Odpovídáme radnici: Výše parkovného musí zohledňovat i nepřímé náklady

04. 04. 2023, LAB

Odpověděli jsme radnímu Prahy 6 Ondřejovi Matějovi Hrubešovi na jeho dotazy ohledně možných změn parkovného v modrých a smíšených zónách. Parkování vnímáme jako součást celkové dopravní politiky hlavního města, doporučujeme proto jednat o komplexním řešení. Kromě přímých nákladů na provoz zón a údržbu je třeba zohlednit také náklady nepřímé, například na opravy a výstavbu. Dospěla k tomu i analýza, kterou pro pražský magistrát zpracovala firma Deloitte. Zároveň musí být parkování v souladu se strategickými dokumenty města (Strategie rozvoje parkování, Klimatický plán HMP, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí).

Dopis, který jsme zaslali na radnici, publikujeme v plném znění níže.

Váš dopis značky: MCP6 109502/2023
V Praze dne: 28. 3. 2023

Věc: Vyjádření k diskuzi o změnách v ceníku parkovného v zónách placeného stání

Vážený pane radní,

předně děkujeme za oslovení k vyjádření v rámci diskuze o změnách ceníku parkovného v zónách placeného stání pro Prahu 6. V první řadě je třeba si ujasnit, co má být cílem případných úprav cen. Náš spolek vnímá parkování jako součást celkové koncepční dopravní politiky města, která má čelit aktuálním výzvám jeho rozvoje. Doporučujeme proto jednat o komplexním řešení politiky parkování na celoměstské úrovni (v posledním období fungovala magistrátní komise pro parkování, pracovní skupinu je možné založit i na úrovni městské části s účastí zástupce provozovatele ZPS). Do diskuze ohledně koncepce parkování se nicméně rádi zapojíme.

Spolek AutoMat zastává dlouhodobě stanovisko, že kromě přímých nákladů na provoz zón placeného stání a údržbu parkovacích míst je třeba zohlednit v ceníku také náklady nepřímé, například na opravy a výstavbu infrastruktury. Dospěl k tomu ostatně také dokument Analýza uvažovaných změn v nastavení Zón placeného stání v hl. m. Praze, kterou pro Magistrát hl. m. Prahy v roce 2020 zpracovala firma Deloitte. Se závěry této analýzy se víceméně ztotožňujeme, a to především v části A1 Posouzení nákladovosti ZPS, kde se pro rok 2019 konstatuje, že náklady na 1 parkovací stání v ZPS se pohybovaly mezi 1 600 až 1 700 Kč bez započítání nákladů TSK na údržbu a opravy komunikací. Při započítání 15 % nákladů TSK (přibližná rozloha ZPS vůči celku) na údržbu a opravy komunikací se nákladovost na 1 parkovací stání dostává na 6 800 až 7 400 Kč.

To vše bez započítání jakýchkoliv dalších externalit, které s sebou automobilová doprava nese. Cena plného ročního stání pro první rezidenční auto by podle nás měla být stanovena zhruba na 1,5 násobku ročního předplatného na MHD (tj. 5 475 Kč), s tím, že nabízí držiteli i přepravu MHD zdarma. Bez tohoto zvýhodnění by částka měla činit minimálně 3 600 Kč, jak také navrhuje výše zmíněná studie. Je však třeba počítat i s vlivem inflace.

Dále počítáme se zachováním slev pro seniory a sociálně slabé při sjednocení jejich nárokovosti s MHD. Kredit pro návštěvy navrhujeme také zpoplatnit, nemělo by být nadále možné parkování zcela zdarma na dobu delší než několik desítek minut (krátkodobé parkování mohou jednoduše řešit parkovací hodiny). V základním objemu by ale byl tarif pro návštěvy velmi výhodný, např. 10 Kč/hod za prvních 120 hodin v roce.

Další hodiny by se daly přikoupit za cenu o něco nižší než běžné hodinové parkování na ulici. Tématu ZPS se věnujeme v loni vydaném Programu Ideál (s. 10–11). Dokument obsahuje seznam návrhů na záměry, které by bylo vhodné realizovat nebo připravovat ve volebním období 2022–2026 v oblasti dopravy. Domníváme se, že cenovou politiku je třeba uvést do souladu s klíčovými strategickými dokumenty města, které se věnují dopravě, mobilitě a klimatu (Strategie rozvoje parkování hl. m. Prahy 2020–2025, Klimatický plán HMP do roku 2030, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí). Podobně jako výše uvedená analýza podporujeme myšlenku rozdělení jednotlivých MČ na menší oblasti (cca 2×2 km).

Co se týče cen krátkodobého stání v rezidenčních a smíšených zónách, zde jsou především třeba relevantní data, zároveň nám není známa motivace městské části (viz úvod). Pokud má být cílem například omezení zdlouhavého hledání parkování a související zátěže rezidenčních oblastí, je třeba nastavit cenu tak, aby vždy bylo určité procento stání volných, a to s využitím analýzy obsazenosti. Z našeho pohledu je přitom významný soulad s uvedeným Klimatickým plánem, který konstatuje potřebu redukce objemu automobilové dopravy prostřednictvím politiky parkování, a to zejména v centrálních částech města. Proto by se cena za krátkodobá stání měla zvýšit obdobně jako rezidenční například trojnásobně (120–240 Kč/hod).

Upozorňujeme přitom, že ZPS jsou celoměstským systémem, proto není vhodné navyšovat ceny izolovaně jen v některých lokalitách. O to více apelujeme na koncepční řešení v rámci celé Prahy. V této souvislosti je třeba mít na paměti i aktuální nízkou respektovanost ZPS (rezidenčních i krátkodobých), bez důslednějšího systému kontrol a bezodkladných sankcí se libovolné úpravy cen stání minou účinkem.

Ještě jednou děkujeme za oslovení a za iniciativu. Oceníme, pokud nás budete informovat o vývoji této diskuze, do které se aktivně hlásíme i v budoucnu.

Za spolek AutoMat
Mgr. Martin Šotola, martin.sotola@auto-mat.cz

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře