Obec pro život, ne jen noclehárna. Naše připomínky ke studii Kolovraty severovýchod

30. 11. 2022, LAB , Územní rozvoj

AutoMatí LAB (Laboratoř udržitelného urbanismu) podává další připomínku, tentokrát k územní studii Kolovraty sever. Studie vzniká za účelem koordinace stavebních záměrů v území. Naše připomínky směřují k posílení udržitelnosti obce jako celku. Podporujeme vznik obytného prostředí, které obohatí a naváže na stávající strukturu obce – bezpečná veřejná prostranství pro aktivní pohyb, který podpoří vznik funkčního lokálního centra v dobré dostupnosti od vlakové zastávky. Podporujeme rozvoj obce, kde je radost žít, a ne pouze přespávat.

Jako klíčové vnímáme z tohoto hlediska:

– Zneprůjezdnění a zklidnění dopravy v obytné oblasti
– Zlepšení podmínek pro chůzi a jízdu na kole
– Podpora lokálního centra severní části obce efektivním využitím území

Níže publikujeme připomínku ke studii v plném znění, tak jak jsme ji zaslali Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy.

Připomínka k územní studii Kolovraty severovýchod

Na základě výzvy k uplatnění připomínek do dne 14. 11. 2022 zasíláme k Územní studii Kolovraty severovýchod připomínky následující pod podpisem.

Za spolek Auto*Mat
Mgr. Martin Šotola,
martin.sotola@auto-mat.cz

Úvod:

Kolovraty mají vzhledem ke své rozloze a poloze na kapacitním železničním spojení potenciál stát se do jisté míry městečkem krátkých vzdáleností. Představená studie tento potenciál naplňuje pouze zčásti umístěním dobře dostupného lokálního centra s aktivním parterem, vytvářející podmínky pro umístění jiných než tradiční obytné funkce. Tyto funkce, nebo lépe řečeno „aktivity”, pro svou udržitelnost potřebují určité množství uživatelů, pro které budou dobře dostupné. Proto podporujeme koncentraci bydlení v blízkosti či na spojnicích s významnými a častými cíli cest. Vzhledem k dobré dostupnosti veřejné dopravy a kapacitní komunikace pro motorová vozidla považujeme za vhodné efektivně omezit průjezdnost zbylých komunikací tak, aby zde mohlo vzniknout bezpečné prostředí pro aktivní pohyb, které dále podpoří dostupnost a udržitelnost nově umisťovaných aktivit i obce jako takové. Obce, kde je radost žít, nejen přespávat.

Připomínka 1: Zneprůjezdnění vnitřních oblastí pro automobilovou dopravu

Pro automobilovou dopravu žádáme zneprůjezdnění vnitřní uliční sítě v řešeném území tak, aby bylo vymezeno několik vzájemně neprostupných oblastí přístupných ze sběrných komunikací.

Minimální podobou tohoto návrhu je 1) eliminace vnitřní průjezdní komunikace zrušením vjezdů z ul. Přátelství směrem do ulice Bazalkové, a 2) odstranění zkratky ulicí K Říčanům.

Odůvodnění:

Výhodou řešení je minimalizace tranzitu v řešeném území a zkvalitnění pobytových hodnot. Zlepší se také podmínky pro pěší a cyklistickou docházku do připravované základní školy a školky. Omezení vjezdu směrem do Bazalkové eliminuje automobilový tranzit přímo v místě uvažované školy. Zachováním vjezdu pro AD do ulice K Říčanům pak hrozí vytvoření zkratky pro objíždění kolon při křižovatkách s Pražským okruhem.

Připomínka 2: Odstranění protihlukové stěny podél Nové Donátské

Žádáme vyjmutí návrhu na zřízení stěny podél ulice Donátské (jihozápadní komunikace). Uvolněný prostor je žádoucí  využít pro rozšíření chodníku s povolenou jízdou kol.

Odůvodnění:

Uvažované intenzity automobilové dopravy nevyžadují zřídit protihlukovou stěnu, případné uzavírky tunelů se budou dít výjimečně a neodůvodňují tak poškození charakteru ulice po celý zbytek roku. Zcela nefunkční je část protihlukové stěny v místě oboustranné zástavby. Umisťovat protihlukové stěny do uličních profilů v intravilánu také označuje za nevhodné Manuál veřejných prostranství.  (D.5.9 Protihlukové stěny: „Protihlukové stěny se v zastavěném území města nesmí vůbec umísťovat. (…) Naprosto nevhodné je umísťování protihlukových stěn do uličního profilu a v ulicích, které mají potenciál stát se městskými ulicemi.” ).

Připomínka 3: posunutí zastávky BUS na ulici Přátelství

Žádáme posunutí první zastávky BUS na ulici Přátelství dál od centra, k bloku B04.

Odůvodnění:

Posunutí zastávky blíže k lokálnímu centru zajistí, že zastávka bude v jeho docházkové vzdálenosti, zatímco docházka z bloků při ulici Přátelství se příliš neprodlouží. Při bloku B04 je také vhodnější místo pro pěší křížení ulice Přátelství, na druhé straně navazují pozemky s potenciálem parkové úpravy.

Připomínka 4: výslovné doporučení pro cykloobousměrky

Žádáme, aby studie výslovně uvedla, že všechny jednosměrné ulice s navrženými rychlostmi 20-30 km/h budou zřízeny jako cykloobousměrky.

Odůvodnění:

Plošná prostupnost pro jízdu na kole je v souladu s ČSN 63 7110 (kap. 10.4.1.2), TP 179 (kap. 6.4.1) a Standardy aktivní mohility (s. 78). Požadavek na cykloobosměrnost je třeba artikulovat od prvotní fáze návrhu, i tak se nezřídka děje, že není reflektován v pozdějších fázích projektové přípravy nebo ve stanoviscích dotčených orgánů.

Připomínka 5: doplnění sítě legálních průjezdů na kole

Žádáme doplnit chodníky s povolenou jízdou kol podél obou obchvatových komunikací a dále v síti místních ulic tak, aby byla umožněna bezpečná jízda na kole do místního centra (pro dojížďku do školy) a nabídnuta pohodlná cyklistická dostupnost směrem k vlakové zastávce.

Jmenovitě žádáme následující vazby:

po jihovýchodním chodníku západní obchvatové komunikace (pokračování ul. Za podjezdem),
po severozápadním chodníku Donátské (místo protihlukové stěny)
V parku souběžném s ulicí Přátelství (bloky P01 – P05 a P24 – P29) a dále přes bloky P36 a P38 k oblouku stezky podél ul. Přátelství směrem na Říčany,
z Bazalkové ulice přes bloky P21 – P24 na křížení ul. Přátelství,
blokem P13 k ulici Na Července, směr zastávka vlaku.

Odůvodnění:

Sběrné komunikace na okrajích řešeného území ani obslužné komunikace uvnitř nenabízejí dostatečný komfort pro málo zdatné cyklisty, zejména ne pro dojížďku na kole do školy. Parkové cesty budou beztak cyklisty užívány, je proto vhodné je k tomu přizpůsobit již v návrhu.

Připomínka 6: Rozloha vymezených veřejných prostranství

Podíl veřejných prostranství a jejich celkovou rozlohu považujeme za nadměrnou a neudržitelnou. Žádáme tedy její přehodnocení a zmenšení ve prospěch soukromých zahrad či zástavby,

Odůvodnění:

Podíl veřejných prostranství v rámci území vymezeného územní studií je nadpoloviční (cca 55%). Jedná se cca o necelých 30 hektarů z převážné většiny využitých pro parkové plochy.

Vymezená zelená veřejná prostranství dělí studie na:

VEŘEJNÉ PARKY cit: „(…) Tyto plochy budou intenzivně udržovány”

a ZATRAVNĚNÉ PLOCHY PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU, kde se intenzivní údržba neplánuje do změny územního plánu.

Vzhledem k rekreačnímu zázemí Kolovrat a vesnickému typu zástavby domů s vlastní zahradou považujeme tak rozlehlé parkové plochy jako velmi náročnou na údržbu, která bude zatěžovat veřejný rozpočet neúměrně množství lidí, které vymezením a regulací zástavby studie předpokládá (a kteří tak do rozpočtu finance přinesou) a kteří budou tyto plochy využívat.

Zejména ta veřejná prostranství, kde hrozí nižší intenzita využívání návštěvníky či procházejícími a nejsou obklopena budovami jsou ohrožena také absencí sociální kontroly, která je základním předpokladem pro jejich obytnost a bezpečnost.

Úvodní i tento obrázek pochází z připomínané studie od ARCHITEKT Ondřej Tuček, s. r. o.

Připomínka 7: Rezidenční bulvár

Zelená nevyužitá prostranství kolem “rezidenčního bulváru” navrhujeme nahradit intenzivnější rezidenční zástavbou v intencích, které dovoluje stávající územní plán (či v souladu s Připomínkou 9, která navrhuje podnět k jeho změně). Navržený rezidenční bulvár navrhujeme také doplnit cyklostezkou a plochou pro zřízení komunitní zahrady.

Odůvodnění:

Ze své podstaty by měl být „rezidenční bulvár umístěn v rezidenční oblasti podobně jako je to na ve studii přiložené referenci, studie však obestavění jakýmikoli budovami zamezuje.

Navržená osa neplní ani funkci logické vazby, která by zvýšila její využívání a tedy přirozenou sociální kontrolu. Další možností podpory aktivizace prostoru je vedení cyklotrasy v komfortu s rekreačním potenciálem pro vazby na cíle v okolí (viz Připomínka 5) a v jeho ukončení zřídit komunitní zahradu, sloužící zejména této rezidenční oblasti a lidem v intenzivnější zástavbě kolem lokálního centra. Ta opět sníží plochu pro údržbu z veřejných prostředků (viz Připomínka 6).

Rezidenční zástavba tohoto území podpoří funkci, dostupnost a udržitelnost navrženého lokálního centra (viz následující Připomínka 8).

Připomínka 8: Podpora lokálního centra zvýšením intenzity bydlení

Navrhujeme zvýšit koncentraci bydlících obyvatel v sousedství, přiléhající k “lokálnímu centru” a umožnit v centru i některé doplňkové funkce k veřejné vybavenosti (komerce, administrativa) přilehlé lokalitě.

Odůvodnění:

Koncentrace centra „do jednoho areálu” v místě, které není přirozeným těžištěm cest by bylo třeba podpořit zvýšenou koncentrací obyvatel, bydlících v pěší dostupnosti do 15-20 minut od vlakové zastávky. Taková koncentrace zvýší udržitelnost služeb ve studií navrženém aktivním parteru.

V okolí lokality navrženého centra, jehož umístění vychází z platného územního plánu, ve studii zůstává mnoho nevyužitých a nezastavitelných ploch. V souladu s Připomínkou 6 je záhodno tyto plochy využít pro další zástavbu a podpořit tak funkci navrženého centra i za cenu změny platného územního plánu (viz Připomínka 9).

Zvýšením koncentrace lidí bude posíleno opodstatnění zřízení nové zastávky BUS. Nakonec navýšení obytné kapacity území může být dobrým vyjednávacím prostředkem pro zajištění investic do veřejné infrastruktury obce.

Připomínka 9: Využití potenciálu územní studie jako podkladu pro změnu stávajícího územního plánu
Navrhujeme územní studii využít jako podklad pro změnu územního plánu – zejména v západní části následujícím způsobem:

OP-SP -> OB-C

OP/OB-B -> SV-C(D)

OB-B-> OB-C

Plovoucí značku ZP navrhujeme na základě studie přetransformovat na plochu (či plochy) ZP o rozloze větší než 1.250 ha (nadpoloviční většina plochy (OB-B), kde je značka umístěna).

Odůvodnění:

Ze zveřejněné části studie není zřejmé, za jakým účelem byla zhotovena. Považujeme za podnětné ji využít jako podklad pro změnu územního plánu i v jiných lokalitách, než pouze podél ulice Přátelství. Studie stanovuje nové uspořádání území (např. umístěním lokálního centra). V souladu s připomínkami 6-8 by bylo vhodné v plochách v západní části území změnou územního plánu umožnit bydlení se zvyšující se intenzitou využití směrem k lokálnímu centru. Lokalita je velmi dobře dostupná jak z navržené zastávky BUS, tak z vlakové zastávky, která je odtud vzdálená do 15 minut chůze (750 m).

Smíšená funkce a její přiblížení směrem k lokálnímu centru umožní umístění aktivit, podporujících funkci lokálního centra a jsou v souladu s kódy, danými územní rezervou plochy OP-SP (SP-Klubová zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení). Vzhledem k tomu, že územní studie ani návrh Metropolitního plánu nepředpokládá rozvoj zástavby dále na západ, je logické přesun smíšeného využití od „pole” k „ulici”.

Nakonec navýšení kapacity území může být dobrým vyjednávacím prostředkem pro zajištění investic do veřejné infrastruktury obce.

Připomínka 10: Funkční využití bloků podél nové ulice navazující na veřejné prostranství U01

Navrhujeme změnit funkční využití bloku B04 na OBYTNÉ. Dále požadujeme ujasnit funkční využití v blocích B18, B19, B20.c, B21.c a B22, 23, B24 a specificky v blocích B19, B20.c, B21.c, B22 a B23 umožnit umístění bydlení a komerční vybavenosti.

Odůvodnění:

Ve studii ulice navazující na uliční prostor U01 vytváří významnou spojnici, spojující krajinu, nové lokální centrum (se zastávkou BUS) a vlakovou zastávku. Koreluje s tím i charakter se stromořadím a parky na severu. Jedná se tedy o uliční prostranství s vyšším významem, který by měl ctít stejný charakter na obou jejích hranicích. Umístění obytné funkce je zde navíc podpořeno dobrou dostupností lokálního centra a autobusové zastávky. Pěší dostupnost vlakové je odtud v návrhu studie cca 15 minut. Návrh podporuje Připomínku 3.
Bloky jižněji v dané ulici mají specifikované využití jako „občanské vybavení”, které je v textové části chybně označeno za „veřejnou vybavenost” a možnosti umístění aktivit zde nejsou dále specifikovány. Považujeme za důležité pro podporu centra umístit sem aktivity komerční, ale také umožnit bydlení, které podpoří sociální kontrolu místa.

Připomínka 11: Umístění základní školy v „lokálním centru”

Žádáme umístění značky modrého terče (blok s umístěním vzdělávací funkce) do bloku B24 a vyřešení komfortní vazby se školním hřištěm. Požadujeme také specifikaci funkčního využití předmětného hřiště východně od bloku B24.

Odůvodnění:

Ze studie není zřejmé, že nové budovy v jižní části lokálního centra (v pásu vedle nové budovy MŠ) mají vždy sloužit vzdělávací funkci, navrhujeme proto doplnění příslušné značky i na tyto pozemky (i přesto, že se zde již počítá s umístěním ZŠ).

Ze studie není zřejmé, jak bude naplněn požadavek ZŠ pro umístění školního hřiště. Pokud těmto účelům má sloužit hřiště na pozemku východně od budovy školy, měl by mít tento pozemek jednoznačně vymezeno funkční využití (v současné chvíli je ve studii stanoveno barvou bílou, tedy stejně jako uliční prostranství a není v legendách specifikováno). Na hřiště by měl být zajištěn bezpečný a komfortní přístup v souladu s Připomínkou 1 (zamezení průjezdné dopravy).

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře