Humanizace magistrály pouze na papíře? Podali jsme připomínku k rekonstrukci jižní části Náměstí I. P. Pavlova

Podali jsme připomínku na Odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 k návrhu stanovení dopravního značení na rekonstruovanou jižní část náměstí I. P. Pavlova. Připomněli jsme, že existuje schválená studie humanizace Severojižní magistrály, která stanovuje konkrétní postup mimo jiné právě pro náměstí I. P. Pavlova. Zásadní je podle nás zrušení parkovacích stání na obou stranách náměstí. Stavební úprava sice předmětnou obslužnou komunikaci zvyšuje do úrovně chodníku, ale nedostatečná šířka chodníku i parkovací zálivy po obou stranách zůstávají. Pěší zóna zde vznikne pouze papírově – formou připomínkovaného návrhu dopravního značení.

Navržená zóna navíc nepovoluje vjezd jízdních kol, což posílá cyklistky a cyklisty chtě nechtě na chodníky, kde z nich musí sesedat. Požadujeme proto umožnění jízdy na kole po vozovce pěší zóny, a to v obou směrech. Dále minimálně efektivní redukci parkovacích stání, která by umožnila rozšíření jižního chodníku i přilehlých zahrádek a posílila tak funkci pěší zóny a obytné funkce náměstí, jak jej představila studie „Magistrála – spojující městská třída”, schválená Radou Hl. m. Prahy již v roce 2017.

Připomínkovaný návrh stanovení možno nahlédnout zde.

Připomínky je možné podávat ještě do 2. 12. 2022 na Odbor dopravy a územního rozvoje Prahy 2. 

Plné znění naší připomínky najdete níže.

Připomínka k návrhu opatření obecné povahy MCP2/546611/2022/ODUR/Bl pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě: náměstí I. P. Pavlova, Praha 2 (týká se pouze obslužné komunikace – jižní část)

Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, vydal dne 2. 11. 2022 návrh opatření obecné povahy k úpravě DZ na obslužné komunikaci v jižní části náměstí I. P. Pavlova (dále Návrh), ke kterému podáváme následující připomínky:

1. 1. Ve stanovené pěší zóně žádáme zrušení parkovacích míst vyjma stání pro osoby se zdravotním postižením a vymezení krátkodobých stání pro zásobování

Odůvodnění

Návrh OOP je v rozporu se studií „Magistrála – spojující městská třída”, schválenou Radou Hl. m. Prahy v roce 2017. Náměstí I. P. Pavlova je jedním z míst, ve kterých studie navrhuje konkrétní řešení, která jsou klíčová pro naplnění studie jako celku.

Studie výslovně uvádí tato krátkodobá opatření pro náměstí I. P. Pavlova:

  • Odstranění bočních parkování a propojení ploch náměstí
  • Vytvoření dočasného mobiliáře, který napomůže oživení prostoru a zvýší pobytový charakter náměstí
  • Zlepšení značení v území

Odstranění parkování by umožnilo také dřívější uskutečnění následujících dlouhodobých opatření, která studie uvádí:

  • Doplnění další možnosti sezení a možnosti k vytvoření předzahrádek

1. 2. V případě, že nebude možné z vážných důvodů zapracovat v tuto chvíli připomínku 1. 1., navrhujeme alespoň výraznější redukci parkovacích stání oproti současnému stavu o řadu parkovacích míst v jižní části náměstí.

Odůvodnění:

Tuto úpravu považujeme za přechodné opatření směřující k naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů výše zmíněné studie (viz bod odůvodnění 1. 1.).

Stávající průchod, který jižní chodník poskytuje, považujeme vzhledem k umístění zahrádek a s ohledem na velké množství lidí, kteří náměstím procházejí, za nedostatečný (viz obrázek níže).

Ze situace, která je nedílnou součástí předloženého návrhu OOP, je zřejmé, že jižní chodník náměstí I. P. Pavlova je umístěním protiparkovacích sloupků oproti stávajícímu stavu dále zúžen. Vymezení pěší zóny mezi dvěma řadami parkovacích stání nepovažujeme za rozšiřování pěšího prostranství a vzhledem k šířce jižního chodníku považujeme za jednoznačnou příležitost spojit pěší zónu prostorově právě s ním. Zrušená parkovací místa mohou posloužit nejen výše zmíněnému rozšíření (či přesunutí) předzahrádek, ale také k umístění jiných prvků, zvyšujících obytnost náměstí v souladu s výše zmíněnou studií Magistrála – spojující městská třída).

2. Ve stanovené pěší zóně žádáme jednoznačné vyhrazení minimálně jednoho parkovacího stání pro zásobování přilehlých objektů v souladu s připomínkou č. 1.

3. Ve stanovené pěší zóně žádáme zlegalizovat průjezd jízdních kol, a to obousměrně.

Odůvodnění:

V současném stavu je na dané obslužné komunikaci vjezd jízdních kol povolen ve směru jednosměrnosti, což se novou úpravou omezuje.
Dle §39 (3) zákona 361/2000 se smí v celé šířce komunikace v pěší zóně pohybovat jen chodci, pro vozidla včetně cyklistů tak v pěší zóně zůstává povinnost pohybovat se ve vozovce; povolením jízdy na kole tak nedojde k omezení chodců, neboť jízda po chodníku nebude ani nadále na kole přípustná.
Kombinace vedení kola po přechodech a průjezdu po pěší zóně východním směrem by zkrátila délku vedení kola mezi zklidněnými ulicemi Kateřinskou a Lublaňskou ze 150 metrů na přijatelnějších 90 metrů. Umožnění průjezdu pěší zónou je zde vhodnou alternativou stávajícího průjezdu v hlavním dopravním prostoru, který byl navíc nedávno zkomplikován znemožněním přímého řazení z Kateřinské do jízdních pruhů dovolujících pokračovat do Lublaňské.
Legalizace a obousměrnost jednosměrky pro aktivní dopravu nabízí dílčí zlepšení průjezdu po plánované cyklotrase A231 Ječná–I.P. Pavlova–Lublaňská, která je obsažena v Generelu cyklistické dopravy Prahy 2, jenž byl schválen Radou MČ v roce 2015. Městská část se v něm zavázala k pohodlnému a bezpečnému vedení cyklodopravy;
V Generelu je stanoveno, že se při úpravách dopravního značení či úpravách stavebních bude brát zřetel na to, zda je v daném místě navržena cyklotrasa. To v tomto případě tedy platí a žádáme, ať je pomocí dopravního značení na to brán zřetel a podmínky pro cyklodopravu byly zlepšeny.

Povolení jízdních kol v pěší zóně a jejich případný obousměrný provoz také umožní se dostat k cyklostojanům, které jsou v novém prostoru pěší zóny navrhovány. Navrhované OOP tuto možnost legálně nenabízí.
V obecné rovině přinese cykloobousměrnost obslužné komunikace lepší prostupnost města pro bezmotorovou dopravou. Průjezd zkrátí cyklistům a cyklistkám cestu. Přinese plynulejší automobilovou dopravu – lidé na kole nebudou při jízdě po hlavní zbytečně brzdit provoz aut (což je nepříjemné pro obě strany) ani překážet při vedení kola v proudu pěších.

Nynější návrh:

Nutí lidi na kole jet delší trasou po frekventovanějších silnicích, zhoršuje prostupnost území. Je tedy v rozporu s obecným užitím veřejných komunikací a veřejným zájmem. Nedostatečně zohledňuje Technické podmínky 179 Ministerstva dopravy:

kap. 6.6: pěší zóny: „v případě jednosměrných komunikací se automaticky zajišťuje protisměrný provoz jízdních kol pouze pomocí svislého dopravního značení, bez užití vodorovného dopravního značení”
kap. 6.4.4.4 „Fyzické oddělení protisměrného cyklistického provozu: při rychlosti menší či rovno 30 km/h a provozu automobilů do 100 vozidel / hod není třeba fyzického oddělení cyklistického provozu v protisměru.”
Nedostatečně zohledňuje ČSN 73 6110: „Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb.”

Nedostatečně zohledňuje Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy schválený RHMP usnesením 1495 ze dne 24. 6. 2014 v odstavci C.2.5 uvádí: „V klidovém území je zpravidla vhodné umožnit průjezd jízdních kol všemi směry, a to bez zvláštních opatření nebo doplňkově pomocí integračních opatření.”

Všechny ilustrační obrázky pocházejí z Koncepce rozvoje Severojižní magistrály „Magistrála – spojující městská třída“. Autory jsou Gehl architects

4. Požadujeme veškerá obnovovaná zábradlí řešit v souladu s Manuálem veřejných prostranství hl. m. Prahy v antracitové barvě.

Odůvodnění:

Požadujeme veškeré obnovované zábradlí natřít antracitovou barvou, tak jak uvádí Manuál veřejných prostranství hl. m. Prahy. Strategie veřejných prostranství hl. m. Prahy v kap. IV.5 uvádí: „Smyslová, poznávací a estetická kvalita je plnohodnotnou součástí pobytových kvalit místa a neměla by být opomíjena pod tlakem utilitárních potřeb.”

Za spolek Auto*Mat
Mgr. Martin Šotola, martin.sotola@auto-mat.cz
Vyřizuje Ing. Vratislav Filler, Ph.D., vratislav.filler@auto-mat.cz

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře