Hodnocení Auto*Matu: Jak městské části směřují k udržitelné mobilitě?

24. 05. 2018, Ostatní

Jak se daří Magistrátu a městským částem Praze 1-10 v oblasti udržitelné dopravy? Co v jednotlivých částech skutečně vzniklo a jak se daří plnit sliby a koncepce? Auto*Mat došel ve své studii k tomu, že většina městských částí se o udržitelnější mobilitu snaží. Dobře si vede Praha 7, odstrašujícími případy jsou Praha 1 a 3.

Plnění koaličních slibů

Na konci roku 2016 jsme si vyžádali přes infožádost dle zákona 106 odpovědi na otázky založené na programových prohlášeních samospráv. Když nebyla programová prohlášení k dispozici, ptali jsme se  s ohledem na hlavní předpoklady udržitelného rozvoje v oblasti dopravy. Většina samospráv nám odpovědi poslala, v několika případech jsme odpovědi urgovali, někde jsme nakonec vůbec žádné neobdrželi.  Rozsah odpovědí a vlastních rešerší byl nakonec delší, než jsme předpokládali. Proto jsme původně plánované hodnocení ve „volebním poločase”  změnili na hodnocení aktivit městských částí a magistrátu za téměř celé volební období. Prezentujeme je proto jako opěrný materiál necelého půl roku před komunálními volbami. Z kapacitních důvodů jsme se také nevěnovali městským částem od Prahy 11 dále.

Pro každou samosprávu předkládáme slovní hodnocení odděleně pro oblast koncepčnosti a plnění slibů a také pro oblast udržitelné mobility

Snaha většinou je

Magistrát i téměř všechny městské části deklarují alespoň nějakou snahu směřovat k udržitelné mobilitě a realizovat všeobecně pozitivně vnímaná opatření. Ta ale nejsou vždy dostatečně efektivní. Prakticky všude vznikají pozitivní řešení, která může politická reprezentace samosprávy vykázat jako úspěchy stávající radnice.

Štěpným kamenem je přístup samospráv k opatřením, která se dají vykládat jako snaha o omezení motoristů. Některé samosprávy se nebojí kroků, které se jako omezování automobilové dopravy dají vykládat, ačkoliv jimi nejsou (zóny placeného stání, dopravní zklidňování, cyklopruhy, propagace udržitelné mobility). Nicméně ani nejlépe hodnocená Praha 7 si netroufá jít proti zájmům parkujících rezidentů, například v podobě redukce počtu parkovacích stání.

Městské části, které vyšly z našeho hodnocení špatně, většinu progresivních řešení apriori odmítají. Zejména v oblasti cyklistické dopravy se tak děje bez podložené argumentace a často jako součást populistického dopravního paradigmatu.

Většina samospráv pak v praxi manévruje mezi těmito dvěma postoji. Zastávají umírněnou pozici pomalého pozitivního směřování, kde se udržitelná mobilita stává spíše vedlejším produktem než nezbytným předpokladem. Výsledkem jsou pak občasné excesy, ať ve formě velmi pozitivních (Moskevská na Praze 10, Nábřeží kapitána Jaroše směrem ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů), nebo negativních (odmítnutí cyklopruhů na Patočkově Prahou 6) dopravních řešení.

Vybíráme z hodnocení magistrátu

Z mnoha ambiciózních cílů magistrát během posledních let slevil,  řadu záměrů pak odložil na neurčito (např. humanizace magistrály). Důvodem jsou především ideové spory mezi jednotlivými stranami opakovaně vyjednávaných koalic. Na konci roku 2016 zastupitelstvo hlavního města schválilo Strategický plán hlavního města Prahy, stěžejní dokument pro zavedení udržitelných opatření. Velký problém, zčásti zděděný z minulosti, je dlouhodobě nedostatečná údržba pražské dopravní infrastuktury. Neochota regulovat dopravu ve městě se skrývá za potřebu dostavby Městského okruhu a Radlické radiály. I přesto evidujeme případy dobré praxe. Tím je především snaha ROPIDu o rozvoj integrované dopravy. V oblasti bezmotorové se povedlo obnovit stavbu cyklostezek, zatím ale stále v nedostatečném rozsahu. Na dopravní opatření pro podporu cyklodopravy v provozu se pak často zcela zapomíná. Velkým pozitivem je naopak pokračující příprava Plánu udržitelné mobility Prahy (PUMP), který je před dokončením. Ocenit lze také snahu Magistrátu v oblasti propagace udržitelné mobility. I tato snaha nicméně naráží na politické tlaky uvnitř koalice.

 

Dobře si vede Praha 7

Velkou část konkrétních slibů radnice (s)plní (OC Stromovka, soutěž na lávku do Karlína, digitální orientace na zastávkách tramvají na Strossmayerově náměstí, atd.). V obecné rovině je chvályhodné, že MČ Praha 7 má schválený Strategický plán, aktivně vstupuje do plánování budoucí výstavby v oblasti Bubny-Zátory. Praha 7 jako jediná žádala v souvislosti se zprovozněním Blanky o snížení kapacity ulic, na kterých mělo dojít ke snížení dopravní zátěže – a dosáhla toho. Připravovaná koncepční studie Letenského kříže a prostoru ul. U Výstaviště je pozitivním počinem.  Městská část realizuje integrační cykloopatření v hlavních ulicích. Během let 2014 až 2018 byla také snaha zlepšit vazby s Karlínem. Vzhledem ke značnému deficitu rezidenčních parkovacích míst zejména na horní Letné nicméně městská část (i přes otevření kapacitních garáží na Spartě s místy pro rezidenty), nepostupuje ve snaze snížit přetížení prostoru ulic parkujícími vozidly a dosud neodstranila ani vysoce nebezpečná parkovací místa těsně před přechody.

Praha 1 a 3 v zajetí nekoncepčnosti

Na Praze 1 neexistuje programové prohlášení ani koaliční smlouva. Vyvozujeme, že se na Praze 1 nikterak soustavně nevěnují otázkám územního rozvoje, dopravy a udržitelné mobility. Praha 1 odmítla zklidnění historického centra a omezení tranzitu IAD po zprovoznění tunelu Blanka. Nebyly realizovány ani ty úpravy na Smetanově nábřeží, které byly v roce 2013 přijatelné. Praha 1  dlouhodobě blokuje vedení tramvaje po Václavském náměstí, naopak podporuje rampy do podzemních garáží přímo z Václavského náměstí a na Malostranském náměstí. Praha 1 odmítá podporovat cyklistickou dopravu, alibisticky tvrdí, že s ohledem na chodce. Ve skutečnosti ale nechce činit žádné kroky omezující dopravu automobilovou.

Praha 3 na naše otázky neodpověděla. Dohledali jsme alespoň koaliční smlouvu na roky 2014-2018. Nedostatky spatřujeme zejména v závazcích v oblasti udržitelné mobility, kde MČ naprosto neplní to, co si stanovila – zejména se jedná o otázku zklidnění dopravy na území MČ. MČ zatím nesplnila slib prověření návratu tramvajové trati do ulice Husitské, při přípravě rekonstrukce této ulice selhala i v naplnění představy, že bude realizována podle koncepční studie. Rada MČ v roce 2017 přijala politické a věcně naprosto neodůvodněné usnesení zakazující realizaci cykloobousměrek. Městská část schválila koncepci Smart Cities, která obsahuje dílčí pozitivní dopravní opatření včetně postupného snížení počtu parkovacích míst v ulicích, zatím ale bez realizace.  

Úplné hodnocení zveřejňujeme

Celkové hodnocení pro městské části i magistrát najdete v tomto dokumentu.

Naše otázky a odpovědi městských části si můžete stáhnout zde.

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře