizování parkovacích stání pro jízdní kola, a to včetně nabíjecích stanic pro elektrokola. Pohodlné a bezpečné parkování jízdních kol v místě bydliště i u dalších cílů má významný dopad na ochotu používat kolo jako běžný dopravní prostředek. Dle našeho názoru by tedy příloha vyhlášky měla kromě tabulky pro výpočet základního počtu parkovacích stání (osobních vozidel) obsahovat stejně tak výpočet základního počtu stání jízdních kol.

Budování této infrastruktury je cenově řádově méně náročné, než parkovací stání pro osobní vozy, možností je tedy i redukce základního počtu parkovacích stání pro auta parkovacími stáními pro jízdní kola v poměru 1 : 5. Pět parkovacích stání pro jízdní kola by tak mohlo nahradit jedno stání pro automobily.

Oceňujeme naopak, že návrh upravil požadavky u výpočtu parkovacích stání v případě vzdělávacích zařízení. Nicméně v rámci řešení udržitelné dopravy do škol se domníváme, že by tyto koeficienty mohly být ještě navýšeny a kapacity by zároveň měly být převedeny ve větší míře na krátkodobá obrátková stání. Samosprávy by podle našeho názoru měly maximálně usilovat o co nejlepší spojení vzdělávacích zařízení prostředky aktivní mobility a veřejné dopravy.

Celé znění připomínek AutoMatu najdete ZDE.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře