Rekonstrukce Podolského nábřeží: Žádáme o zachování dosavadního dopravního režimu

Bedlivě sledujeme probíhající rekonstrukci pražského Podolského nábřeží, především z hlediska cyklodopravy. Použitý povrch není podle nás právě šťastně zvolený a také nemůže souhlasit s připravovanou změnou dopravního režimu. Z těchto důvodů jsme požádali Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy o zachování dosavadního dopravního režimu a připojujeme i několik dalších dotazů. Dopis, který náš LAB právě odeslal, najdete v plném znění níže.

Věc: Žádost o úpravu dopravního režimu u probíhající rekonstrukce cyklotrasy A 2 na Podolském nábřeží a doprovodné dotazy

Ve věci probíhající rekonstrukce Podolského nábřeží od Vyšehradského tunelu po ulici Podolskou si dovolujeme vyjádřit nesouhlas z pozice podpory cyklistické dopravy jednak nad změnou dopravního režimu (z C9 na C7 + E13) jednak nad tím, že zde asfalt nahrazuje kluzkou vápencovou mozaikou.

Jsme si vědomi toho, že stavební změna již téměř dokončené stavby není možná, žádáme proto alespoň o zachování dosavadního dopravního režimu společné stezky pro chodce a cyklisty (C9) místo navrhované změny na chodník s povolenou jízdou kol (C7 + E13).

Odůvodnění: 

Dosud fungující koexistence chodců a cyklistů v tomto úseku nezakládá potřebu dopravní režim měnit.
Šířkové poměry (4–5 m) dle ČSN 73 6110 vyhovují pro režim C9 i při vyšších intenzitách pěší a cyklistické dopravy.
Dle platných Standardů aktivní mobility, schválených Radou HMP v srpnu 2022, jsou pro nadřazenou trasu A2 přípustné
v koridoru ulice zatížené motorovou dopravou v blokové zástavbě a v oblasti modernistického města:

 • stezka pro cyklisty (obousměrný cyklistický pás nebo jednosměrné cyklistické pásy v přidruženém prostoru podél komunikace) nebo
 • dánský pás

na spojnicích sídel a čtvrtí:

 • stezka pro cyklisty
 • stezka pro chodce a cyklisty.

S ohledem na charakter lokality uvnitř města, kterou lze považovat i za spojnici městských čtvrtí, a prostorové poměry, je tudíž přípustným standardem v daném místě stezka pro chodce a cyklisty (C9), nikoliv však chodník s povolenou jízdou kol. Ten je akceptovatelný pouze v nejnižším standardu. Připravovaný dopravní režim (C7 + E13) je tak v rozporu s platnými Standardy aktivní mobility.

Dále bychom vás rádi požádali o odpověď na následující dotazy:

Proč byl v rámci této rekonstrukce na nadřazené cyklotrase s frekvencí několika tisíc cyklistů denně nahrazen asfaltový povrch pro jízdu na kole podstatně méně vhodnou vápencovou chodníkovou mozaikou?

Proč nebyly na frekventované cyklotrase alespoň zvoleny žulové kostky, které za mokra  méně kloužou?

Byla zde uvažována možnost rozšířit přidružený prostor o stávající cyklopruh směrem z centra tak, aby bylo možné vést dělenou stezku až k Vyšehradskému tunelu? Pokud toto bylo uvažováno, tak z jakých důvodů to bylo zamítnuto?

Připravuje v současnosti magistrát a jeho servisní organizace (TSK, DPP a.j.) na některých úsecích celoměstských cyklotras snížení komfortu nebo standardu cyklotrasy, jmenovitě

 • úpravou povrchu z asfaltového na dlážděný, nebo
 • úpravou dopravního režimu z C8, C9 nebo C 10 na chodník s povolenou jízdou kol (C7 + E13), nebo
 • zkrácením úseku s legální jízdou na kole?

Jaké kroky učiní Magistrát hlavního města Prahy k tomu, aby byly při budoucích rekonstrukcích a úpravách ulic dodržovány platné Standardy aktivní mobility pro cyklistickou dopravu alespoň v koridorech nadřazených a páteřních cyklotras?

Za spolek Auto*Mat

Mgr. Martin Šotola, martin.sotola@auto-mat.cz

Vyřizuje Ing. Vratislav Filler, Ph.D., vratislav.filler@auto-mat.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře