Připojte se k naší petici za zmírnění dopadů plánované výstavby u metra Hradčanská

13. 01. 2023, LAB , Územní rozvoj

Myslíte si také, že v dnešní době není možné bez dostatečného odůvodnění omezovat množství plánované zeleně v území? Že změna územního plánu bez podmínky vypracování podrobnější dokumentace v území nedokáže dostatečně ochránit veřejné zájmy? Že rozvoj dopravně tak komplikované lokality si zaslouží být podroben hlubším debatám vč. zapojení veřejnosti? Připojte se k naší petici za koordinovaný rozvoj v lokalitě Hradčanská. Díky vašim podpisům (pokud jich shromáždíme 200) budou mít tyto připomínky stejnou váhu jako námitky přímých účastníků řízení a pořizovatel je bude muset řádně vypořádat.

spolek AutoMat se rozhodl podávat věcně shodné připomínky k návrhu změny Z 3754/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (týkající se území v blízkosti stanice metra Hradčanská).

Připomínky podáváme především z důvodu, že v předmětném území stále neexistuje shoda na řešení souvisejících staveb (vedení železnice, komunikace Evropská – Svatovítská), které mají značný vliv nejen na toto, ale i širší území a jeho obyvatele. Územní plán by ze své podstaty měl být dokumentem, který vzniká na základě celospolečenské shody. V případě této změny požadujeme jednoznačné prověření dopadů ve spolupůsobení s jednoznačným řešením souvisejících staveb.

Umisťování staveb v tomto území bez komplexního řešení celého území včetně stanovení etapizace může mít nevratné následky a nepovažujeme to tedy za věc ve veřejném zájmu. Obzvláště v době, kdy stále není rozhodnuto o dalších změnách plánu v tomto území.

Zásadní důvody proč nepovažujeme za správné návrh změny Z3754/00 v představené podobě schválit:

  • V odůvodnění projednávané změny není dostatečně odůvodněn prokazatelný úbytek zeleně, který platný územní plán ve svých podmínkách stanovuje.
  • Území je v návrhu nového Metropolitního plánu vedeno jako území rozvojové, které před umisťováním staveb vyžaduje vypracování komplexního plánovacího podkladu pro celé území.
  • V území se projednávají další dvě změny územního plánu (Oblast kasáren a vyjmutí ploch pro mimoúrovňového křížení KES se Svatovítskou ulicí (Z3247) a úprava koridoru pro vedení železničního spojení na Kladno(Z3403)).
  • Rada MČ Praha 6 sice souhlasila s podnětem na tuto změnu územního plánu, ale zároveň stanovila jednoznačné podmínky pro konečnou výstavbu v území. Ty však zatím nebyly splněny a neexistuje žádná záruka, že se tak stane v budoucnu.
  • Předmětná změna územního plánu sama o sobě nedokáže zajistit přínos pro občany hlavního města.
  • Není přesně vyčíslen dopad napojení nové zástavby (s 1,5 násobnou kapacitou oproti původnímu stavu a generující 3000 cest autem denně) a různých variant způsobu připojení Komunikačního spojení Evropská – Svatovítská (včetně úrovňové křižovatky) na stávající dopravní síť komunikací.

Požadujeme proto primárně projednávání změny přerušit do doby, než bude aktualizována podkladová studie, která bude řádně projednána s veřejností a stane se podkladem pro rozhodování v území. Požadujeme také navýšení koeficientů zeleně či stanovení náhradních ploch, které minimalizují efekt tepelného ostrova a jednoznačné prověření dopadů dopravního napojení území na stávající síť komunikací.

Petiční arch najdete zde. Podepsat jej je možná také u nás v kanceláři na Praze 2 (Slezská 11) či na petičních místech na Praze 1 v kavárně Ponrepo a v Juditině věži, na Praze 6 pak na dohled rozvojové lokality v kavárnách Zasekávák a Potrvá. Sběr podpisů probíhá na petičních místech do úterý 17. 1. včetně, podpisy je možno doručit do kanceláře AutoMatu ještě během středy 18. 1.

 

Vašich podpisů a projevené důvěry si velice vážíme.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře