Sbíráme podpisy pod námitku k Metropolitnímu plánu

24. 06. 2022, Územní rozvoj

Spolek AutoMat zpracovává obsáhlou připomínku k územnímu plánu v kapitolách dopravy a územního rozvoje. Aby měla naše práce větší váhu, sbíráme vaše podpisy, které z připomínky učiní námitku. Potřebujeme získat 200 podpisů.

 

Proč sbíráme vaše podpisy?

 • Naše připomínky se díky zmocnění stanou námitkami, kterými se musí státní správa a samospráva při projednávání konečné verze plánu zabývat, a ne je jen bez většího zdůvodnění odmítnout.
 • Zástupce veřejnosti může v případě neuspokojivého vypořádání námitky požádat o soudní přezkum.

Pro podpis si můžete stáhnout podpisový arch zde. Vytištěný společně s podpisy jej prosím zaneste do naší kanceláře Slezská 11 Praha 2 do čtvrtka 30. června 12 hodin. Za vaši podporu moc děkujeme.

Podepsat se můžete také na burze připomínek na Mariánském náměstí v pondělí nebo v úterý 27. a 28. 6. mezi 15 a 20 hod, kde jsou k podpisu i připomínky dalších spolků (Arnika, Pěšky Městem, Rozumná doprava a mnoho lokálních).

Co budeme připomínkovat a žádat v oblasti dopravy?

Silniční síť

 • V článcích k dopravě uvedení výroku do souladu s jinými městskými strategickými dokumenty, zejména těmi, které ukládají městu upřednostňovat udržitelnou dopravu a respektovat klimatický závazek.
 • Uvedení výroku do souladu s poznáním ohledně dopravní indukce.
 • Zavedení etapizace dopravních staveb, tj. zajištění jejich dopravně udržitelné návaznosti, jmenovitě návaznost stavby Městského okruhu na Pražský okruh dle platných podmínek EIA.
 • Návaznost vybraných silničních staveb uvnitř Pražského okruhu na jeho zprovoznění a návaznost vybraných silničních staveb na zprovoznění metra D a železničního diametru.
 • Korekce kapacity komunikací pro automobilovou dopravu uvnitř Pražského okruhu (v souladu s klimatickým závazkem): návrh Městského okruhu v kapacitně různých variantách; humanizace magistrály; zrušení Vysočanské radiály, Vestecké spojky, obchvatu Březiněvsi, komunikace za Vršovickým nádražím a dalších “zkratek” pro AD uvnitř města; lepší odůvodnění uvažovaných mostů (Rohanského, Dvoreckého pro AD a Podolského); přeřazení Průmyslového polookruhu, Smetanova nábřeží, Karmelitské, Břevnovské radiály a případně dalších ulic do nižší kategorie; alternativně u Břevnovské radiály zrušení.

Veřejná doprava

 • Převedení co nejvyššího počtu staveb pro veřejnou dopravu z územní rezervy do návrhu, zejména železničního diametru, staveb vysokorychlostní železnice a řady tramvajových tratí.
 • Zařazení co nejvyššího počtu staveb pro veřejnou dopravu jako veřejně prospěšných staveb, zejména řady tramvajových tratí.
 • Prověření dalšího rozvoje sítě metra: linky C do Uhříněvsi, linky C nebo O k nádraží Čakovice, linky D na sever Prahy a alternativ řešení radiální linky metra na Žižkov; vložit jako územní rezervu.
 • Vložení druhých vestibulů stanic metra Roztyly, Strašnická, Opatov, Staroměstská a dalších.
 • Doplnění tramvajových tratí na Zlatý kříž a Příkopy, do Husitské a Koněvovy, spojnice Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada, spojnice Spojovací – Jarovská třída – Depo Hostivař, trať Jižní Město – Průhonice, Jižní Město – Písnice – (Jesenice). Prověření přímější varianty trati Bohdalec – Eden – Želivského.
 • Definice minimálních kapacit P+R a terminálů BUS a jejich zařazení jako veřejně prospěšných staveb.

Pěší a cyklo

 • Zřízení a implementace generelu pěší dopravy.
 • Oprava formulací omezující vznik řešení pro cyklodopravu v koridorech stávajících ulic v souběhu s dopravními stavbami a v rozvojových a transformačních oblastech.
 • Doplnění odkazu na standardy, kterými se má řídit návrh cyklotras.
 • Připomínky formulované v souladu s usnesením Komise pro cyklistickou dopravu č. 34.3. ze dne 7. 6. 2022, požadujícího doplnění cyklotras a veřejně prospěšných staveb.
 • Doplnění významných cyklotras o všechny trasy vyžadující chráněný standard z Celoměstského systému cyklotras, které nejsou řešitelné bez stavby nové komunikace nebo úpravy uličního profilu.
 • Zavedení cyklotras, které mají studie, jako veřejně prospěšných staveb.
 • Doplnění všech celoměstských cyklotras v rozvojových a transformačních plochách formou uličních nebo pěších propojení.

Co budeme připomínkovat a žádat v oblasti územního rozvoje?

 • Zpřesnění priorit a kompetencí ÚPčP (Územní plán vymezené části Prahy) vůči regulativům stanoveným v MPP.
 • Zezávaznění požadavku pro přednostní zpracování detailnějšího podkladu pro rozhodování v území minimálně ve vybraných transformačních plochách.
 • Upřesnění regulativů a vyjasnění jejich priorit pro stavby veřejné vybavenosti v modernistické struktuře – výškové hladiny i přípustnost dalších způsobů využití v rámci stavby.
 • Zpřesnění regulativů pro budovy kolem veřejných prostranství vymezených bodem – stanovení významu těchto veřejných prostranství v rámci města.
 • Zpřesnění regulace pro park ve volné zástavbě.
 • Zpřesnění regulativů pro vnitrobloky v krycích listech jednotlivých lokalit či v rámci typu struktury.
 • Stanovení minimálního podílu bydlení i v lokalitách mimo historické centrum – minimálně v rozsahu současně platného územního plánu hl. m. Prahy.
 • Jasné vymezení některých používaných pojmů – blok, stavební blok, budova, jiná stavba atp.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře