Bude Masaryčka spojovat? Připomínky Auto*Matu

27. 11. 2018, Ostatní

V rámci veřejné konzultace (masaryckaspojuje.cz/cs/konzultace) jsme za spolek Auto*Mat připomínkovali dopravní stránku revitalizace okolí Masarykova nádraží.

Připomínky Auto*Matu:

1. Počítat s humanizací Severojižní magistrály

Projekt by měl počítal s budoucí humanizací Severojižní magistrály (SJM). Ta se může uskutečnit buď zklidněním na stávajícím mostě magistrály, jeho případným doplněním o chodníkové lávky, případně svedením SJM na povrchovou úroveň na Těšnově. Doporučujeme proto následující:

 • Budovy z 2. a 3. etapy projektu na straně přiléhající k mostu magistrály navrhnout tak, aby bylo možné zpřístupnit poschodí na úrovni mostu SJM pěšky přímo z magistrály a garantovat případnou adaptaci prostor při SJM na obchodní zónu se vstupem z ulice.
 • Současně zde předpokládat možné spuštění magistrály do úrovně terénu.

V této věci by samozřejmě mělo být nápomocné město. Mělo by připravit variantní řešení humanizace SJM, kterému by se projekt revitalizace Masarykova nádraží mohl přizpůsobit. Současné existující studie jsou málo podrobné a patrně také nejsou v souladu se současným projektem výstavby v okolí Masarykova nádraží.

2. Počítat s realizací železničního diametru

Z prezentací je patrné, že záměr předpokládá vedení železničního diametru – tzv. “Metra S” (obdoba německého S-Bahnu) napojeného na východní rameno Negrelliho viaduktu. Toto by bylo dobré brát v potaz, zejména při plánování dalších etap výstavby ve východní části projektu.

3. Redukovat dopad na místní klima

Lokalita projektu je velmi exponovaná, je zde velmi znečištěné ovzduší a leží v tepelném ostrově Pražské kotliny (teplotu zde navíc zvyšují plochy kolejiště Masarykova nádraží). V blízkosti pak není dostatek zelených ploch, které by tento problém kompenzovaly. S ohledem na tyto skutečnosti považujeme za velmi přínosné, aby provedení projektu minimalizovalo negativní dopady na mikroklima v lokalitě, a to zejména:

  • intenzivním ozeleněním zbytkových ploch,
  • zřízením zelených střech,
  • ekonomizací nakládání s vodou tam, kde nebudou zelené střechy (tedy zejména využití dešťovky jejím jímáním z běžných střech a větších ploch),
  • umožněním výsadby maximálně vzrostlých stromořadí v přilehlých ulicích,
  • aplikací světlých odstínů na pevných plochách (střechách, plazách apod.).

4. Diverzifikovat využití objektů
Ze současných návrhů projektu není zcela jasné, jaká bude vnitřní struktura budov, tedy podíl obchodů, kancelářských prostor a bydlení. Vzhledem k tomu, o jak lukrativní místo se jedná, máme obavy, že především bydlení zde bude pro většinu běžné populace nedostupné a tudíž celý projekt ve svém důsledku pouze podpoří gentrifikační procesy*, které v pražském centru můžeme sledovat již dnes. Proto navrhujeme zahájit jednání o:

 • poměru množství obchodů, kanceláří a bydlení v celém komplexu,
 • racionalizaci struktury a typů bytů podle aktuálních potřeb vyplývajících z poptávky na trhu s bydlením (tedy nejen luxusní byty, penthousy či naopak pouze malometrážní byty, které se často stávají předmětem spekulace),
 • možnosti vyčlenění alespoň části bytů pro potřeby tzv. dostupného bydlení – ve spolupráci s MHMP.

5. Minimalizovat počty parkovacích míst a parkování pro rezidenty

Vzhledem k umístění projektu v místě přestupu dvou linek metra a železniční stanice považujeme za nezbytné držet se při dimenzování počtu parkovacích míst u nejnižší možné hranice a soustředit se spíše na vysokoobrátková a zásobovací stání.

Vzhledem k tomu, že i minimální objem parkování daný stavebními předpisy je vzhledem k lokalitě příliš vysoký, navrhujeme vyhradit jistý podíl tohoto základního objemu parkovacích míst jako parkování pro rezidenty MČ Praha 1. A to se současným snížením počtu stání v okolních ulicích, které by realizovala městská část Praha 1.

6. Vyřešit severojižní bezmotorové vazby (cyklotrasy A41 a A410)

Území výstavby při Masarykově nádraží se týká několik cyklotras, které vedou v přilehlých ulicích, severojižní propojení trasami A41 a A410 vede přímo přes území projektu (trasa A41 se předpokládá zřídit v rámci humanizace magistrály, takže do záměru přímo nevstupuje, upozorňujeme pouze na její výhledovou přítomnost).

Trasa A410 měla původně vést podchodem a cyklistickým podjezdem mezi ulicí Opletalovou a ulicí Na Florenci. Jedná se o trasu propojující části Nového Města severně a jižně od nádraží. Trasa je v současnosti vedena Havlíčkovou ulicí, což je ale dlouhodobě neudržitelné (v případě zvýšení intenzit cyklistické dopravy zde bude docházet ke konfliktu s tramvajemi).

Původně bylo uvažované vedení cyklotrasy A410 pod nádražím společně s podchodem pro pěší. To bylo vhodné díky malému převýšení a mělo synergii s výstavbou podchodu. Aktuálně navržené přemostění nádraží s dvojicí eskalátorů přerušujících jízdu na kole snižuje atraktivitu této cesty.

Není jednoznačné, jak přesně vedení trasy A410 v této situaci vyřešit. Nabízí se několik možností s využitím “zadního” ramene nadchodu, který patrně umožní bezbariérový průjezd ke křižovatce U Bulhara přes budovu IV. etapy, nebo po terase podél ní, včetně doplnění bezbariérové rampy na jižní straně. Nadchod může být na východní straně rozšířen, cyklisté by měli být pokud možno vedeni v koridoru mimo obchodní pasáž. I nadále je možné uvažovat o podjezdu nádraží (viz obdobný podjezd v Amsterdamu (https://www.youtube.com/watch?v=ol3fQbmzKZQ) nebo případně o lávce přimknuté ke stávajícímu mostu Severojižní magistrály.

Všechny tyto varianty je třeba prověřit a ve spolupráci s magistrátem a městskou částí zvolit takovou, která přinese nejlepší dosažitelný výsledek s vynaložením přiměřených veřejných nákladů a minimalizaci komplikací pro stavebníka. Předpokládáme přitom, že by doplnění cyklistického průjezdu nad rámec konceptu investovalo město.

7. Zřídit parkování kol

V návaznosti na nádraží doporučujeme zřídit prostor umožňující uložení kol s různými stupni komfortu a zabezpečení, od stojanů v uličním profilu, přes zastřešený prostor pro parkování kol až po prostor přístupný pouze pro cestující s platnými jízdními doklady.

 


Veřejná konzultace návrhu probíhá od 22. 10. do 12. 12. 2018. Předmětem konzultace jsou řešení veřejných prostranství a zajištění občanské vybavenosti. Konzultace se netýkala formy zástavby, která vychází z platné územně plánovací dokumentace.


* Gentrifikace znamená přesun obyvatelstva do nově opravených obytných míst v centru města. Přesunují se specifické skupiny obyvatel – mladí, vzdělaní, profesionálové s vysokým příjmem, kteří často žijí individuálně nebo v malých domácnostech. Tento proces bývá často doprovázen ekonomickým vytlačením původního, sociálně slabšího obyvatelstva.


Zdroj ilustrací: www.pentainvestments.com

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře