Plíce Prahy prosí o pomoc – jak reagovalo město?

V říjnu loňského roku jsme v reakci na druhou vlnu pandemie otevřeným dopisem oslovili primátora ml. m. Prahy Zdeňka Hřiba a také jeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra. K dopisu se následně přihlásilo téměř 800 lidí. Jak město zareagovalo? Co dělá pro to, aby nedošlo k souběhu těžkého průběhu pandemie a smogové situace? Odpovědi na naše otázky jsme nezískávali snadno – jejich uspokojivost posuďte prosím sami.

Fáze první – otevřený dopis a sběr podpisů

V říjnu loňského roku jsme v reakci na druhou vlnu pandemie otevřeným dopisem oslovili primátora ml. m. Prahy Zdeňka Hřiba a také jeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra. 

Vyzývali jsme v něm radnici k aktivitě, která by pomohla v souvislosti se závažností průběhu druhé vlny pandemie omezit přesun lidí z veřejné dopravy do automobilů. K tomuto dopisu se formou výzvy PPPP (Plíce Prahy prosí o pomoc) svým podpisem dodnes připojilo 783 lidí.

Požadovali jsme zveřejňování dat o dopravních intenzitách a změnách ve využívání různých dopravních prostředků. Navrhovali jsme podporu aktivní dopravy formou osvětové informační kampaně, požadovali jsme rozšíření zimní údržby na důležité pěší a cyklistické stezky a také další (byť dočasná) opatření, která budou motivovat obyvatele k výměně alespoň části cest za procházku či projížďku na kole. Zdůraznili jsme hrozbu zhoršování ovzduší prachovými částicemi při špatném technickém stavu vozidel a jízdě automobilem na krátké vzdálenosti.

Ve své odpovědi z 19. 11. 2020 nás náměstek ubezpečil, že zodpovědně a v mezích svých kompetencí usiluje o to, aby doprava v Praze nezkolabovala. Shrnutí bodů, které jsou relevantní pro náš otevřený dopis, zveřejňujeme níže:

Náměstek Scheinherr dopravní intenzity sleduje a vyhodnocuje. Ke zveřejňování těchto dat se nevyjádřil. Mezi tiskovými zprávami magistrátu se nám podařilo dohledat informaci jen o intenzitě IAD, která byla v listopadu na 80 % předpandemického stavu.
Pro preferenci chodců na křižovatkách, kterou jsme požadovali, zřizuje město na všech nových a rekonstruovaných signalizacích velkoplošná tlačítka. Nejedná se tedy o preferenci, ale snížení obavy tato tlačítka v pandemii používat.
Magistrát pokračuje ve dlouhodobých úkolech z počátku volebního období, které podporují atraktivitu udržitelných způsobů dopravy (integrace cyklistů v rámci souvislých údržeb komunikací a rekonstrukcí SSZ, nové přechody pro chodce atp.). Kompetence hlavního města jsou však omezené. Totožné informace jsme obdrželi již v korespondenci na jaře roku 2020.
“Avšak jistě víte, že například instalace většího množství cykloobousměrek nebo jiných cyklistických opatření závisí také na jednotlivých městských částech, které s tím ne vždy souhlasí. A není možné jít proti stanoviskům městských částí, navíc jsem v této věci vázán usnesením zastupitelstva, které mi to dokonce ukládá.”

Péče o pražskou MHD je dostatečná a spoje se dle údajů z on-line sčítačů metra nepřeplňují.
“Nicméně je nutné podotknout, že hromadná doprava je plánována cíleně s výrazně větší nabídkou kapacity (min cca 25%), než je skutečná poptávka (stávající pokles cestujících o cca 65%). MHD je pravidelně dezinfikována a byla přijata taková opatření, aby byla nutnost obavy z MHD co nejmenší.

A to právě z důvodu zajištění dostatečných rozestupů a tím komfortní přepravy cestujících. I tímto krokem se snažíme upřednostňovat a preferovat využívání veřejné dopravy a zároveň pro zachování atraktivity jejího využívání bylo přistoupeno k ponechání stávající ceny ročního předplatného kupónu, který jsme se nakonec rozhodli nezdražovat.”

Naše zkušenosti s obsazeností spojů ve špičkách jsou sice odlišné, ale vítáme rozhodnutí za těchto podmínek nezdražovat předplacený kupon. Situaci ohledně financování MHD však nadále sledujeme.

Fáze druhá – interpelace na prosincovém zastupitelstvu

Protože nám na některé naše otázky náměstek pro dopravu neodpověděl, vydali jsme se 17. 12. 2020 na jednání zastupitelstva Hl. m. Prahy, abychom se na ně zeptali znovu. Kvůli velkému množství interpelujících však bohužel interpelace nezazněly veřejně.

Vratislav Filler ve svém příspěvku znovu upozornil na nedostatečnou odpověď na žádost o průběžné informování veřejnosti o aktuálním vytížení jednotlivých dopravních modů. Položil proto náměstku Scheinherrovi dotaz, zda město, přestože informace nezveřejňuje, má připravena příslušná opatření pro různé scénáře jejího vývoje. Dále se dotazoval na konkrétní opatření, které město plánuje použít v případě závažné smogové situace.

„Řeší město vývoj dopravy ve scénářích, na které předem připravuje možná opatření, která nejde nasadit ze dne na den?

Má Praha připravená konkrétní opatření pro případ, že bude v době pandemie hrozit těžká smogová situace? Jaká opatření to jsou?

V listopadové odpovědi jsme také nezaznamenali žádný příslib toho, že by město hromadně rozšířilo výzvu profesora Vojtíška, která informuje řidiče o tom, jak snížit dopady jejich jízdy na emise prachových částic.

Ptám se tedy, proč se hlavní představitelé Prahy otevřeně nehlásí k výzvě profesora Vojtíška? Proč neapelujete na obyvatele, aby korigovali užívání aut tak, aby smogová situace vygenerovaná excesivní automobilovou dopravou pandemickou situaci nezhoršila?“

Interpelace Zuzany Polákové směřovala ke všem těm, kterým byl adresován náš říjnový otevřený dopis – tedy primátoru Hřibovi, náměstku Hlubučkovi a náměstku Scheinherrovi. Znovu v něm žádala vyjádření, zda bude město podnikat kroky k větší informovanosti obyvatel, vedoucí ke zodpovědnému dopravnímu chování. Dosah kanálu Čistou stopou Prahou totiž nepovažujeme bez další politické angažovanosti za dostatečný.

„Budete oficiálními kanály šířit relevantní informace, které budou občany motivovat k zodpovědnému dopravnímu chování?

Diskutujete v Radě možné scénáře dopravního vývoje v zimních měsících a máte připravena odpovídající opatření, která zabrání těžkým smogovým situacím?“

V závěru interpelace vyzvala Zuzana k vyjádření jmenovitě primátora Hřiba a náměstka Hlubučka, kteří na dopis nereagovali.

Reakce na obě interpelace dorazila 14. ledna 2021 oběma interpelujícím z kanceláře náměstka pro dopravu Adama Scheinherra. Odpovědi jsou totožné a reagují jen na polovinu otázek – z velké části spíše obecnější formou.

„Riziko změn dopravního chování v souvislosti s pandemií v kombinaci se zimním obdobím samozřejmě beru na vědomí a snažím se na tyto změny upozorňovat. Děje se tak nejen prostřednictvím Vámi zmíněného komunikačního kanálu Čistou Stopou Prahou, kde jsou tato rizika průběžně komunikována spolu s doporučeními a návrhy alternativních řešení, ale také například prostřednictvím aktivit v oblasti životního prostředí. Neustále se v komunikaci s veřejností snažím poukazovat na stále se zvyšující potřebu využívat udržitelné způsoby dopravy, která se zejména nyní v souvislosti s pandemií stává nezbytnější, než kdy dříve. I z těchto důvodů jsem v rámci projektu Čistou Stopou Prahou podpořil například výzvu pana prof. Vojtíška ke kontrole funkčnosti filtrů v automobilech, upozorňuji na dopady znečištěného ovzduší na lidské zdraví a na téma poukazuji také skrze jednotlivé menší kampaně, které již proběhly nebo jsou v přípravě.

K dotazu na konkrétní opatření pro případ vyhlášení smogové situace uvádím, že Rada HMP schválila na počátku roku 2019 konkrétní postup v pro tyto případy. Jeho podstatou je především zavedení městské hromadné dopravy zdarma společně s intenzivním informováním veřejnosti včetně řidičů o nastalé situaci. Doporučeno je odložení cest osobními automobily jen na nezbytně nutné, využití práce z domova. Součástí regulace v době smogu je i omezení činnosti nejvýznamnějších průmyslových zdrojů, které mají vliv na kvalitu ovzduší. Jde o 5 podniků na území Prahy.“

Shrnutí

Konkrétní aktivity v oblasti životního prostředí a magistrátní kampaně nám, podobně jako přesnější data o dopravních intenzitách, náměstek opět nepřiblížil. Tiskový servis hl. m. Prahy dodnes žádné výzvy občanům ohledně dopravního chování neobsahuje, a to ani v případě výzvy profesora Vojtíška. Stejně tak mlčí oficiální facebookový profil Hl. m. Prahy. Ve veřejném prostoru jsme zaznamenali několik billboardů “Můj filtr chrání tebe, tvůj filtr chrání mě”, které vyzývaly řidiče ke kontrole technického stavu vozidel.  Samotný náměstek se ve svých facebookových kampaních věnuje cyklistické dopravě, jakýkoli apel na občany ale chybí. Primátor na svém profilu alespoň ubezpečoval obyvatele, že město pečuje o veřejnou dopravu tak, že je riziko přenosu oproti jiným případům minimální.

To, jestli město dlouhodobě plánuje dopravní opatření, která by pomohla předcházet dopadům možného vývoje pandemie, jsme se také nedozvěděli. Dopravní situace v Praze je i přes nepřízeň epidemie a nulovou reakci v podobě jakýchkoli opatření zatím stále relativně únosná. I při nižších intenzitách automobilové dopravy se však město nezbavilo obvyklých kolon. Bezpečnost a komfort pohybu se přes nižší provoz pro ty z nás, kteří nemají automobil, nijak rapidně nezvyšuje. Město nemůže zavírat oči před tím, jaké dopady může mít mnohaměsíční pobyt populace v pandemických omezeních na život ve městě po pandemii (nebo při jejím slabším průběhu). Mělo by mít představu, jak na změnu paradigmatu reagovat.

Zároveň si uvědomujeme složitost politické situace v Praze, a proto plánujeme další kroky a kampaně, kterými bychom mohli toto téma s politiky dále komunikovat. V případě jakýchkoli podnětů nás neváhejte kontaktovat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře