Děkujeme. Díky vašim podpisům mají naše připomínky k Hradčanské větší váhu

AutoMat jako zástupce veřejnosti podal námitky ke změně územního plánu v lokalitě Hradčanská. Ohradili jsme se vůči tomu, že podkladová studie nebyla projednávána s veřejností či proti tomu, že by se nezastavitelné území zanesené v celoměstském systému zeleně změnilo na součást polyfunkční lokality s výrazně poníženým koeficientem zeleně. Skoro 400 občanů se připojilo k našim připomínkám, které se díky jejich podpisům staly námitkami. Ty jsme oficiální cestou podali na Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy. Přečtěte si, co všechno považujeme za problematické.

Za zásadní považujeme požadavek, aby Změně územního plánu předcházelo přepracování a znovuprojednání podkladové studie. Ta je pro nás nedostatečným prověřením různých proměnných podmínek, které do území vstupují (jenom změny územního plánu probíhají v tomto území tři, zároveň například není jasné, jakým způsobem bude připojen obchvat Vítězného náměstí). Podkladová studie v současném stavu není žádným způsobem závazná, čili není možné brát za směrodatný ani způsob připojení nové čtvrti na stávající komunikace. Rádi bychom aby se upravená podkladová studie (ideálně projednávána jak s MČ P6, tak s veřejností) stala součástí smlouvy města s investory nebo se stala jiným způsobem závaznou pro rozhodování v území. To obsahuje ve dvou alternativách požadavek, plynoucí z Námitky č. 1.

Další námitky jsme vznesli pro případ, že těmto požadavkům vyhověno nebude. Vyjadřují to, co považujeme v předložené změně za ohrožující pro cenný urbanistický kontext a životní prostředí Pražanů nejen v přímém okolí Hradčanské. Zároveň mohou být použity jako podklad pro zadání předmětné úpravy podkladové studie. Jde především o:

 • zachování urbanisticky významného koridoru navazujícího na Bubenečskou ulici
 • stanovení minimálního podílu bydlení
 • návrh ukotvení jednoznačných požadavků na podíl zeleně v území v územním plánu
 • použití přiměřeného kódu míry využití území charakteristického pro tuto zónu města
 • nevytváření nových ploch pro automobilovou dopravu východně od Svatovítské ulice (pozitivní námitka)
 • naplnění standardů občanské vybavenosti (nejen obchodů, ale i např. veřejných vzdělávacích institucí) vycházejících především z předpokládaného počtu nových obyvatel
 • stanovení podmíněnosti výstavby, tedy prioritou by měla být modernizace železniční tratě a dále napojení komunikací pro obsluhu území na stávající síť komunikací
 • přeložení významné cyklotrasy do celoměstského koridoru

Z celého, více než dvacetistránkového dokumentu, jsme vybrali to nejdůležitější, celé znění je k dispozici zde.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře