Vyhodnotili jsme volební „pololetí“ pražské koalice v dopravě

09. 02. 2021, LAB , Územní rozvoj

V AutoMatu jsme zhodnotili „volební pololetí“, tedy první dva roky působení pražské koalice v oblasti dopravy. Jak koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojenců pro Prahu (TOP 09 a STAN) plnila své programové prohlášení s přihlédnutím na požadavky udržitelné mobility a vývoj klimatu? Obecně lze říci, že oceňujeme snahu koalice dělat věci jinak než dosud. Přístup je však opatrný a tempo změn pomalé. 

 

V tomto článku přinášíme výtah toho nejpodstatnějšího z celkem 30stránkové analýzy. Na některých kapitolách celé analýzy spolupracovaly spolky Pěšky městem (pěší doprava a životní prostředí), Holešovičky pro lidi (ulice V Holešovičkách) a Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu (vnější okruh).

Výtah toho nejpodstatnějšího z analýzy:


Plní, co slíbila. Co ale vlastně slíbila?

👍 Z analýzy dopravní části programového prohlášení vyplývá, že Rada pracuje na plnění svých programových bodů v mezích možností daných podmínkami v zastupitelstvu a strukturou městských organizací. Město se v dopravě chová proinvestičně a úspěšně posouvá řadu záměrů. Plody této snahy bude Praha nicméně v plné míře sklízet až po roce 2022.

👎 Řada bodů programového prohlášení je formulovaná velmi neurčitě. Takové body plní Rada hlavního města zřídka v intencích udržitelnosti dopravy a klimatické výzvy. Je to dáno i tím, že dopravní směřování Prahy jako takové je prakticky zcela kontrolováno převážně opoziční většinou v zastupitelstvu, která téma populisticky zjednodušuje. To Prahu odvádí od směřování k dlouhodobé udržitelnosti dopravního systému.

 

Rubikon směřování k udržitelnosti nepřekročen

😐 Koalice, i přes dílčí kroky vpřed, nepřekračuje rubikon jasného směřování k udržitelné mobilitě. Důsledkem přetrvávajícího nekomplexního přístupu k dopravnímu plánování bude pokračování automobilové dominance v kompaktním městě a stále slabší konkurenceschopnost neautomobilové dopravy mimo něj.

👎 Stávající politická reprezentace odmítá nést politickou zodpovědnost za to, že Městský okruh připravuje ke zprovoznění dříve než vnější okruh, čímž bude porušena zásadní podmínka posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ignorování obdobné podmínky u tunelu Blanka nedávno vedlo k soudnímu zrušení její kolaudace. Přes historický úspěch začlenění proklamace o podpoře zahloubení ulice V Holešovičkách do programového prohlášení koalice není řešení této ulice prioritou. Radnice zcela rezignovala na humanizaci Severojižní magistrály a u zklidnění historického centra se potýká s politicky motivovaným odporem, který zatím vede k velmi omezeným výsledkům. U vnějšího okruhu si Rada nechala sporné trasování přes Suchdol potvrdit studií, která je ovšem značně neúplná a tendenční.

 

Ovzduší a klima řešíme jen, když to nezasáhne auta

👎 V programovém prohlášení zcela chybí body jako zmírňování klimatických změn nebo naplňování cíle uhlíkové neutrality města. Chybí také opatření regulující objem automobilové dopravy při smogových situacích. Snaha magistrátu o snížení znečištění a klimatických dopadů pražské dopravy se dlouhodobě úmyslně vyhýbá klíčovému požadavku na pokles výkonu automobilové dopravy, což by efektivně přispělo k řešení obou problémů. Současná Rada v tomto nepředstavuje žádný zřetelný posun proti Radě předchozí.

 

Cyklo táhne, pěšáci v závěsu

👍 Město zřetelně podporuje cyklistickou dopravu a úspěšně realizuje nejvíce cyklostezek i cyklopruhů v historii. Deficit cykloinfrastruktury je nicméně tak velký, že i přes současné pozitivní změny bude překonáván ještě desítky let.

😐 Město se současně málo snaží o komfortní řešení, oddělující cyklisty od provozu i od chodců (například tzv. “dánské pásy”), zejména kvůli vyšším nárokům na prostor a realizaci.

😐 V oblasti pěší dopravy jsou realizovány dílčí pozitivní kroky, stále ale není dostatečně silná pozice pěší dopravy, ať už v poradních orgánech, v koncepčních dokumentech či v investiční politice. Pěší dopravě se tak nedostává systémové podpory.

 

Covid a spěch otevřenosti nepřeje

👎 Rada nevyužila příležitosti covidových lockdownů k tomu, aby zavedla dočasná dopravní opatření ve prospěch bezmotorové dopravy.

👍 Pokračovala však alespoň příprava dlouhodobých nestavebních úprav pro cyklistickou dopravu. “Pražský přístup” má výhodu v tom, že tato opatření zůstanou v platnosti i po odeznění pandemie.

Omezené možnosti osobního setkávání se projevily na formách a kvalitě participace veřejnosti na přípravě dopravních staveb či rozhodování o území. K řadě veřejných jednání buď nedošlo vůbec, nebo byla omezena na možnost sledovat online prezentující a otázky formulovat přes chat – což pochopitelně značně omezuje možnosti debaty.

 

Hlídací psi nejsou příliš spokojeni

👎 Ve vyjádření dalších spolků (Holešovičky pro lidi, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, Pěšky městem) se opakuje volání po větší otevřenosti. Magistrát vnímají odtažitě, ve spolupráci na řešených tématech vnímají ochlazení. Může to být dáno přístupem jednotlivců, politickými okolnostmi i Covidem. Výsledkem je ovšem skutečnost, že případné pozitivní posuny v těchto tématech (jsou-li) jsou spolky vnímány jako velmi nedostatečné.

 

Kompletní hodnocení najdete v samotné analýze.

 

K analýze jsme vydali také společnou tiskovou zprávu z 9. 2. 2021.

Petra Syrová z Pěšky městem: „Jsme přesvědčeni, že chůze je nejlepší způsob dopravy ve městě na krátkou vzdálenost. Chodci přinášejí městu prosperitu, společenský život, bezpečí a jsou bezemisní. I přes některá dílčí zlepšení podmínek pro pěší dopravu se však chodcům stále nedostává výrazné a jednoznačné politické podpory ve strategických dokumentech i na úrovni osvěty.“

Michal Trník z Holešovičky pro lidi: „V Praze doposud neexistovala koalice, která by problémům ulice V Holešovičkách věnovala větší pozornost. Je vidět mnoho malých pozitivních kroků a snahu tuto dopravně zatíženou komunikaci alespoň nějak uchopit. Bohužel, problémy se zdejší extrémní dopravou (100 000 aut/den) a z ní plynoucí negativní dopady, jako nadlimitní hluk a imise, nadále zůstávají každodenním chlebem Pražanů bydlících v této oblasti. Navíc, projekt zatunelování ulice zůstává pořád v nedohlednu.“

Gabriela Lněničková ze spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu: „Vnější okruh by měl vést skutečně KOLEM Prahy a sloužit především pro dálkovou nákladní a osobní dopravu, nikoliv zavádět tranzitní kamiony do pražských městských částí a zvyšovat konkurenceschopnost automobilové dopravy v hlavním městě. Je zapotřebí revidovat koncepci tranzitní a městské dopravy pro Prahu a Středočeský kraj s ohledem na udržitelný, vyvážený a polycentrický rozvoj Pražské metropolitní oblasti v 21. století.“

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře