Metropolitní plán je třeba dokončit, ale také opravit

Připravovaný pražský Metropolitní plán jako celek splňuje kritéria soudobého přístupu k rozvoji města a je bez debat významným krokem kupředu. Jeho zpracovatel, Institut plánování a rozvoje Hl. Města Prahy, si ovšem musí dát velký pozor, aby plán fungoval stejně dobře jako nástroj pro utváření kvalitního města i jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů.

Metropolitní plán (MÚP) je z pohledu Auto*Matu také stále výrazně nedotažený – neobsahuje totiž důležitý městský dokument, který nastavuje dopravní koncepci města na desítky let dopředu – tzv. plán udržitelné mobility. A ten Praha skutečně potřebuje jako sůl: její současná dopravní koncepce má myšlenkový počátek v 50. letech minulého století a s představou moderního města se bohužel moc neslučuje.

Plán udržitelné mobility se dle aktuálního vývoje má k Metropolitnímu plánu připojit až dodatečně – přitom měl být jeho základním podkladem. Obáváme se proto výsledku, neboť podoba plánu udržitelné mobility může stále dopadnout všelijak.

Vyjádření Auto*Matu k přípravě Metropolitního plánu

 • Územní plánování je pomalý, bolestný, náročný a nekončící proces. Současný územní plán je morálně zastaralý, programově modernistický, nešetrný k životnímu prostředí, nejednoznačný a je nutné jej nahradit.
 • Územní plán je součástí obsáhlé disciplíny územního rozvoje. Jedná se o velmi složitou problematiku a samotný dokument a jeho vytváření je složité. Násobně složitější je situace v případě, kdy se snažíte vytvořit dokument, který jde jinou než zažitou cestou než nabízí současná oficiální metodika. Když chcete vytvořit něco, co se pokouší odpoutat od historicky překonaného konceptu územního plánování, je více než pravděpodobné, že přeceníte své síly a uděláte nějaké chyby.
 • Důležité je uvědomit si, jaký je trend procesu a základní filosofie návrhu, a tu je v tomto případě nutné podpořit a dále rozvíjet. Otevřená a odborná diskuse je nezbytná pro to, aby vznikl kvalitní materiál. Iluze, že někdo přinese materiál, který uspokojí všechny, je pouhým snem a právě nezatížená debata je základním principem tvorby kvalitního územního plánu. Jednoduchá řešení zkrátka neexistují.
 • MÚP odevzdaný pořizovateli je ve fázi, kdy jej zodpovědně nemůžeme zahodit. Je nutné jej dokončit.
 • Považujeme za nezbytné opravit všechny nedostatky, zajistit jeho jednoznačnost, použitelnost pro rozhodování stavebních úřadů a odolnost vůči tlakům na účelové přetěžování území.
 • V této fázi přípravy očekáváme od Institutu plánování a rozvoje HMP maximálně otevřený přístup včetně diskuse nad vztahem dopravního konceptu obsaženého v MÚP a plánu udržitelné mobility.
 • Dále očekáváme rychlé zveřejnění provedeného vyhodnocení dopadů na životní prostředí – SEA.
 • Konečně očekáváme jasnou dohodu politické reprezentace a IPR o způsobu dokončení Metropolitního plánu včetně oboustranných záruk vedoucích k tomu, že finální dílo bude skutečně dohodou Pražanů o využití pozemků na území hlavního města.
 • Dopravní obsah Metropolitního plánu jsme zatím analyzovali pouze předběžně a omezili jsme se pouze na obecné závěry. O konkrétnějších připomínkách a podnětech budeme s IPR diskutovat.

Vyjádření Auto*Matu k dopravnímu obsahu Metropolitního plánu

Poznámka: Toto vyjádření není definitivní. Náš postoj k filosofii MÚP v oblasti dopravy a konkrétním dopravním záměrům v budoucnu určitě ještě upřesníme na základě diskuse s IPR a dalšího studia zveřejněných podkladů.

 • Dopravní obsah MÚP není postaven na strategickém plánu udržitelné mobility (SUMP). Plán udržitelné mobility se připravuje až nyní, s horizontem dokončení v příštím roce. Je proto nezbytné, aby byl Metropolitní plán podle výstupů ze SUMP následně upraven.
 • Vlivem pozdní přípravy plánu udržitelné mobility se do MÚP udržitelná mobilita promítá pouze ze Zásad územního rozvoje (ZÚR), kde jsou tyto principy pro daný účel specifikovány příliš obecně.
 • Z předloženého znění MÚP není jasné, do jaké míry MÚP garantuje snížení negativních dopadů intenzivní dopravy na zdraví a bezpečnost obyvatel Prahy.
 • Dle předběžných informací MÚP uvažuje s poklesem intenzity automobilové dopravy (IAD) cca o 1%. Auto*Mat považuje v současnosti uvažované výhledové intenzity IAD za velmi přemrštěné. Z tohoto hlediska považujeme výsledek dosažený v Metropolitním plánu za velmi nedostatečný.
 • V MÚP navržené provedené přehodnocení nadřazeného dopravního systému považujeme za krok správným směrem.
  • Vynechání částí Břevnovské a zbytku Vysočanské radiály zabrání tomu, aby se vnitřní okruh stal zkratkou pro vozidla, která by měla jezdit po okruhu vnějším. Vnější část Břevnovské radiály by ale nejspíš neměla být vůbec územně chráněna.
  • Rozložení dopravní zátěže na východní sekci městského okruhu do dvou stop (tzv. “duál”) umožní realizovat obě stopy podstatně městotvornějším způsobem než formou těžké autodráhové komunikace.
 • Navržený systém komunikací pro IAD nicméně i nadále považujeme za málo integrovaný s ostatními dopravnímí systémy. Zejména koridory obou větví městského okruhu by měly současně přinést maximální přidanou hodnotu i dopravě veřejné a bezmotorové, což by měl MÚP reflektovat.
 • Redukovaný koncept nadřazeného komunikačního systému je údajně v rozporu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR). Dle Auto*Matu to není nezbytné a redukovaná podoba komunikačního systému pro automobilovou dopravu je v MÚP obhajitelná. Komunikace nadřazené komunikační sítě byly v ZÚR určeny v různé míře k prověření. Byl-li v rámci MÚP učiněn závěr, že nejsou nezbytné, může to Metropolitní plán reflektovat a nemá kopírovat všechny dopravní záměry zmíněné v ZÚR.
 • V dopravním konceptu vidíme řadu menších záměrů zastaralých z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a městotvornosti, zejména zmimoúrovňování křižovatek v rostlém městě, nadbytečné automobilové zkratky a zbytečné záměry obecně. Jde například o mimoúrovňové křižovatky na Bohdalci, tunel pod Palmovkou, druhý Dvorecký most pro IAD, nebo o obchvat Březiněvsi.
 • Ve veřejné dopravě postrádáme dostatečnou územní ochranu pro rozvoj sítě tramvajových tratí a segregaci veřejné dopravy obecně. Řada výhledových záměrů uvažovaných Dopravním podnikem není v návrhu vůbec zakreslena.
 • V návrhu MÚP postrádáme odpovídající podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy. Zejména chybí vymezení hlavních bezmotorových cest v nezastavěném území tak, aby nedocházelo k jejich vymísťování do dopravně nevýhodných poloh. Pouhé vymezení nových lokálních bezmotorových propojení a informativní začlenění cyklogenerelu jako negarantuje zřízení bezmotorové trasy v přípravě zástavby v koridoru.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře