Podali jsme připomínku k návrhu opatření obecné povahy na jižní straně Karlova náměstí

Prvního června 2023 jsme jako spolek AutoMat podali připomínku k návrhu opatření obecné povahy na jižní straně Karlova náměstí a ulice U nemocnice. Naše připomínky byly zamítnuty, bylo vydáno trvalé OOP. Situaci budeme nadále projednávat a řešit. 

Z naší připomínky (celý text připomínky najdete zde):

1.

Parkovací místa na jižní straně Karlova náměstí a ulice U Nemocnice vyznačit jako podélná, čímž
se výrazně rozšíří chodník na standardní šíři 3 m – tento požadavek spolek odůvodňuje tím, že stavební úprava realizovaná na základě studie Karlova náměstí je připravována na podélná stání (dimenzovaná pro IZS), parkování na chodníku podle názoru spolku není vhodné ani z hlediska estetického, ani z hlediska funkčního, přičemž pokud se týká estetického hlediska, spolek odkazuje na to, že se předmětný prostor je v Městské památkové rezervaci, kde je stání na chodníku nežádoucí, a k nevhodnosti z funkčního hlediska spolek namítá, že jde o zúžení komunikace, na které má být pražská chodníková mozaika, která bude parkováním vozidel poškozována. Dále spolek namítá, že parkovací stání při východu z nemocnice snižují značně pěší prostupnost ulice. Vyznačení těchto parkovacích míst jako podélných by podle názoru spolku zásadně zlepšilo prostupnost daného místa a nehrozilo by, že dojde k tomu, že po chodníku nebude kvůli neohleduplnému řidiči moct projet vozíčkář či projít člověk s berlemi. Návrh opatření obecné povahy je podle spolku v rozporu s pražskými Standardy pro aktivní mobilitu v Praze, které požadují efektivní šířku chodníku nejméně 3m. A konečně spolek namítá, že řešení uvedené v návrhu opatření obecné povahy odporuje normě ČSN 73 611, bodu 8.12, podle kterého příčné uspořádání prostoru místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.
Spolek dodává, že v průběhu stavební přípravy bylo navrženo jiné řešení, které lze považovat za
vyvážení a kterému řešení uvedené v návrhu opatření obecné povahy neodpovídá, přičemž toto
nové řešení zhoršuje podmínky pro chodce na úkor motorové dopravy.

2.

Kolmá a šikmá stání v místech, kde nebudou ukončena obrubou, žádáme usměrnit pomocí
parkovacích dorazů či sloupků. Tento požadavek spolek odůvodňuje tím, že parkování na
chodníku tak, že automobily zasahují i do prostoru pro pěší, je na denním pořádku a tento
problém zcela eliminuje pouze fyzická zábrana, která znemožní do prostoru pro pěší najet.

3.

Žádáme o doplnění piktokoridoru o šíři min. 1,25 m při ukončení jízdního pruhu pro cyklisty, a to
alespoň v prostoru křižovatky s ul. Karlovo náměstí. Požadavek je ze strany spolku odůvodněn
bezpečností cyklistů a odkazem na stávající značení na Karlově náměstí.

4.

Žádáme o doplnění parkování pro jízdní kola a prostoru pro sdílenou mikromobilitu, konkrétně se
jedná o požadavky na stání pro kola a koloběžky poblíž vstupu do nemocnice a v prostoru
křižovatek na Karlově náměstí dle návrhu IPR v rámci studie Karlova náměstí. Spolek v této
souvislosti konstatuje, že v řešeném území se má nacházet více než 50 míst pro automobily, ale
s parkováním pro jednostopá vozidla se nepočítá, nejbližší je více než 250 m vzdálené a není
situováno v uličním prostoru, je tedy pro návštěvníky nemocnice nevyužitelné.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře