Co s ulicí V Holešovičkách?

Před zprovozněním Blanky projíždělo ulicí V Holešovičkách asi 70 tisíc aut denně. Nyní je doprava plynulejší, ale aut je víc než 80 tisíc* (včetně nových kamionů a mezinárodních autobusů). Ulice má být zahloubena pod zem. Je to jediná možnost?

(Edit: V týdnu 24.3. dosáhla intenzita v ulici V Holešovičkách již 91 tisíc vozidel)

Praha už od roku 2012 připravuje zahloubení ulice – resp. vybudování hloubeného tunelu pod větší částí ulice. Odhadovaná cena je kolem 6 miliard Kč. Úpravy v ulici V Holešovičkách mohou a nemusejí souviset s dostavbou Městského okruhu, který má ulici v zásadě obcházet ze dvou stran: jižně v koridoru Povltavské a západně, buď v podobě Libeňské spojky (zahloubené Zenklovy), až za Prosekem, v ose Průmyslová – Kbelská (tzv. “Duál”, navržený v podkladech pro nový územní plán).

1

Pokud bychom zvažovali nejminimalističtější (tedy nehloubené) řešení, 30metrová ulice snese nejvýš 50 tisíc aut denně s dostatečným protihlukovým opatřením. To je navíc intenzita, při které je již možné zřídit úrovňové přechody. Ulice sice bude rušná, ale aspoň obyvatelná. Možností, jak ulici upravit, je ale celá řada. Pojďme se několik z nich podívat.

Povrchové řešení

Prověřovali jsme možnosti, jak i bez větších stavebních úprav lze ulici V Holešovičkách vrátit alespoň do provozního stavu před zprovozněním tunelu Blanka a provést menší zlepšení. Hlavním opatřením je snížení intenzity provozu zpět na “předblankových” 70 tisíc vozidel pomocí světelné závory na úrovni křížení s ulicí Davídkovou tak, aby se kolony tvořily na Liberecké mimo zástavbu.

Současně s tím je možné provést další jemné úpravy, které ulici dostanou alespoň z nejhoršího: položit nízkohlučný asfalt tam, kde ještě není, zkrátit na minimum řadící pruhy, namísto již nepotřebného pruhu pro autobusy vrátit parkování, aby se v této části ulice nestálo na chodníku, a alespoň dočasnou zeleň – jestli někde stromy v květináčích budou fungovat, tak je to zde. Bonusem je doplnění podélných bezmotorových vazeb na mostě přes Zenklovu – a to i cyklistických: místo je sice na pohled odporné, současně jde ale o jediné mírné stoupání na Vychovatelnu.

Kladem tohoto řešení je naprosto minimální cena (v řádu desítek milionů Kč) a možnost realizovat opatření prakticky okamžitě – což v pražských poměrech znamená během několika měsíců. Tím dojde velmi rychle k alespoň částečnému snížení negativních dopadů z automobilové dopravy na místní obyvatele.

2
Výřez možné úpravy snižující počet pruhů při křižovatce Vychovatelna (zdroj: Auto*Mat)

Záporem je, že i přes tyto úpravy zůstane ulice V Holešovičkách i nadále dopravní stokou – byť poněkud nakašírovanou, tedy bez splnění hlukových a emisních limitů. Bez drastického přiškrcení na Liberecké (a současně zrušení průjezdu do centra Trojskou) rozhodně nelze dosáhnout většího zmírnění provozu než na oněch “předblankových” 70 tisíc. Řešení lze tedy považovat sice za rychlé, ale nikoliv trvalé.

Oficiální varianta – dvoupruhový tunel

V současnosti se oficiálně a poměrně intenzivně připravuje zahloubení ulice formou hloubeného tunelu ve variantě 2+2 pruhy. Zahloubení přinese výrazné zklidnění ulice a umožní výhledově i vedení tramvaje po ulici V Holešovičkách. Návrh předpokládá částečné ponoření křižovatky Vychovatelna pod zem, nicméně se zachováním některých portálů Libeňské spojky. Prostor křižovatky Vychovatelna by tak ani nadále nešlo účelně využít.

3
Zahloubení ulice V Holešovičkách – kompletní řešení včetně staveb Městského okruhu (zdroj: Dokumentace pro řízení EIA, Satra)

Vzhledem k nutnosti přeložit hlavní vodovodní řád ležící v ose ulice, se odhad nákladů na kilometrový tunel pohybuje kolem 6 miliard Kč. Koncept právě prochází řízením EIA – bude možné se k němu veřejně vyjádřit. Uvažovalo se i o variantě s třípruhovým tunelem. Ta se od dvoupruového liší víceméně jen v tom, že výhledově umožní poslat do centra Prahy nikoliv sto tisíc aut za den, ale sto padesát tisíc.

Tunelová křižovatka navržená sdružením “Za naši budoucnost”

Stejně výrazného zklidnění bylo možné dosáhnout vybudováním podzemní mimoúrovňové křižovatky dle návrhu sdružení Za naši budoucnost. Návrh by ale bylo nutné budovat současně s výstavbou městského okruhu.

4
(zdroj: Za naši budoucnost)

Návrh byl sice přijat Radou hlavního města Prahy jako celoměstská změna územního plánu, jeho další schvalování ale bylo ale údajně zastaveno z důvodu řešení na hranici normy a příliš vysokých nákladů. Koncept se nedostal ani do posuzování variant řešení městského okruhu v rámci řízení EIA v letech 2007-2012. Varianta předložená o.s. Za naši budoucnost nebyla řádně a objektivně vyhodnocena z důvodu chybějící prováděcí studie a je tak stále na nízkém stupni projektové přípravy. Občanské sdružení ZNB již léta požaduje po Magistrátu HMP uvolnění relativně malých finančních prostředků pro podrobnější zpracování, čemuž se úředníci i politici řadu let usilovně brání.

Je přitom paradoxní, že bude-li realizována dostavba městského okruhu s Libeňskou spojkou, tunelem pod Bílou skálou a navíc ještě připravované zahloubení Holešoviček, může Praha částku uvažovanou pro tuto variantu možná i překročit.

Kompromisní řešení – jednosměrný tunel

Řešení počítá s jednosměrným dvojpruhovým tunelem ve stoupání, začínající pod Bílou Skálou v místě nyní uvažovaného vyústění tunelu Městského okruhu a končící až za křížením Liberecké s Davídkovou ulicí. Součástí tunelu je odbočné rameno do Zenklovy.

Na povrchu ulice V Holešovičkách zůstávají dva pruhy do centra (mohuo být v ochranném protihlukovém valu), v ochranném protihlukovém valu, obklopené dvojicí účelových komunikací v režimu obytné zóny, zajišťujících přístup k domům a napojení z a do Zenklovy ulice. Řešení nevyžaduje stavbu sekce městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou a Libeňské spojky. Počítá s tzv. duálním vedením okruhu dle konceptu Institutu plánování a rozvoje. Intenzita na ulici V Holešovičkách se snižuje na méně než 40 tisíc vozidel za den. Vlastní výstavba má minimální negativní dopad na dopravu a obyvatele nejen v ulici V Holešovičkách.

5
Ideový koncept jednosměrného zahloubení (zdroj: Auto*Mat)

Křižovatka Vychovatelna je řešena jako úrovňová křižovatka v běžné uliční síti. Tunelové portály jsou omezeny na jednu rampu z tunelu do ulice Zenklovy. Celkové náklady na realizaci záměru lze odhadnout na méně než polovinu obousměrného zatunelování. Náklady je mimoto dále snížit poskytnutím pozemků pro novou zástavbu v okolí križovatky Vychovatelna, kde může bez problému vzniknout několik nových bloků; prakticky všechny pozemky jsou přitom ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Náklady na provedení se budou pohybovat výrazně pod polovinou řešení formou obousměrného tunelu, a to díky absenci větších podzemních křižovatek (jen jedna rozbočka do Zenklovy). Hlavním záporem je přetrvávající silný provoz v ulici V Holešovičkách (cca na polovině současného stavu). Jeho intenzita nejspíš nezaručí dostatečné snížení emisní a hlukové zátěže.

Závěr

Auto*Mat se přiklání k poslednímu návrhu –  jednosměrnému tunelu bez Městského okruhu. Uvědomujeme si, že ulice V Holešovičkách potřebuje snížení provozu na únosnou úroveň. To by ale nemělo být zneužito k výstavbě dalších nákladných dopravních staveb. Naopak měli bychom odstranit současnou mimoúrovňovou křižovatku na hranici rostlého města na Vychovatelně a využít získaný prostor pro blokovou městskou zástavbu. Ještě předtím je nepochybně možné provést řadu dočasných úprav, které ulici uleví alespoň částečně.

Přehledné srovnání představených variant najdete v následující tabulce:

Povrchové řešeníZahloubení SatraZa naši budoucnostJednosměrný tunel bez MO
Náklady na realizaci0,5 mld6+  mld.20+ mld.cca 3 mld.
Dostavba okruhu10-15 mld.*10-15 mld.*je součástí záměrunení nutná
Povrchová intenzita V Holešovičách60-70 tis. / den10 tis. / den10 tis. / den35-40 tis. / den
Celková kapacita60-70 tis. / den.

( stav před Blankou )

120-140 tis. /den
(výhled podle územního plánu)
120-140 tis. /den

(výhled podle územního plánu)

80-90 tis. / den

(+- stav po Blance + malá rezrerva )

Hlavní kladyminimální nákladymaximální zklidnění na povrchu, zmenšení MÚK Vychovatelna,

razantní snížení emisní a hlukové zátěže

maximální zklidnění na povrchu, zmenšení MÚK Vychovatelna,

razantní snížení emisní a hlukové zátěže

přijatelná cena, doprava zabírá o polovinu méně, odstraněná MÚK Vychovatelna
Hlavní záporyponechání dopravní stoky, nelze zrušit MÚK Vychovatelna,

nepodaří se snížit dostatečně emisní a hlukové limity

vysoká cena, přemrštěná kapacitavysoká cena, přemrštená kapacita, vyžaduje postavit Blanku 2na povrchu zůstává do 40  tis. vozidel denně, s tomu odpovídající hlukovou a emisní zátěží
Dalšíumožní tramvajumožní tramvaj

*) Jen relevantní úsek mezi Pelc-Tyrolkou, přemostěním Rokytky a Vychovatelnou, tj. vč. Libeňské spojky.

Autor: Ing. arch Tomáš Cach


Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb


Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře