Víc tunelů – víc kolon. A smrtící koktejl pro veřejnou dopravu

Rok po zprovoznění Blanky ujedou auta na pražských silnicích denně až o milion kilometrů víc než o rok dříve. Vyplývá to ze statistik Technické správy komunikací (TSK) analyzovaných spolkem Auto*Mat. Od zprovoznění tunelu do června 2016 se provoz v tunelech zvýšil o pětinu a zřetelně houstne i doprava v okolí. Provoz v Praze zesílil do té míry, že narušuje pravidelnost veřejné dopravy. Otřásá se tak dřívější sdělení TSK, podle kterého provozu v Praze po zprovoznění Blanky údajně nepřibylo. Auto*Mat proto žádá náměstka pro dopravu Petra Dolínka o okamžitá opatření zlepšující pravidelnost veřejné dopravy.

Analýza Auto*Matu na základě dat TSK

Po Praze najezdí auta každý den přes dvacet milionů kilometrů. Auto*Mat z podkladů Technické správy komunikací pro jednotlivé ulice vypočetl, kolik kilometrů ujela auta v letech 2013 – 2015 po pražských hlavních ulicích. Na podzim 2015 se ujelo oproti předchozímu roku o 580 tisíc vozokilometrů více. Že má tento nárůst na svědomí převážně Blanka, je patrné z toho, že se drtivá většina tohoto nárůstu (skoro půl milionu kilometrů) odehrává ve čtvrtích na severu města.

Tento výsledek je v rozporu s údaji, které Technická správa komunikací napsala do své ročenky, a které prezentoval náměstek primátorky Petr Dolínek jako jeden z úspěchů Blanky; a sice, že Blanka dopravu v Praze nezvýšila. I když se od přibyvší dopravy odečte průjezd samotným tunelem Blanka, stále se na pražských silnicích najelo hned v říjnu 2015 každý den o 170 tisíc kilometrů denně více.

Červen 2016: až milion kilometrů denně navíc

A za necelý rok od tohoto sčítání doprava v Praze ještě dále zhoustla. Na sledovaných úsecích Blanky a návazných komunikací se počet aut zvýšil o pětinu. V ulicích Prahy 6 a 7, kde se v září 2015 intenzita provozu snížila, doprava opět roste. V Evropské, již jezdí víc aut než před zprovozněním Blanky, a třeba v Argentinské či na Nuselském mostě jsou dvě třetiny poklesu z loňského roku už pryč. Jedinou výjimkou je Veletržní, neboť se zde po zprovoznění Blanky podařilo snížit počet jízdních pruhů.

Převede-li se nárůst intenzit na sledované síti na celkový pražský dopravní výkon, a doplní-li se o odhad nárůstu celé sítě odvozený z pokračujícího růstu intenzit dopravy kolem Blanky, je výsledek až ohromující: Blanka, způsobila v Praze nárůst intenzity provozu nejméně o sedm set tisíc kilometrů ujetých auty každý pracovní den. Horní hranice odhadu pak šplhá k těžko uvěřitelnému milionu kilometrů v Praze navíc.

Že se provoz na uvolněných komunikacích zase zhorší, Auto*Mat očekával. Právě proto jsme požadovali, aby se doprovodná opatření k Blance udělala hned po zprovoznění tunelu, kdy měly ulice největší kapacitní rezervu. Dopravní zklidnění centra, humanizaci magistrály a další opatření navržená na webu tunel-blanka.cz považuje Auto*Mat stále za realizovatelná. Městské instituce sice promarnily příležitost, kdy by to mělo na dopravní chování nejmenší vliv, pokračující nárůst intenzit dopravy ale varuje, že čím později, tím hůře.

Tab. 1.: Dopravní dopady Blanky do června 2016

ZměnaVozokilometry
Samotné zprovoznění tunelu 10/2015+411 tis.
Zbytek vybrané sítě 10/2015+174 tis.
Nárůst 2015 – 2014 na vybrané síti dle dat TSK+585 tis.
Odhad nárůstu na celé pražské síti mezi 6/2016 a 10/2015*+120 – +170 tis.
Odhad nárůstu na vybrané síti mezi 6/2016 a podzimem 2014+705 tis. – +755 tis.
Převedeno na celopražský dopravní výkon*+705 tis. – +1.11 mil.

*) v závislosti na použité metodice.

 

graf_indukce_po_blance

Omyl TSK, nebo úmysl?

Důvody pro rozpory ve výsledcích analýzy Auto*Matu a prezentace TSK mohou být předmětem spekulací. TSK může používat jinou metodiku a tím dojít k odlišným výsledkům, i když je otázka, jaká by ta metodika vlastně musela být. Z tohoto důvodu dává Auto*Mat k dispozici vlastní výpočet ke stažení – a stejný krok očekává od Technické správy komunikací.

Vzhledem k tomu, že náměstek pro dopravu Petr Dolínek prezentoval výsledky od TSK jako úspěch zprovoznění tunelu, je nezbytné dobrat se v této věci pravdy. Je možné, že se TSK dopustila fatální chyby, nebo že (omylem či vědomě) balamutila náměstka primátorky.

Veřejná doprava začíná kolabovat

Dle informací Auto*Matu se také výrazně zhoršila pravidelnost veřejné dopravy. Například linka 125 je již řadu měsíců v dopravních špičkách zcela nepoužitelná. Na rostoucí zpožďování veřejné dopravy vlivem kolon přitom Praha nereaguje zřizováním nových vyhrazených pruhů a zlepšováním preference veřejné dopravy.

Veřejná doprava dostala na severu Prahy těžkou ránu své konkurenceschopnosti už se zprovozněním Blanky. Další zhoršování pravidelnosti pro ni je smrtící koktejl. Na autobusy v kolonách lidé zareagují jen dalším přesedáním do aut – a dalším zhoršením dopravních zácp.

Pochybné plány města

Výhled, který město připravuje, přitom naznačuje, že hodlá i nadále držet tento trend. Namísto tramvají na Václavském náměstí zde chce město postavit garáže. Humanizace magistrály je v nedohlednu, stále se jen připravují další a další studie místo toho, aby město něco opravdu udělalo. Doprovodná opatření k Blance jsou torzem. Do Metropolitního plánu se pokoutně vracejí původně odstraněné radiály.

Celkově to vypadá, jako že se lidé nekriticky podporující v Praze auta definitivně utrhli z řetězu – snad právě proto, že po zprovoznění Blanky vidí nulovou snahu Magistrátu o regulaci přebujelého motorismu a domnívají se, že nyní si budou moci dovolit cokoliv.

Auto*Mat proto dopisem požádal Petra Dolínka:

 • o zveřejnění přehledu nepravidelností veřejné dopravy od zprovoznění Blanky,
 • o rychlá opatření zlepšující pravidelnost veřejné dopravy,
 • o bezodkladné zveřejnění sčítání intenzit dopravy provedeného na podzim 2016,
 • a v případě potvrzení chyby v prezentaci dat po zprovoznění Blanky ze strany TSK o vyvození důsledků z toho, že TSK pochybně informuje Radu hlavního města Prahy.

 

Auto*Mat dále požádal TSK:

 • o vyjasnění postupu, jakým TSK došel k závěru, že se po zprovoznění Blanky doprava v Praze nezvýšila,
 • a o vysvětlení rozporu mezi nárůstem intenzit z vybrané sítě a v ročenkách dopravy.

Studie a podklady

 • Devět měsíců provozu Blanky – analýza intenzit dopravy. Auto*Mat, 10/2016. Online (Studie  a Výpočetní tabulka).
 • Dopis náměstku Dolínkovi (Online ).
 • Žádost o informace TSK (Online ).

Hlavní výsledky analýzy

 1. Na podzim 2015 došlo na sledované síti k nárůstu denního dopravního výkonu oproti předchozímu roku o téměř 600 tisíc vozokilometrů (nárůst cca 4%).
 2. Nárůst na sledované síti mimo tunel Blanka je nezanedbatelný a dosahuje zhruba 200 tisíc vozokilometrů.
 3. Snížení intenzity provozu v městských ulicích bylo velmi neefektivní. Za každý vozokilometr, který v ubyl v ulicích mimo nadřazený komunikační systém, přibylo 16 vozokilometrů na okruzích a radiálách na území města.
 4. Auto*Mat odhaduje, že denní dopravní výkon uvedený v ročence TSK za rok 2015 je podhodnocený o 0,6 – 0,9 milionu vozokilometrů.
 5. Od zprovoznění tunelu došlo ke zvýšení intenzit přesahujícímu 10% ve sledovaných úsecích v Mrázovce, Letenském tunelu, na Argentinské, Jugoslávských Partyzánů a V Holešovičkách. Jedná se o dopad zprovoznění tunelového komplexu Blanka.
 6. Sledované ulice, na kterých došlo se zprovozněním tunelu k poklesu intenzit, mají tendenci zaplňovat opět kapacitu uvolněnou zprovozněním tunelu. Jedinou ulicí, kde doprava výrazněji poklesla, a která současně nejeví známky opětovného zvyšování intenzit, je Veletržní, kde byla kapacita snížena.
 7. Od podzimu 2015 do června 2016 doprava na vybrané síti dále vzrostla přibližně o 150 tisíc vozokilometrů.
 8. Denní dopravní výkon na vybrané komunikační síti v Praze vzrostl od podzimu 2014 do června 2016 nejméně o 700 tisíc vozokilometrů. Převedeme-li tento nárůst na celou pražskou dopravní síť, je velmi pravděpodobné, že se v Praze od zprovoznění Blanky najezdí autem denně zhruba o milion kilometrů více než předtím.

 

Závěry z analýzy dle spolku Auto*Mat

 1. Analýza vyvrací tvrzení Technické správy komunikací v tom smyslu, že tunel Blanka údajně nezvýšil dopravní výkon automobilové dopravy v Praze.
 2. Tunel Blanka nárůst intenzit dopravy ve vnějším sektoru Prahy v roce 2015 fakticky umožnil, bez něj by tak vysoký nárůst nebyl možný.
 3. Od podzimu 2015 do léta 2016 došlo k Praze k dalšímu nárůstu dopravy překračujícímu 120 tisíc vozokilometrů, který je způsobený střednědobým indukčním působením tunelového komplexu Blanka.
 4. Snížení intenzity dopravy v centru Prahy po zprovoznění tunelu se tímto nárůstem postupně eliminuje. Tento nárůst je přímým důsledkem absence doprovodných opatření, která Auto*Mat navrhoval zřídit se zprovozněním tunelu, především zamezení tranzitu centrem města a jeho odklonění do tunelových komplexů městského okruhu.
 5. Celkový nárůst intenzity dopravy v Praze od podzimu 2014 do června 2016 mohl dosáhnout až milion vozokilometrů denně.

Tabulky

Tab.2.: Dopravní vývoj mezi podzimem 2014 a 2015 (krátce po zprovoznění Blanky) v různých segmentech komunikační sítě

Část komunikační sítěVozokilometry mezi 2014 a 15Relativní změna
Vybraná síť (hlavní ulice a komunikace) celkem+585 tis.+3,95 %
Tunel Blanka (včetně Trojského mostu a nové Povltavské)411 tis.
Vybraná síť (hlavní ulice) mimo Blanku a původní průtah Prahou 6 a 7+266 tis.+1,83 %
Kapacitní komunikace (okruhy, radiály, dálnice, Průmyslová, K Barrandovu, Kbelská) včetně Blanky+623 tis.+8,34 %
Vybraná síť v celé Praze mimo kapacitní komunikace-38 tis.-0,51 %
Vnější pásmo města včetně kapacitních komunikací a Městského okruhu (Blanka zahrnuta).+790 tis.+6,60 %
Kompaktní město (ulice uvnitř Městského okruhu), bez započtení původního průtahu Prahou 7 (Veletržní a návaznosti), který dříve jako okruh fakticky sloužil-166 tis.-6,1 %
Centrum města (včetně magistrály, Smíchovského okruhu a Letné, až po Bubenskou a Veletržní)-62 tis.-8,29 %
Sever města mimo centrum, včetně Blanky+499 tis.+9,9 %
Jih města mimo centrum (Praha 4, 5, 9, 10)+149 tis.+1,65 %

 

Tab.3.: Vývoj relativní intenzity provozu, vztažený k ročence dopravy (RD) 2014

UlicegrafRD 2014TSK 9/2015RD (podzim 2015)TSK 6/2016
Bubenečský tunel161%100%122%
Dejvický tunel168%100%113%
Brusnický tunel169%100%120%
Strahovský tunel1100%137%151%163%
Tunel Mrázovka (sev. portál – odb. Radlická)1100%125%134%150%
Patočkova (Pod Král. – Pod Drinopolem)1100%142%144%152%
Dobříšská (Tunel Mrázovka – Strakonická)2100%101%111%116%
Jugosl. partyzánů (Vítězné nám.– Zelená)2100%102%107%119%
V Holešovičkách (Pelc-Tyrolka – Vychovat.)2100%104%116%134%
Resslova (Karlovo nám. – Jiráskovo nám.)3100%93%98%98%
Nábř. L. Svobody (N.Mlýny – Klimentská)3100%97%93%94%
Nábř.Kpt.Jaroše (Duk.hrdinů – Let.tunel)3100%75%75%78%
Veletržní (Strojnická – Kamenická)3100%69%69%67%
Evropská (Šárecká – U Hadovky)4100%96%95%103%
Nuselský most4100%95%93%99%
Letenský tunel4100%106%98%111%
Argentinská (Dělnická – Plynární)4100%85%83%93%
M. Horákové (Prašný most – U Brusnice)4100%65%59%64%

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře